protokoll
Protokoll från verksamhetsåret 2008          
Fullmäktigeprotokoll 2008-04-19
     
     
     
     
     

 

     

Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhundsklubbens, SGVKs, Fullmäktigestämma den 12 april 2008 i Stockholm

Svenska Gårds- och Vallhundsklubbens ordförande Margaretha Lundgren, öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Med anledning av att hon avsagt sig omval, riktade hon ett tal till respektive rasklubb.

§1 Justering av röstlängden
Följande förteckning upprättades över närvarande delegater, och gällde som röstlängd:

Rasklubb Medl-antal/röster Deltagare

Club Berger des Pyrenées
200 medlemmar
3 röster
Deltagare:
Lotte Sönstebye
Anneli Grimborg

Old English Sheepdog Sällskapet
168 medlemmar
2 röster
Deltagare:
Wivi-Anne Lacey
Lisa Larsson

PON-Unionen
168 medlemmar
2 röster
Deltagare:
C arola Lindekrans
Ewa Spetz

Rasklubben för Bergamasco i Sverige
39 medlemmar
1 röst
Deltagare
Hans Lindquist

Rasklubben för Dansk-Svensk Gårdshund
1248 medlemmar
6 röster
Deltagare:
Gun Grysell
Magnus Svensson

Rasklubben för Gos dÁtura Catala
58 medlemmar
Deltagare:
Veronica Ferreira
1 röst

Svenska Schapendoes Klubben
282 nedkennar
ingen deltagare
0 röster

Svenska Schipperke Ringen
352 medlemmar
3 röster
Deltagare:
Irene Jonsson
Ingegerd Bergman

Svenska Serra de Aires Klubben
12 medlemmar
Roland Engkvist
Birgitta Melldén
Hans Lundgren
1 röst

Summa röster 19

Övriga närvarande från SGVK’s styrelse: Åsa Eriksson, Susanne Fagrell, Peter Fugelstad, Margaretha Lundgren, Anette Palmquist, Carina Stääv, Monica Westerberg.

Övriga närvarande utom styrelsen: Moa Persson och Margareta Sundqvist

§2 Val av ordförande för Fullmäktigestämman
Moa Persson föreslogs som ordförande för Fullmäktigestämman
Stämman beslutade att välja Moa Persson som mötets ordförande.

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid stämman
Styrelsen anmälde Margareta Sundqvist som protokollförare för stämman.

§4 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet
Wivi-Anne Lacey och Veronika Ferreira föreslogs som justeringspersoner, tillika rösträknare.
Stämman beslutade välja Wivi-Anne Lacey och Veronika Ferreira till justeringspersoner och tillika rösträknare.

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt §7 mom 6
Stämman beslutade att Moa Persson och Margareta Sundqvist ägde närvaro- och yttranderätt.

§6 Fråga om Fullmäktigestämmans delegater blivit stadgeenligt kallade
Fann stämman att delegaterna blivit stadgeenligt kallade.

§7 Fastställande av dagordningen
Stämman fastslog liggande dagordning.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor (rasklubbarnas redogörelser) samt revisorernas berättelse.
Årsredovisning, årsbokslut med balans- och resultaträkning genomgicks, redogörelse av avelsfrågor och revisorernas berättelse genomgicks och lades till handlingarna.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst.
Stämman fastställde balans- och resultaträkningen och beslutade att uppkommen vinst på 32.608 kr överförs i ny räkning.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigestämma givit styrelsen
SGVK’s ordförande redogjorde för de uppdrag styrelsen fått av stämman 2007.
Ansökan har gjorts gällande Domarkonferens 2010, och den är beviljad.
Avelskonferens arrangerades den 11 november.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§12
1) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2008
Utbildning för utställningsansvarig person i rasklubb i att arrangera utställning är redan genomförd.
Stämman beslutade att godkänna den framlagda verksamhetsplanen för 2008.

2) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2008
Stämman beslutade att godkänna den framlagda rambudgeten för 2008

3) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Stämman beslutade om oförändrade för kommande verksamhetsår.

§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Förelåg förslag på Margareta Sundqvist som ordförande på 1 år.
Stämman beslutade välja Margareta Sundqvist till ordförande på 1 år.

Förelåg förslag på Åsa Ericsson som ordinarie ledamot på 1 år, fyllnadsval.
Stämman beslutade välja Åsa Ericsson som ordinarie ledamot på 1 år, fyllnadsval

Förelåg förslag på Hans Almgren, Gun Grysell, Berit Jonsson, Anna Strid och Ann-Charlotte Svensson som ordinarie ledamot på 2 år.

I sluten votering fick Hans Almgren 9 röster, Gun Grysell 13 röster, Berit Jonsson 19 röster, Anna Strid 6 röster och Ann-Charlotte Svensson 10 röster.

Stämman fann att beslut tagits att Gun Grysell, Berit Jonsson och Ann-Charlotte Svensson valts som ordinarie ledamöter på 2 år.

