SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2009-2010

Tid: Lördagen den 13 februari 2010

Plats: Hemma hos Margareta Sundqvist

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Berit Jonsson

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Lotta Svensson

Per telefon

 

Carola Lindekrans

Ja

 

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs, och fullmäktigestämma läggs till.

 

 

3.

Val av justerare:

 Maria väljs till justerare.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Styrelsen konstaterar att det blev väldigt många utbetalningar under november, december och uppföljning har skett.

 

 

5.

Fullmäktigestämma: Styrelsen går igenom fullmäktigehandlingarna. Valberedningen har meddelat sitt förslag på ny styrelse.

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

23/2010 Dispensansökan att registrera svansbeteckning från DSGH

24/2010 Remiss från SBK

25/2010 Fråga angående raser tillhörande SGVK

26/2010 Brev medlemsantal 2009

27/2010 Tillägg till dagordning SSR

28/2010 Komplettering av lista över examinatorer/aspirantdomare

29/2010 Möte om RAS-arbete från SKK

30/2010 Dagordning för CS första möte 2010

31/2010 Meddelande om nya stadgar från SKK

32/2010 Brev angående beräkning från utställning

33/2010 Från SKK angående SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) Notering: Ingen av SGVK:s raser finns representerade men blankett bör finnas på alla våra utställningar ifall domaren blir uppmärksammad på något som bör rapporteras.

34/2010 Lista uppfödare som har meddelats ”Icke Hänvisning”

35/2010 Minnesanteckningar från specialklubbskonferens

36/2010 Brev från valberedningen med presentation av ev. styrelseledamöter

 

 

7.

Utgående skrivelser:

Inga utgående skrivelser

 

 

 

8.

Domarkonferens: Alla raskompendier är fortfarande inte inlämnade. Ordförande har kontinuerlig kontakt med de som granskar kompendierna. Gun har börjat se över inbjudningarna från domare och styrelsen har diskuterat ämnet.

 

 

9.

Rapport från ordförande: Ordförande har tagit upp frågan med SKK angående Dansk Svensk Gårdshund/Gruppfinal och katalog. Raser som ej är godkända inom FCI får inte gå i gruppfinal (Fr.o.m. 2011) och inte heller stå på vanlig plats i kataloger, utan sist. Dansk/Svensk Gårdshund  är ”bara” preliminärt godkänd i FCI.

Ordförande har deltagit i SKK:s ordförandekonferens och specialkonferens.

 

 

10.

Rapport från kassör: Två utställningar har gått minus och resten har gått plus. Av olika anledningar har resultatet för 2009 hamnat på minus.

 

 

11.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor: Maria åker till mötet . 6st förslag har inkommit på avelsråd och är nu fastställda. 3 saknas. 2 reviderade RAS har inkommit och genomgång av de bordläggs till nästa möte.

 

 

12.

Rapport från Utbildningsansvarig: Inget från utbildningsansvarig

 

 

13.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén: Styrelsen beslutar att statuter på båda våra vandringspriser ändras till 2011. Det ska vara deltagande hundar istället för anmälda och bis t.o.m. placering 4. Oplacerade hundar (5-9) får för deltagande hundar x 2.

 

 

14.

Rapport från Webb- Master: Jobbar vidare med hemsidan

 

 

15.

Övriga frågor: Inga övriga frågor

 

 

16.

Nästa möte: 11 mars 19.30

 

 

17.

Avslutning: Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Carola Lindekrans

Margareta Sundqvist

Maria Nordh