SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2010-2011

Tid: Lördagen den 4 september 2010

Plats: Tempeludden, Stavsjö

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Krister Esping

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Anne-Charlotte Svensson

 

Nej

Carola Lindekrans

 

Nej

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

 

Nej

Liselotte Simonsson

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs samt Anita Lindquist utses att föra protokoll i sekreterarens frånvaro.

 

 

3.

Val av justerare:

Liselotte Simonsson väljs att justera dagens protokoll.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

 • Rapport från Git Jacobsson har ännu inte inkommit
 • Protokollet läggs till handlingarna

 

 

 

5.

AU-Beslut: AU har godkänt att Bengt Åke Bogren, efter ansökan, får gå aspiranttjänst för Gunilla Skallman i Ransäter på berger des pyrenées.

Styrelsen beslutar

att fastställa beslutet samt lägga det till handlingarna

 

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

97/2010  Inbjudan till Avelskonferens 5-6 mars 2011.

Styrelsen beslutar:

att uppdra till Gun Grysell utreda om alla klubbars avelsråd tagit del av inbjudan samt om deras anmälan kommit fram till Ann-Charlotte Svensson för handläggning.

98/2010 19st ”Nya ägare i raser tillhörande SGVK”

99/2010 Auktorisation exteriördomare, Eva Liljekvist Borg gruppallrounder  Grupp 1

100/2010 Resultatregistrering från utställning

101/2010 Ändring gällande bruks-/jaktnärvaro för exteriördomare

102/2010 VP från Agneta Lindberg.

Styrelsen beslutar:

att uppdra åt Liselotte Simonsson föra statistik över VP tävlingen, anmäla detta till Webb-mastern samt kommunicera med Agneta Lindberg.

103/2010 Tävlingslicens

104/2010 Provform för Berger Des Pyreenes Poil Long och Face Rase.

Styrelsen beslutar:

att begära betydligt förlängd remisstid då detta anses som ett komplicerat ärende.

105/2010 Beslut från Disciplinnämnden, 1

106/2010  Beslut från Disciplinnämnden, 2

107/2010 Inbjudan att lämna förslag på Hamiltonplakettörer 2011

108/2010 Inbjudan - förslag till förtjänsttecken KF 2011

109/2010 Protokollsutdrag från CS möte 15 juni 2010

110/2010 CS protokoll nr 3/2010

111/2010 "Icke hänvisning" nr 1

112/2010 Länsklubbsutställningar för år 2013

113/2010 Ny blankett för rapportering om Hund som förvarats olämpligt  i bil, tält, bur m m

114/2010 Föredragningslista CS nr 4/2010

115/2010 "Icke hänvisning" nr.2

116/2010 Fråga om användande av e-postadresser

117/2010 Certifierade Utställningsarrangörer – CUA

118/2010 remiss reviderad standard för schipperke.

Information: Med anledning av pågående justeringar i standard för schipperke kommer kompendiet endast innehålla kommentarer om förändringarna. När dessa är fastställda kommer ett nytt kompendium tryckas.

 

 

 

7.

Utgående skrivelser:

 • Brev till rasklubbar angående domarkonferens
 • Brev till SKK med anmälan till utbildning i nya utställningsregler
 • Brev till SKK med godkännande av domarförfrågan från Ann-Chatrine Edoff och Anna-Lena Munkwall

 

 

 

8.

Domarkonferens:

 • Kompendier
 1. Samtliga rasers kompendier är godkända av granskarna och ska nu även godkännas av SKK.
 • Följande funktioner får närvara inne i granskningsrummet:
 1. Samliga anmälda domare
 2. Konferensens ordförande Margareta Sundqvist
 3. Konferensens moderator Kenneth Edh
 4. Konferensens sekreterare Carola Lindekrans
 5. Presentatör för berörd ras
 6. Handlers för de två presenterade hundarna.
 7. Vid tillfällen: fotograf
 • Funktionärer för konferensen förutom ovanstående:
 1. Domarvärd: Gun Grysell
 2. Kassör: vakant
 3. Hotellkontakt, transporter, dokumentationsfoto: Anita o Hans Lindquist
 4. Hundägarkontakter, schemapassning, v.b handlers : Liselott Simonsson och Anne-Charlotte Svensson.
 • Service till hundägare
 1. Samtliga hundägare skall erbjudas kaffe samt en rejäl macka
 2. Konferensmiddagen på lördagskvällen är en sluten tillställning endast för deltagande domare samt några värdar från SGVK. Övernattande hundägare kan således inte delta i denna.
 3. En mer utförlig information ska snarast utgå till klubbarna om vad som gäller avseende exakta tider mm. Margareta svarar för denna info. Justerat tidsschema enligt bilaga.
 4. Alla klubbar har möjlighet att framställa ett Power Point bildspel som kan visas i samband med presentationen.
 • Uppsamlingsmöte

Samliga funktionärer från SGVKs styrelse samlas fredagen den 15 oktober klockan 14 00 på Blommenhof för en sista genomgång och fördelning av uppdrag. Middag på kvällen tillsammans med domare som anlänt.

 

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Ordförandes rader är utskickade för att införas i kommande medlemstidning

 

 

10.

Rapport från kassör:

 • Kassören får i uppgift att i samråd med sekreteraren anmäla klubbens adress till skatteverket så att föreningsfrimärken kan inköpas och delas ut till de tre funktionärer som är i behov av detta.
 • Den ekonomiska redovisas och är fortfarande god
 • Utställningsutfallet redovisas för 50 % av årets utställningar. Varberg har gått minus på grund av hög hyra.
 • Kassören föreslår en förenklad och säkrare rutin för attester vilken godkännes av styrelsen
 • Kassören föreslår en blankett för kostnadsersättning vilken godkänns av styrelsen efter en smärre justering

 

 

 

11.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor: Gun Grysell uppdras att efterhöra hos avelsansvarig hur det går med anmälningar till SKKs avelskonferensen. SGVK står för kostnaden för en, av SGVK godkänd, avelsansvarig i varje klubb enligt tidigare utsänt meddelande.

 

 

12.

Rapport från Utbildningskommitté: Inget

 

 

13.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén:

 • Det saknas fortfarande en domare till Gnesta
 • Oklart om domare till Boxholm i februari

 

 

14.

Rapport från Webb- Master:

Lite oklarheter finns på hemsidan.

 

 

15.

Övriga frågor:

Krister Esping och Gun Grysell framför önskemål att inköpa förbrukningsmaterial

Styrelsen beslutar:

att godkänna inköp av en toner samt erforderlig mängd kopiepapper per år.

 

 

16.

Nästa möte: tisdagen den 5 oktober kl 19.30 telefonmöte samt därefter konferensmöte på Blommenhof fredagen den 15 oktober 2010 kl 14.00

 

 

17.

Avslutning: Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Anita Lindquist

Margareta Sundqvist

Liselotte Simonsson