SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2010-2011

Tid: Torsdagen den 11 november 2010

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

 

Nej

Krister Esping

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Anne-Charlotte Svensson

 

Nej

Carola Lindekrans

Ja

 

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

Ja

 

Liselotte Simonsson

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas: Gun Grysell, vice ordförande öppnar mötet då ordförande inte är närvarande.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs. 1 övrig fråga

 

 

3.

Val av justerare:

 Maria Nordhväljs att justera dagens protokoll.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll: Protokollet lades till handlingarna

 

 

5.

AU-Beslut: Inga

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

143/2010 12st Nya ägare i raser tillhörande SGVK

144/2010 Motioner till KF 2011

145/2010 DN-beslut

146/2010 Vidareutbildning Schipperke, Martin Johansson

147/2010 Ny version av artikel om nya utställningsregler

148/2010 Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 2-3 april 2011!

149/2010 Avstängda domare Mrs Alenka Cerne och Mr Rajko Rotner's

150/2010 Föredragningslista CS nr 5/2010

151/2010 VB: DN-beslut 81/2010

152/2010  SKK/AK 4-2010 protokollsutdrag,  avslag HD D/S gårdshund

153/2010 Vandringspris Se webbmaster.

154/2010  Beslut från Disciplinnämnden

155/2010 Hörseltest for Hund och Katt – BAER Skickas till rasklubbar

156/2010 Låsningsperiod 2012-2016 skickar till rasklubb

157/2010 Inbjudan till konferens för specialklubbar samt ordförande i läns- och specialklubb.

 

 

7.

Utgående skrivelser: Inga utgående skrivelser.

 

 

8.

Domarkonferens: Det nya Gos-kompendiet har kommit.

Krister går igenom det ekonomiska resultatet. Ett underskott har det blivit.        

 

 

9.

Rapport från ordförande: Inget

 

 

10.

Rapport från kassör: Krister redogör balans- och resultatrapport. För tillfället visar resultatet ett minus i och med kostnader för domarkonferensen och diskussion fördes om hur det ska kostnadsföras.

 

 

11.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor: Inget

 

 

12.

Rapport från Utbildningskommitté: Ingen utbildning i utställningsreglerna i samband med Gnesta eftersom det var för få anmälningar.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén: Inget

 

 

14.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: Inget

 

 

15.

Rapport från Webb- Master: VP sidan gicks igenom och det bestämdes hur det ska se ut på hemsidan.

 

 

16.

Övriga frågor: Schapendoesklubben höll en avelsbedömning (2009?) och SGVK får förfrågningar om svaren från Holland som inte kommit in. Frågan ställs till rasklubben om vad som hänt.

 

 

17.

Nästa möte: Torsdagen den 13 januari. 19.30

 

 

18.

Avslutning: Gun avslutar mötet

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Carola Lindekrans

Gun Grysell

Maria Nordh