SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2010-2011

Tid: Tisdagen den 22 juni 2010

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Krister Esping

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Lotta Svensson

 

 

Carola Lindekrans

Ja

 

Anita Lindquist

 

Nej

Maria Nordh

Ja

 

Lotta Simonsson

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs.

 

 

3.

Val av justerare:

 Maria väljs till justerare.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna

 

 

5.

AU-Beslut: Styrelsen beslutar att Gith Jakobsson får gå på instruktörskurs för vallning. Styrelsen vill att Gith redovisar med text och bilder för publicering på SGVK:s hemsida samt att hon finns tillgänglig i detta för alla raser inom SGVK.

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

67/2010  28st brev angående ”nya ägare i raser tillhörande SGVK”

68/2010  Artikel till klubbtidning

69/2010 Regler SE VCH

70/2010 Föredragningslista CS nr.2/10

71/2010 Förfrågan från domare Nina Lönner Andersson, Schapendoes, PON, OESS, Alla klubbar har godkänt och svaret skickas till SKK

72/2010 Meddelande från SKK, domare ska vara uppmärksamma på inte önskvärda trender inom utställning

73/2010 DN-Beslut, ej SGVK-raser.

74/2010 Förfrågan om arbete avseende hundars mentalitet.

75/2010 Remissvar på översättning av standard CPB

76/2010 FK sammanträde 2010-04-13

77/2010 Exteriördomarkonferens

78/2010 Utdrag ur UtstK prot 210, 30 mars

79/2010 DN-beslut till läns-, special- och avtalsanslutna rasklubbar

80/2010 Ny upplaga av DN-beslut 35/2010

81/2010 Disciplinnämndens beslut 31/2010

82/2010 Specialklubbskonferens och konferens för länsklubbarnas ordförande

83/2010 CS protokoll nr 2/2010

84/2010 Protokollsutdrag ur justerat protokoll med SKK Standardkommitté

85/2010 Beslut från Disciplinnämänden till läns-, special- och avtalsanslutna rasklubbar

86/2010 Stockholms Hunddag 2010

87/2010 Föredragningslista CS möte nr 3/2010

88/2010 Information gällande ansökan om hälsoprogram SKK

89/2010 Nya harmoniserade NKU utställningsregler från och med 2011

90/2010 Avliden domare

91/2010 Resultatregistrering från utställning

92/2010 Låsningsperiod 2012-2016

93/2010 Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

94/2010 Dispensansökan parning utan HD DSGH

95/2010 Svar dispensansökan från rasklubb, Svar skickas till SKK, där SGVK stödjer rasklubbens svar i ärendet.

96/2010 Fråga från rasklubben för Dansk Svensk gårdshund att arrangera lydnadstävling. SGVK Godkänner detta.

Vilande skrivelser sedan föregående möte:

 

Inbjudan till steg-2 utbildning för ordförande! (mail 17/2) 30-31/10 svar senast 24 september Beslut att anmäla Margareta

 

Utbildningsseminarium 25 september 2010, i de nya harmoniserade NKU utställningsreglerna, för utställningsansvariga samt handledare för utbildning av certifierade utställningsarrangörer! (mail 18/2)

Den 25 september, svar senast 20 augusti. Styrelsen föreslår att Lotta Svensson anmäls i första hand, Gun i andra hand och Carola i tredje hand.

 

Raskompendier från Bergamasco och GOS? GOS Klar men inte Bergamasco

 

 

 

7.

Utgående skrivelser:

Svar angående domare Nina Lönner Andersson

Svar angående dispens DSGH                                                   

 

 

8.

Domarkonferens: Standard för Berger des Pyreenes klara och för Gos. Raskompendiet för Cao Da Serra de Aires är klart. Schipperke är inskickat

Inbjudan har gjorts till Elina Tan Haapaniemi och även Nina Lönner inbjuds. Påminnelse till rasklubbarna angående hundar till konferensen kommer att skickas ut.

 

 

9.

Rapport från ordförande: Inget

 

 

10.

Rapport från kassör:

Fullmakten för överföring av pengar ännu inte är klar.  Ordförande, som har fullmakt sedan tidigare, har varit till banken och gjort överföringar till kassörens konto för att räkningar etc. ska kunna betalas. Pengar har på det viset även överförts till Anita Lindquist för genomförande av Kolbäckutställningen. Redovisning för den hanteringen har gjorts separat.

Krister redogör balansrapport, resultatrapport, efterkalkyl, analys av kassaflöde samt utfall efter utställningar 2009.

Utställningen i Varberg i år har visat en förlust, som huvudsakligen beror på att hyran för lokalen var dyr, samt att domarbytet kostade mycket, då den ordinarie domaren blev sjuk. Kolbäck har gått med vinst.

Betalning för en kurs i avelsråd steg 2 som Katarina Karlberg gått godkändes.

Krister föreslog att han gör ett diskussionsunderlag till en attestrutin som tas upp på nästa möte.

Styrelsen godkänner att Krister får ersättning för den tågbiljett som köptes för mötet den 12 juni som aldrig blev av.

 

 

11.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor: Inget

 

 

12.

Rapport från Utbildningskommitté: Inget

 

 

13.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén: Utställningen i Vännas är nyligen avslutat, men ingen rasklubb från SGVK var med att arrangera så vi fick hjälp av Grand Danois klubben. Maria fanns behjälplig på plats. Nästa utställning är Lida. Gos har erbjudit sig att jobba med SSAK på Lida-utställningen, och SGVK har ingen erinran.

 

 

14.

Rapport från Webb- Master: Maria behöver lite uppgifter för att uppdatera på hemsidan. Genomgång av en del sidor på hemsidan som vi sett behöver ändras. Maria gör korrigeringar.

 

 

15.

Övriga frågor: Diskussion om utskick av kritiklappar. Små raser med få lappar sparas ett litet tag och samskickas. Diskussion på nästa möte angående utskick generellt, kuvert och dylikt.

 

 

16.

Nästa möte: 4 september, förslag att vara hos Anita.

 

 

17.

Avslutning: Ordförande avslutar mötet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Carola Lindekrans

Margareta Sundqvist