SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2010-2011

Tid: Måndagen den 7 mars 2011         

Plats: telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Krister Esping

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Anne-Charlotte Svensson

 

Nej

Carola Lindekrans

 

Nej

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

Ja

 

Liselotte Simonsson

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs samt Anita Lindquist utses att föra protokoll i sekreterarens frånvaro.

 

 

3.

Val av justerare:

Gun Grysell väljs att justera dagens protokoll.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås utan särskilda anmärkningar

 

 

 

5.

AU-Beslut:

Inga AU-beslut har tagits sedan senaste styrelsemötet

 

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

15/2011             14st Nya ägare av raser tillhörande SGVK    

16/2011             Temautbildning om RAS

17/2011             PÅMINNELSE - Avelskonferens 5-6 mars 2011

18/2011             Nya Riktlinjer för arbetet med avelsfrågorna RÄTTELSE

19/2011             Ljusblå Reserv-cert.kort

20/2011             Årsstatistik 2010

21/2011             Disqualified och KEP - Liten Lathund

22/2011             Auktorisation exteriördomare

23/2011             CS Föredragningslista nr 1/2011

25/2011             Inbjudan till instruktörskurs del 2

26/2011             Inbjudan till instruktörskurs del 2 Gith

27/2011             Information från SKKs valberedning

28/2011             PÅMINNELSE – Temautbildn. för avelsfunkt. 2-3 april 2011!

29/2011             SKKs valberedning

30/2011             SRD och BSI 2011

31/2011             Nya filer           

32/2011             BlåGula Hund arrangeras 2011

33/2011             Försättsblad till utställningkataloger

33/2011             litet fel SRD domarinstr

34/2011             Ang beställning av Handbok för utställningsansvariga

 

35/2011             Remiss - revidering av Svenska Kennelklubbens stadgar

36/2011             Minnesanteckningar från Specialklubbskonferens och ordförande i länsklubb

37/2011             Ang beviljat utställningsprogram för år 2013

38/2011             Jomgarden's Karat, SE34134/2010 omreg. till face rase

39/2011             Junior handling Domarutbildning

40/2011             Inbjudan fårvallningskurs

41/2011             Brev från CBP

 

Styrelsen handlägger följande frågor;

Inbjudan till Instruktörskurs del 2

Git Jacobsson har ansökt att få gå denna fortsättningskurs

Styrelsen beslutar

att tillstyrka  Git Jacobssons deltagande i kursen för SGVK s räkning samt att därefter skriftligen rapportera om utbildningen  till styrelsen för publicering på hemsidan

 

Skrivelse från CBPs styrelse avseende omregistrering av hundvariant. Ordförande rapporterar om den kontakt som hon haft med ansvariga på SKK gällande ärendegången i dessa frågor.

Styrelsen beslutar

att ordföranden vid kontakt med CBP informerar om SKKs regel samt den möjlighet som finns att ansöka om ändring på desamma.

 

Inbjudan till fårvallningskurs

Inbjudan har inkommit från Schapendoesklubben om en  fårvallningskurs.

Styrelsen beslutar

att uppmuntra medlemmar till deltagande genom att annonsera kursen på SGVKs hemsida. Det uppdras åt Web master att införa inbjudan på hemsidan.

 

Auktorisation av exteriördomare

I samband med rapport om nya auktorisationer av domare så diskuteras hur ansökningar från olika domare om utvidgning av raser kommer in till klubben. För att få lite bättre rutiner på dessa ansökningar beslutas följande

Styrelsen beslutar

att ordföranden i samband med nästa årsmöte i domarföreningen tar upp frågan om att fastställa skriftliga rutiner på ärendegången avseende dessa ansökningar

 

I övrigt läggs alla inkomna skrivelser till handlingarna.

 

 

 

7.

Utgående skrivelser:

Inga utgående skrivelser finns att rapportera

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Ordförandes rader är utskickade för att införas i kommande medlemstidning

 

 

9.

Rapport från kassör:

Kassören meddelar att det ännu är för tidigt att se några trender för ekonomiskt utfall.

Gällande utbetalning till klubbarna av utställningsöverskott

Styrelsen beslutar

att uppdra åt kassören att beräkna och utbetala det under året 2010 uppkomna överskottet från utställningar enligt tidigare beslutat beräkningssätt.

 

Budgetering för kennelfullmäktige

Styrelsen beslutar

att uppdra åt kassören budgetera för Kennelfullmäktige som infaller under året.

 

 

10.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor:

Ingen ny rapport föreligger

 

 

11.

Rapport från Utbildningskommitté:

Ingen rapport föreligger

 

 

12.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén:

Konstruktiv kritik har inkommit från utställare om knapphändig platsbeskrivning av var utställningsorten finns samt att fastställda domarnamn annonseras alltför sent.

Styrelsen beslutar

att på ett bättre sätt beskriva var i landet som de olika utställningsplatserna ligger samt

att justera organisationen runt domarinbjudningar så att bättre framförhållning säkras.

 

Rapport utställningen i Boxholm

Utställningen i Boxholm 27 februari blev en trevlig tillställning. Det har funnits kritik mot denna anläggning på nätet. Denna kritik var dock helt obefogad vi detta tillfälle. Värdparet som ensamma svarar för hela anläggningens drift ställde på alla sätt upp och hjälpe till att bidra till en bra utställning. De tog även en massa kort på utställningen som lades in på nätet under kvällen.

Styrelsen beslutar

att även framledes använda Alla Sporters Center som utställningsarena mm.

 

Schapendoes vill söka officiellt lydnadsprov.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Lotta Simonsson ansöka om provet

 

 

 

13.

Rapport från Webb- Master:

Maria rapporterar om inkommen kritik avseende platsbeskrivningar samt sena domarpresentationer.

 

 

14.

Övriga frågor:

Kennelfullmäktigedelegater

Styrelsen beslutar

att anmäla Margareta Sundqvist samt Gun Grysell som ordinarie delegater samt Krister Esping och Anne-Charlottes Svensson som suppleanter

 

SGVKs fullmäktige lördagen den 16 april

Styrelsen beslutar:

att Anita ordnar med sedvanligt tilltugg i form av kaffe/ te med ostmacka.

att  Margareta fastställer ordförande samt sekreterare enligt tidigare förhandskontakter.

 

 

 

15.

Nästa möte: Konstituerande möte efter fullmäktige

 

 

 

16.

Avslutning: Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Anita Lindquist

Margareta Sundqvist

Gun Grysell