SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2009-2010

Tid: Måndagen den 13 januari 2010

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Berit Jonsson

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Lotta Svensson

 

Nej

Carola Lindekrans

Ja

 

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Med på mötet är också Jenny Davidsson, Anne Hansson och Johan Ekengren från valberedningen

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs enligt förslag.

 

 

3.

Val av justerare:

 Berit väljs till justerare.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll: På SGVK:s ordförandekonferens bestämdes det att Carola Lindekrans åker på specialklubbskonferensen. Protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.

 

 

5.

Anmälan av AU-beslut: Inga AU-beslut

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

1/2010           Information från SKK ang. ny version av Office

2/2010           Remiss Cao da Serra de Aires

3/2010           Remiss Berger de Pyrénées Poil long

4/2010           Pressmeddelande NM-guld i freestyle 2009

5/2010           Ansökningar preparandkurs 2010 – Svar krävs före den 25 januari

Beslut: Svar skickas i enlighet med Ponunionens önskemål.

 

6/2010           Aspiranttjänstgöring för Leif Wilberg

7/2010           Ändringar i stadgar för SKK, Länsklubb och lokal

8/2010           DN beslut, 18st ej våra raser

9/2010           Information om SKK:s kommitté för hundars mentalitet (KHM)

10/2010         Angående Perthes sjukdom på Schipperke

11/2010         Inbjudan till temautbildning för avelsråd

12/2010         Pressmeddelande Årets narkotikasökhund 2009

13/2010         Pressmeddelande - Årets bragdhund 2009

14/2010         Rapporter ang Icke godkänt beteende.

15/2010         Protokoll FK 27 okt 2009

16/2010         Protokollsutdrag bordlagt ärende Bergamasco

17/2010         Pressmeddelande: Nyår - hundens helvetesafton

18/2010         Lista på uppfödare/medlemmar som erhållit hänvisningsstopp, ej våra raser.

19/2010         Två auktorisationer / Exteriördomare

20/2010         Nya ägare i raser tillhörande SGVK

21/2010         Etiketter nya ägare

22/2010         Pressmeddelande angående SKK:s registreringsstatistik  

 

 

7.

Utgående skrivelser:

Remissvar Cao da Serra de Aires, ny standard

Remissvar Berger de Pyrénées, Ny standard

Svar till FK rörande S DK Gårdshund

Brev till rasklubbarna angående förslag av ansvarigt avelsråd

 

 

 

8.

Domarkonferens: Kompendierna skulle varit inne i december. 3st rasklubbar har skickat in sina. Cao da Serra de Aires, har skickat in ett förslag på kompendie, då den nya standarden inte är klar än. På standardkommitténs senaste möte bordlades ärendet och nytt möte är inte bokat. PON klart. GOS också klart.

Bergamasco har allt förarbete klart sedan november och väntar på att Kenneth Edh ska slutföra kompendiet, samt att det fattas ett par bilder som också är på gång. Berger de Pyrénées håller också på att ändra i standarden, så det är inte klart. Styrelsen föreslår att CBP också skickar in sitt förslag på kompendiet ändå.

Dansk-Svensk Gårdshund är färdigt och kommer skickas in. OES har en överenskommelse med SGVK och är snart klara. Schapendoes. Påminnelse går ut.  Schipperke är inte klara.

Margareta och Gun går igenom inbjudningarna till domarna. De ser över att även elever och aspiranter på våra raser blir inbjudna, samt utländska domare, dock får de utländska domarna stå för konferenskostnaden själva.

 

 

9.

Rapport från ordförande: Inget förutom ovan rapporterat.

 

 

10.

Rapport från kassör: 8 januari hade vi 12 919,79 på plusgirot och         19 911,51 på sparkontot. Berit håller på att jobba med årsbokslutet. Blommenhof-räkningen för avelskonferensen gick på 32 222kr.

Berit meddelar att många klubbar skickar in medlemslistor istället för antalet medlemmar per den 31 december. Påminnelse kommer att skickas ut till de klubbar som inte skickat in än.

Styrelsen beslutar att Gun köper blommor och åker hem till Lotta, som är krasslig.

 

 

11.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor: Inget på denna punkt.

 

 

12.

Rapport från Utbildningsansvarig: Inget om utbildning

 

 

13.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén. Allt inför utställningarna 2010 är klart förutom domare i Vännäs och Gnesta. Utställningar 2012 är inskickat till SKK.

 

 

14.

Rapport från Webb- Master: Maria rensar på hemsidan och ser till att 2010 kommer när man öppnar sidan. Maria är inte riktigt nöjd med utseendet på hemsidan och jobbar vidare med utseendet under de närmsta månaderna.

 

 

15.

Övriga frågor: Klubbarna har långt färre medlemmar än det finns hundar. Styrelsen föreslår att detta tas upp på fullmäktige och diskuterar att en motion i ärendet kan skrivas.

GOS har önskat ändring i sina stadgar. SGVK godkände ändringen. Margareta skickar den vidare till SKK.

En ansökan har kommit från domare Rose-Marie Emery att utöka till raserna Schipperke och Berger de Pyrénées och Dansk Svensk Gårdshund. Schipperke och Berger de Pyrénées har tillstyrkt medan Dansk Svensk Gårdshund har avböjt. Margareta har skickat in till SKK enligt klubbarnas önskemål.

Domare Liz-Beth C Liljeqvist har sökt utökning på old english sheepdog, schappendoes och berger de pyrenées. Svar ska ha inkommit från klubbarna senast den 8 februari.

 

 

16.

Nästa möte: Styrelsemöte hemma hos Margareta den 13 februari klockan 11.00

 

 

17.

Avslutning: Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Carola Lindekrans

Margareta Sundqvist

Berit Johnsson