Förelåg förslag på Anita Lindqvist som suppleant på 1 år, fyllnadsval.
Stämman beslutade välja Anita Lindqvist som suppleant på 1 år, fyllnadsval

Förelåg förslag på Anna Strid och Marianne Wensmo-Salomonsson som suppleant på 2 år.

I sluten votering fick Anna Strid 8 röster och Marianne Wensmo-Salomonsson 10 röster. En blank röst lämnades.

Stämman fann att beslut tagits att Marianne Wensmo-Salomonsson valts som suppleant
på 2 år.

Suppleanternas tjänstgöringsordning beslutades vara att Marianne Wensmo-Salomonsson tjänstgör i första hand och Anita Lindqvist i andra hand.

§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i stadgarna
Förelåg förslag på Hans Almgren och Gerd Svensson som revisorer på 1 år.
Stämman beslutade välja Hans Almgren och Gerd Svensson som revisorer på 1 år.

Förelåg förslag på Jenny Haddleton och Göran Lundmark som revisorssuppleanter på 1 år.
Stämman beslutade välja Jenny Haddleton och Göran Lundmark som revisorssuppleanter
på 1 år.

§15 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna
Förelåg förslag på Anna Hansson på 2 år och Nina Zeilitz på 1 år att ingå i valberedningen.
Stämman beslutade välja Anna Hansson på 2år och Nina Zeilitz på 1 år att ingå i valberedningen, med Nina Zeilitz som sammankallande.

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13- 15.
Stämman beslutade om omedelbar justering av punkterna 13- 15.

§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av Fullmäktigestämman.
1) Motion från SGVKs styrelse gällande utställningsekonomi.
Stämman fann att motionen blivit besvarad.

2) Motion från Svenska Schapendoesklubben med yrkande att vid Kennelfullmäktige, specialklubbskonferenser och dylika sammankomster, skall SGVK representeras av ordförande i SGVK samt ordförande i den inom SGVK största rasklubben. Ersättare ska väljas inom respektive styrelse.

SGVK föreslår att en deltagare och dennes ersättare utses av SGVKs styrelse inom styrelsen, samt att en deltagare och dennes ersättare, som ska vara ordförande i någon av SGVKs rasklubbar, utses av rasklubbarna. Denna person är inte förtroendevald i SGVK utan i en rasklubb.
Stämman beslutade i enlighet med SGVK’s förslag.

3) Motion från Svenska Schapendoesklubben med yrkande att systemet med insända frankerade kuvert slopas och att SGVK ur egen kassa bekostar de eventuella porton som behövs för att kommunicera med rasklubbarna..
SGVK föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutade i enlighet med Svenska Schapendoesklubben yrkande.

4) Motion från Svenska Schapendoesklubben med yrkande att
- SGVK Fullmäktige beslutar att avtal skall upprättas mellan SGVK och platsansvarig rasklubb vid SGVK’s utställningar
- En större frihet vad avser genomförande och hur arbetet skall genomföras, inarbetas i avtalet.
- I avtalet skall framgå vilken ersättning som tillfaller anordnande rasklubb.

SGVK stödjer att ett avtal skall upprättas och att en arbetsgrupp ska tillsättas som utformar avtalet. I övrigt hänvisas till SGVK’s motion till denna stämma.

Stämman beslutade att ett avtal skall upprättas, och att en arbetsgrupp tillsätts som arbetar utifrån motionärens intentioner. I detta avtal ska det framgå vilken ersättning som tillfaller anordnande rasklubb.

5) Motion från Svenska Schapendoesklubben med yrkande att stadgan ändras så att lydelsen i §7 mom 7 skall gälla. Lydelsen i mom 3 ändras så att den överensstämmer med mom 7. Det sker enklast att texten ”det år” tas bort i mom 3.

Även yrkan om att stadgan ändras så att motioner skall vara SGVK styrelse tillhanda senast 3 veckor före ordinarie fullmäktige hålls. Ändringar önskas införas i både mom3 och mom7 i §7.

SGVK stödjer att en redaktionell ändrig görs av stadgarna så att lydelsen i mom3 ändras så att den överensstämmer med mom7, i övrigt avslås motionen.

Stämman beslutade att en redaktionell ändring ska ske så att lydelsen i mom3 ändras så att den överensstämmer med mom7 genom att texten ”det år” tas bort i mom3.

Stämman beslutade avslå förslag om ändring av stadgan att motionstiden utgår senast
3 veckor före ordinarie fullmäktige.

6) Motion från SGVK om motion till Kennelfullmäktige, gällande att vid arrangemang ordnade av SKK/Centralstyrelse ska alla få deltaga oavsett om medlemskapet finns i länsklubb eller specialklubb.
Stämman beslutade stödja yrkandet, men att redaktionella ändringar behöver göras.

§18 Fullmäktige avslutas
Mötesordförande avslutade mötet och tackade för en väl genomfört Fullmäktigestämma.

Vid protokollet

Margareta Sundqvist

Justeras:

Moa Persson
mötesordförande

Wivi-Anne Lacey
Veronika Ferreira


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- -------------------- .

P.