SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2010-2011

Tid: Tisdagen den 5 oktober  2010

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Krister Esping

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Anne-Charlotte Svensson

Ja

 

Carola Lindekrans

Ja

 

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

Delvis

 

Liselotte Simonsson

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs.

 

 

3.

Val av justerare:

 Lotta Svensson väljs att justera dagens protokoll.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll: Protokollet lades till handlingarna

 

 

 

5.

AU-Beslut: Inga

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

 

119/2010 Inte önskvärda trender inom utställningsverksamheten

120/2010 Disciplinnämndens beslut till läns-, specialkl-, o avtalsanslutna rasklubbar

121/2010 9st Nya ägare i raser tillhörande SGVK

122/2010 Av SKK/CS återkallat beslut gällande bruks-/jaktnärvaro för exteriördomare

123/2010 Lista på uppfödare som meddelats "icke hänvisning"

124/2010 Mall för specialklubbarna, provnärvaro

125/2010 Höjda arvoden för exteriördomare.

Svar: Styrelsen beslutar att tillstyrka så länge arvodet inte är mer än 1000kr. Carola skickar svar till SKK

126/2010 Resebidrag GOS Domarkonferensen

Svar: Rasklubben för Gos dÁtura Catala har inkommit med en ansökan om att SGVK ska lämna reseersättning utöver de 20 mil som SGVK har satt som gräns. Styrelsen konstaterar att det saknas motivering och finner det därför svårt att ta ställning och bifalla ansökan. Krister reserverar sig för beslutet.

127/2010 Artikel om de nya utställningsreglerna

128/2010 Auktorisation exteriördomare

129/2010 Skaraborgs Kennelklubb ny utställningsplats

130/2010 Ansökan om utställningsprogram

131/2010 Temautbildning för avelsråd 2-3 april 2011!

132/2010 Avliden exteriördomare

133/2010 Ansökan utökade raser domare, Carin Åkesson, Schapendoes

134/2010 Ansökan utökade raser domare, Charlott Sandberg, Gos, Serra

135/2010 Ansökan utökade raser domare, Johan Andersson, Bergamasco, Berger des Pyreenes bägge sorterna, Serra, Gos, Schipperke och Dansk-Svensk Gårdshund

136/2010 Ansökan utökade raser domare, Johnny Andersson, Schipperke, Schapendoes.

137/2010 Ansökan utökade raser domare, Lena Stålhandske, Dansk-Svensk Gårdshund, Pon, OES, Schapendoes

138/2010 OES! Hundar till domarkonferensen.

Svar:  Rasklubben för Old English Sheepdog har inkommit med en ansökan om att få reseersättning för hundar från Skåne och Dannmark till domarkonferensen. Klubben har problem att hitta fullpälsade, rastypiska hundar på närmare håll.

Svar: Styrelsen tillstyrker och Carola kontaktar klubben för önskemål om samåkning i den mån det går.

139/2010 Utbildningar för certifierade utställningsarrangörer

140/2010 Fråga angående avelskonferens, OES

Svar: Rasklubben för Old English Sheepdog har kommit med en fråga angående avelskonferens och avelsråd.

Svar: Rasklubben ska skicka förslag till SGVK om vem man vill ha som avelsråd och SGVK godkänner. Man kan inte skicka annan person än utsett avelsråd på avelskonferensen.

141/2010 Nytryck av kritiker och bekräftelser

142/2010  Utökning av raser, domare, RDSG avstyrker Johan Andersson och Lena Stålhandske

Svar: SGVK anser inte att skälen är tillräckliga för att avstyrka dessa två domare från att utöka sitt register av hundar att döma. SKK har uppmanat domare att auktorisera sig på våra nationalraser, så dessa kommer att godkännas.

 

 

 

7.

Utgående skrivelser:

 

Skickat till SKK med godkännande för Charlott Sandberg/Gos , Serra

 

 

 

8.

Domarkonferens: Margareta kommer inte att kunna närvara vid domarkonferensen. Nina Karlsdotter ersätter henne

Moderator kommer att vara Kenneth Edh.

Det blir totalt 35 domare. Gun skickar ett sista info till domarna. Carola skickar ett sista info till rasklubbarna för vidarebefordran till hundägarna.

OES och GOS har ansökt om resebidrag. Svar under skrivelser

 

Presentatörena :

Bergamasco - Kenneth Edh

OES - Ulrica Göransson

PON – Kristina Purens

DSGH – Eva Liljequist Borg

Cao Da Serra De Aires – Kenneth Egh

Berger Des Pyreenes  – Elina Haapaniemi, Finland                                           

GOS – Kenneth Edh

Schipperke – Nina Karlsdotter

Schapendoes - Godelieve De Wit, Holland.

Ett förskott på 10 000kr skickas till Anita.

 

 

 

9.

Rapport från ordförande: Rapporten ska enligt uppgift vara på gång angående vallningskursen från Gith i Gos-klubben

 

 

 

10.

Rapport från kassör: Styrelsen godkände att en gammal utestående fordran (ingående balans redan 2009) om 2.945 kr får krediteras i bokföringen eftersom den inte kan härledas varken i tid, orsak eller person och därför inte kan drivas in. Åtgärden påverkar därmed resultatet för 2010 negativt.

Kassören lämnar Resultatrapport, balansrapport och efterkalkyl. Dokumenten läggs som bilaga till protokollet.

Porto och kuvertfrågan bordläggs till nästa möte.

 

 

 

 

 

11.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor: Svenska Serra de Aires har föreslagit

Kerstin Sjöstedt som avelsråd, SGVK tillstyrker.

Avelsråd för följande raser har anmält sig till avelskonferens:

Dansk-Svensk Gårdshund

Schipperke

Cao da Serra de Aires

Anmälningstiden har dock ännu inte gått ut

SGVK håller ingen avelskonferens 2011 eftersom SKK har då och följer ett mönster på vartannat år. SGVK gör detsamma.

 

 

12.

Rapport från Utbildningskommitté: Lotta Svensson har gått utbildning i de nya utställningsreglerna

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén: Det är meningen att de som gått utbildning i nya utställningsreglerna ska vidareutbilda andra i klubben och rasklubbarna. En sådan utbildning föreslås till helgen då Gnestautställningen hålls.

Vi kommer att få beställa nya kritiklappar och resultatlistor inför de nya utställningsreglernas start efter My Dog i januari.

Enligt de nya reglerna ska inte anmälningsavgiften betalas tillbaka även om hunden är sjuk eller avliden. SGVK beslutar att fortsättningsvis som tidigare betala tillbaka anmälningsavgiften i dessa fall.

 

Anmälningsavgiften höjs 2011, till 260kr för juniorklass, unghundsklass, öppenklass och championklass. Valp och veteran, samt flerhundsrabatten kvarstår.

 

 

 

14.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: Inget

 

 

15.

Rapport från Webb- Master: Inget

 

 

16.

Övriga frågor: Inga övriga frågor

 

 

17.

Nästa möte: Telefonmöte torsdag den 11 november 19.30

 

 

18.

Avslutning: Ordförande avslutar mötet

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Carola Lindekrans

Margareta Sundqvist

Lotta Svensson