Utställningar regler, arbetsfördelning och ekonomi

Föreliggande dokument är i sak endast en omredigering, förtydligande och fördjupning av de tidigare dokumenten ”Riktlinjer för SGVK:s utställningar” (framtaget i samråd med SGVK:s rasklubbar) och ”Vem gör vad på SGVK:s utställningar”.

Fastställt vid ordförandekonferensen 2015-09-19 samt reviderad 2017-02-14 för omedelbar tillämpning.

Utskriftsvariant för Riktlinjer SGVK:s utställningsregler

Grundläggande förutsättningar


 

SGVK har huvudansvaret, även ekonomiskt, för dess officiella utställningar.
Målsättningen är att varje rasklubb, om de vill och kan, ska hålla i en SGVK-utställning per år.

Alla SGVK:s utställningar ska ha samma grundregler och principer, samma avgifter, samma priser. Lokal prägel får sättas, men ska komma i andra hand.

Observera att även officiella rasspecialer i grunden (enligt SKK:s definition) är en SGVK-utställning och kan därför inte läggas ner på kort varsel utan att det får konsekvenser för alla SGVK:s utställningar, inklusive rasklubbarnas.

Arbetet med en utställning delas i två grunddelar: SGVK sköter det administrativa arbetet före och efter utställningen medan platsansvarig rasklubb ansvarar för utställningens praktiska genomförande och avveckling. För detaljerna, se bilaga 1,

”Vem gör vad på SGVK:s utställningar”.

Skriftliga avtal ska upprättas med den som tillhandahåller platsen för utställningen. Avtalet i original ska skickas in till SGVK:s utställningsansvarige.
Ta i avtalet upp sådant som servering, el, parkering, tillgång till bord och stolar, toaletter, städning, ev. gräsklippning m.m.

Platsansvarig rasklubb ansvarar för att utse kommissarie och bestyrelse som har god kännedom om SKK:s utställningsregler. Platsansvarig rasklubb skall också tillse att fotografering av BIS-finalerna sker i enlighet med anvisningar från SGVK:s utställningskommitté. Fotografens namn skall finnas med i katalogen.

Platsansvarig rasklubb bokar ringsekreterare inom en radie av 10 mil. Skriv kontrakt, formulär hämtas från SKK:s  hemsida:
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Blanketter/Ringsekreterare-inbjudan-bekraftelse-avtal-T5.pdf. Kopia av kontrakten skickas till SGVK.

Antal domare vid utställningen fastställs av SGVK:s utställningsansvariga som också skriver kontrakt med domarna. SGVK ansvarar för alla kontakter med kontrakterade domare fram till utställningen.

Platsansvarig rasklubb ansvarar för att hämta och lämna domare vid hotell/flyg o.d. och ansvarar för att domaren får besked om när hämtning sker.
Den som hämtar domare vid tåg, flygplats eller motsvarande får inte själv ställa ut eller visa egen eller annans hund.

Platsansvarig rasklubb ska tillsammans med den ekonomiska slutredovisningen lämna in uppgift om vilka funktionärer som medverkat i utställningen på heldagsbasis.

Observera att den gamla praxisen om möjlighet att betala startavgiften på plats inte längre gäller!

Utställningsekonomi.


 

Arvoden utgår endast till domare och ringsekreterare och ska följa SKK:s regler. Domare har rätt till traktamente enligt SKK:s regler – även om det är sällsynt att de så begär. Observera att traktamente inte utgår vid endagsförrättning. Konsultera alltid SGVK om ni har frågor angående detta.

Om platsansvarig rasklubb vill ge priser eller gåvor till domare och/eller ringsekreterare sker detta på platsansvarig rasklubbs bekostnad.

Domares reskostnader och ev. logi ersätts mot verifikation och ersätts med belopp motsvarande 2:a klass/turistklass. Kostnader för ev. medföljande ersätts inte av SGVK om inte särskild överenskommelse härom har träffats i förväg.

Förskott från SGVK till rasklubben för utbetalning av arvode och resekostnader tillämpas endast för utländska domare och ska rekvireras i god tid.
Platsansvarig rasklubb köper själv den utländska valutan.

I förekommande fall kan reseersättning utgå till maximalt tre (3) lokala funktionärer om särskilda motiv härför föreligger, t.ex. hämtning av domare eller transport av särskild utrustning för utställningen. SKK:s regler gäller: max 20 mil (totalt, tur och retur) och 18,50 kr/mil (gäller fr o m 2012-01-01). I övrigt står platsansvarig rasklubb för funktionärers eventuella reskostnader.

Blankett för reseräkning/kostnadsersättning hämtas från SGVK:s hemsida. Reseräkning/kvitton som inte attesterats av rasklubb/platsansvarig utbetalas inte.

Alla utbetalningar sker via konto med undantag av utländska domare. Eventuellt överskott från tidigare förskott sätts in på SGVK:s plusgirokonto.

Samtliga domare, ringsekreterare och heldagsfunktionärer har rätt till fri fika och lunch.

Överskott från servering tillfaller platsansvarig rasklubb under förutsättning att klubben även står för alla kostnader i samband med serveringen.
Eventuella parkeringsavgifter tillfaller oavkortat platsansvarig rasklubb.

Om platsansvarig rasklubb arrangerar lotteri, parklass, Barn-med-Hund eller liknande går intäkterna oavkortat till arrangören om denne även står för alla kostnader i samband härmed.

