SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2009-2010

Tid: Torsdagen den 11 mars 2010

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Berit Jonsson

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Lotta Svensson

Ja

 

Carola Lindekrans

Ja

 

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs.

 

 

3.

Val av justerare:

 Anita väljs till justerare.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Förtydligande på föregående mötes protokoll angående resultatet. Två utställningar gick minus resten gick plus, så utställningarna gick tillsammans plus. Det totala resultatet för klubben gick minus.

 

 

5.

Fullmäktigestämma: All dokumentation gicks igenom. Revisionsberättelsen är inte klar. Resten av papperen är klara och kommer att skickas ut till delegater i början av vecka 11.

 

 

6.

AU-Beslut: Inga Au-beslut

 

 

7.

Anmälan av inkomna skrivelser:

Skrivelser till möte 11 mars

37/2010 Nya ägare i raser tillhörande SGVK + etiketter

38 Utställda Schipperke 2009

39 Inbjudan till steg-2 utbildning för ordförande!

40 Utbildningsseminarium 25 september 2010, i de nya harmoniserade NKU utställningsreglerna, för utställningsansvariga samt handledare för utställningsansvariga!

41 Utbildningsseminarium 25 september 2010, i de nya harmoniserade NKU utställningsreglerna, för ringsekreterare samt handledare för ringsekreterare. Inte aktuellt att skicka någon.

42 Nya ägare i raser tillhörande SGVK + etiketter

43 Minnesanteckningar från konferens för ordförande i läns- och specialklubb

44 Ärende SKK disciplin. Ärendet diskuterades och styrelsen beslutar att skicka ärendet till DN. Gun Grysell deltog inte i beslutet. 

45 Protokollsutdrag DK 5/09; nya punkter ang. genomförande av exteriördomarkonferenser

46 Inbjudan till kurs för avelsråd, steg-1 - 16-17 oktober 2010!  Svara senast 10 september. Lotta skickar till avelsråden.

47 Nya styrelser 2010, från SKK till specialklubbar! SGVK skickar in åt alla rasklubbar.

48 Rutiner SRD/BSI

49 Berörda av SRD

50 Svar har kommit angående ”Dispensansökan svansbeteckning DSGH”: Svansbeteckningarna ska ses som en möjlighet att använda de olika varianterna inte ett tvång. Klubben kan mycket väl föreslå uppfödarna att använda sig endast av LS och ST/SKK

 Vidarebefordrat till rasklubb utan vidare kommentar

51 Nya ägare i raser tillhörande SGVK + etiketter

52 Remiss nya regler för freestyle och heelwork to music

53 Nya ägare i raser tillhörande SGVK + etiketter

54 SSR medlemslista 2010-02-27

55 SKK:s Valphänvisning Köpahund.se

56 OESS årsmötesprotokoll justerat.

57 Information gällande utvärdering och kvalitetssäkring av BPH

58 Beslut från Disciplinnämnden, inga SGVK raser

59 DN-beslut, inga SGVK raser

60 Ang överskott utställning. Carola svarar.

61 Små korrigeringar SRD/BSI-dokument

62 Protokoll CBP

63 Nya ägare i raser tillhörande SGVK + etiketter

64 ”Hanhundslistan till Schapendoesklubben”, SGVK vidarebefordrar brevet till klubben och ber de svara. SGVK bestämmer inte hur hanhundslistan ska se ut i Schapendoesklubben.

65 SSR årsmöteshandlingar

66 Stadgeändring GOS, förfrågan SGVK godkänner stadgeändringen.

 

 

8.

Utgående skrivelser:

Skrivelse till CPB angående domare. Lisbeth Carlsson-Liljequist. Rasklubben har varit i kontakt

Skrivelse till SKK angående domare

 

 

9.

Domarkonferens: Jobbet går vidare med domarkonferensen. Översättningar av standarden på Berger des Pyrénées och Cao de Serra de Aires är inte riktigt klara. Standarden för Schipperke har blivit ändrad och ska översättas!

Nya inbjudningar kommer att skickas ut till de domare som inte svarat.

 

 

10.

Rapport från ordförande: Ingen rapport

 

 

11.

Rapport från kassör: Kontot är flyttat från Swedbank till Nordea. På det kontot finns 244 065,35kr och på plusgirot finns 33 394,13 . 4 raser har betalt medlemsavgift. Påminnelse går ut till övriga. Styrelsen beslutade att ansöka om bidrag från SKK för avelskonferensen

 

 

12.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor: Lotta skickar ut ett ”välkomstbrev” till de nya avelsråden med lite bra dokument. Inbjudan till avelsrådsutbildningen skickas ut.

 

 

13.

Rapport från Utbildningsansvarig: Inget från utbildningsansvarig.

 

 

14.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén: Boxholmslokalen är beställd till nästa år. Ansökningar om lydnadsprov ska in före 15 maj

 

 

15.

Rapport från Webb- Master: Inget från webbmaster.

 

 

16.

Vilande ärenden till nästa möte:

Inbjudan till steg-2 utbildning för ordförande! Svara senast 24 september

Utbildningsseminarium 25 september 2010, i de nya harmoniserade NKU utställningsreglerna, för utställningsansvariga samt handledare för utställningsansvariga! Svara senast 20 augusti

Raskompendier från Bergamasco och GOS

 

 

17.

Övriga frågor: Inga övriga frågor

 

 

18.

Nästa möte: Bestäms efter fullmäktige

 

 

19.

Avslutning: Ordföranden avslutar mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Carola Lindekrans

Margareta Sundqvist

Anita Lindqvist