SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2010-2011

Tid: Torsdagen den 29 april 2010

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Krister Esping

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Lotta Svensson

Ja

 

Carola Lindekrans

 

Nej

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

 

Nej

Lotta Simonsson

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs att omfatta kompletterande beslut till arbetsfördelning inom styrelsen.

 

 

3.

Val av protokollsförare: Anita Lindquist välj att föra dagens anteckningar då Carola har anmält förhinder.

 

 

4.

Val av justerare:

Lotta Swensson väljs till justerare av dagens protokoll

 

 

5.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Ordföranden repeterar om vilka konstituerande val som genomfördes i     samband med årsstämman och vad som kvarstår att besluta.

 

 

6.

Val till befintliga arbetsgrupper och funktioner:

Styrelsen beslutar

att utse Gun Grysell till vice ordförande

att välja Gun Grysell samt Lotta Svensson till utställningskommittén samt  adjungera kassören Krister Esping

att välja Lotta Swensson som avelsansvarig med bistånd från Maria Nordh

att välja Maria Nordh som WEB master

att välja Anita Lindquist till utbildningskommittén

att välja Anita Lindquist ingå i den befintliga kommittén för domarkonferensen som tidigare består av Margareta Sundqvist och Gun Grysell; uppdraget avser främst kontakter med hotellet.

 

 

 

7.

Beslut om nyinrättad kommitté samt val av ansvarig för densamma:

Det har från medlemsleden framförts önskemål om fler och andra aktiviteter än utställningar. Efter diskussioner beslutas att inrätta en Prov och tävlingskommitté i enlighet med SKKs benämning. Kommitté ska kunna arbeta med lydnad, vallning, agility, bas MH, och andra aktiviteter som våra raser kan vara lämpade för och intresserade av.

Styrelsen beslutar

att införa en Prov och tävlingskommitté samt

att utse Lotta Simonsson som ansvarig för denna nya kommitté.

 

 

8.

Beslut om nytt möte:

Nästa möte kommer att hållas i ordförandens hem i Märsta

Lördagen den 12 juni 2010 kl 11.00 Tiden kommer eventuellt justeras mot aktuella flygtider.

 

 

9.

Mötet avslutas:

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Anita Lindquist

Margareta Sundqvist

Lotta Svensson