Om platsansvarig rasklubb vill dela ut ytterligare priser utöver de som tillhandahålls av SGVK sker detta på egen bekostnad.
Observera att man inte får använda sig av konkurrerande foderföretags produkter.

Om SGVK ombesörjer tryckning av katalogen belastas utställningen med kostnaden härför. Intäkterna från katalogförsäljningen räknas in i utställningens ekonomiska resultat. Om platsansvarig rasklubb själva ombesörjer och bekostar tryckningen behåller rasklubben också intäkterna härför. SGVK sätter i alla lägen försäljningspriset.

Den ekonomiska slutredovisningen från utställningen skickas till SGVK:s kassör inom 2 dagar. Slutredovisningen ska innehålla alla kvitton och reseräkningar som rasklubben vill ha betalt för samt domares och ringsekreterares reseräkningar som ska betalas av SGVK. Även inlämnade presentkort skall bifogas.

Om flera rasklubbar samarbetar om en utställning måste klubbarna komma överens om vilken av klubbarna som ansvarar för slutredovisningen till SGVK.

Om slutredovisningen av någon anledning måste dröja, ska dock domares och ringsekreterares reseräkningar skickas omedelbart.

Avsättning till SGVK:s fonder sker med

  • 10 kr/anmäld hund till domarfonden
  • 5 kr/anmäld hund till utvecklingsfonden

SKK fakturerar 15 kr/anmäld hund för sökning i hunddatabasen (katalogbasen) samt 35 kr/officiellt utställd hund i stambokföringsavgift, vilket dras från utställningens överskott. (Beloppen gäller fr o m 2016.)

Vid årets slut sammanställs ett nettoöverskott från utställningsverksamheten (alla överskott ./. underskott) som delas 50/50 mellan SGVK och de rasklubbar som arrangerat en utställning, enskilt eller i samarbete med annan rasklubb.

Övriga praktiska regler, erfarenheter och arbetsfördelning


Tveka inte att rådfråga SGVK!

 

Tveka inte att rådfråga SGVK!

Vid alla arrangemang som SGVK genomför själv eller uppdrar åt en rasklubb att genomföra gäller SGVK:s försäkringar

Observera att SKK inte tillåter några avsteg från den anmälan om utställning som SKK beviljat. Plats (kommun) och datum får alltså inte ändras utan SGVK:s och SKK:s godkännande. Anges ”norra Stockholm” i ansökan som plats får alltså inte utställningen förläggas i en grannkommun – även om det fortfarande är ”norra Stockholm”.

Uppgifter om kommissarie och bestyrelse, vägbeskrivning, fotograf samt tillgång till kafeteria och andra praktiska uppgifter som platsansvarig rasklubb vill ha med i katalog och/eller PM ska skickas till SGVK/utställningskommittén senast 4 veckor innan utställningsdagen.

SGVK/utställningskommittén sammanställer och skickar ut utställar-PM och gör katalogmanus. Tryckning av katalogen sker enligt överenskommelse mellan platsansvarig rasklubb och SGVK/utställningskommittén.

SGVK/utställningskommittén sköter kontakten med fodersponsor. Platsansvarig rasklubb lämnar uppgift om leveransadress senast 4 veckor före utställningen

SGVK levererar (som paket eller via egen representant på plats):

Kritiklappar och resultatlistor (förtryckta)

Rosetter

Finallistor

Bestyrelserapport

SGVK-priser (f.n. ”presentkort” till BIR-vinnande hundar)

Snarast möjligt efter genomförd utställning skickas kritiklappar, resultatlistor, finallistor, bestyrelserapport och överblivna rosetter m.m. till SGVK/utställningskommittén.

Obs! Rosetter som skickas i retur till SGVK efter genomförd utställning måste hanteras med omsorg. Kostnaden för rosetter som återsänds i ett sådant skick att de måste kasseras, kommer att belasta ansvarig rasklubb.

Fotografering av finaler och vinnare är obligatoriskt. Foton skickas till SGVK:s utställningskommitté så snart som möjligt efter utställningen.

Samarrangemang av rasspecialer


Vid samarrangemang, t.ex. när flera rasklubbar delar på en utställning (d.v.s. genomför var sin rasspecial), betraktar SKK varje ras som separat utställning. Följaktligen måste varje rasklubb skicka in sin checklista. Detta även om en rasklubb inte har någon utställd hund att redovisa. Om en ras stryks, måste rasklubben skicka in en ansökan om att få stryka denna utställning.

All eventuell kommunikation med SKK ska ske via SGVK.

Bilaga 1


 

Vem gör vad på SGVK:s utställningar?

Ansökan om utställning till SKK

Boka utställningsplats

Boka domare

Skriva Inbjudnings PM, annonsera

Boka ringsekreterare

Kommisarie, bestyrelse, lokala funktionärer

Ev boka övernattning åt domare

Anmälningar och betalningar

Sätta katalog

Sponsorpriser samt SGVK:s egna

Rosetter

Ordna servering – domare- & funktionärsmat

Utskick av utställar PM, nummerlapp

PM och info till domare och ringsekreterare

Resultatlistor och kritiklappar (förtryckta)

Kopiera katalog

Ev. transport av domare till och från utställning

Utst.området:
ringar, bord & stolar, ringlådor mm

Betalning av domare & ringsekreterare

Fotografering finaler till hemsidan

SGVK

X

.

X

X

X

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.

.


X

.

Rasklubb

.

X

.

.

X

X

X

.

.

.

.

X

.

.

.

X

X

X


eller X

X