SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2010-2011

Tid: Torsdagen den 13 janauri 2011

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Krister Esping

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Anne-Charlotte Svensson

 

Nej

Carola Lindekrans

Ja

 

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

Ja

 

Liselotte Simonsson

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas: Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs.

 

 

3.

Val av justerare:

 Gun justerar protokollet

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll: Protokollet från domarkonferensen är klart. De två senaste protokollen lades till handlingarna

 

 

5.

AU-Beslut: Inga

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

  1/2011              9st Nya ägare till raser tillhörande

  2/2011              Ansökan från domare att utöka med Berger des Pyreenes    och PON    

  3/2011              Pressmeddelande om SKKs registreringsstatistik

  4/2011              Nyårshälsning från SRD-gruppen

  5/2011              Nya Riktlinjer för arbetet med avelsfrågorna

  6/2011              Ny version katalog PC

  7/2011              Medlemskap, Schapendoesklubben

  8/2011              Medlemstidning till föreningskommittén

  9/2011              ALPHABETICAL FORFEIT-LIST

10/2011              information om CS beslut angående SRD

11/2011              Info till CUA-Handl, CUA o Ringsekreterare

12/2011              Examinatorer av Schipperke/ Listan skickas till SKK

13/2011              CS protokoll nr 5/2010

14/2011              Beslut från DN

 

 

 

7.

Utgående skrivelser: Inskickat till SKK godkännande av Lena Stålhandske som domare på DSGH, OES, Pon och Scahapendoes.

Inskickat till SKK angående preparandkurs för 2 personer.

 

 

8.

Rapport från ordförande: Inget förutom tidigare diskussion om domarkonferensens protokoll på punkt 4

 

 

9.

Rapport från kassör: Boksluten för 2010 gicks igenom. Justering kommer att göras efter att pengar från SKK inkommer från domarkonferensen. En ny fond för domarkonferens om ca 10år diskuterades, samt ersättningar till funktionärer på utställningar. Styrelsen beslutar att SGVK inte betalar domargåvor på utställningar. Vill rasklubben ge domargåvor står dom själva för det. Dessa två punkter, fond för domarkonferens och ersättningar till funktionärer på utställningar kommer att tas upp på fullmäktigestämman.

 

 

10..

Rapport om Hälso o Avelsfrågor: En del intresseanmälningar för avelskonferens har inkommit.

 

 

12.

Rapport från Utbildningskommitté: Inget

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén: 2010 års utställningar är klara och förberedelser för 2011 är i full gång.

 

 

14.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: Brev har inkommit från Lars Nyremo angående vallanlagstest. Brevet vidarebefordras till Gith och noteras även som inkommande skrivelse

 

 

15.

Rapport från Webb- Master: Revisorernas  namn ligger inte på hemsidan, så de läggs dit.

 

 

16.

Övriga frågor: Inga motioner har inkommit till fullmäktigestämman. Inbjudan till stämman skickas ut.

 

 

17.

Nästa möte: 7 mars 2010 kl.19.30

 

 

18.

Avslutning: Ordförande avslutar mötet

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Carola Lindekrans

Margareta Sundquist

Gun Grysell