Protokoll fört vid Svenska Gårds-och Vallhundsklubben, SGVKs, Fullmäktigestämma den 18 april 2010.

 

Svenska Gårds- och vallhundsklubbens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 

§ 1 Justering av röstlängd

 

Följande förteckning upprättades över närvarande delegater och gällde som röstlängd:

Rasklubb                                        Antal/Röster                 Deltagare

 

Dansk-svensk                                 1426                            Susanne Fagrell

Gårdshund                   7 röster                         Siw Synnerman-Nordström

                                                                                           Anders Sjöberg

 

Svenska Shipperke-                       331                              Agneta Lindberg

Ringen                                           3 röster                         Barbro Sjönnebring

 

Schapendoesklubben                      326                              Linnea Ljungberg

                                                       3 röster                         Solbritt Skagersand-Olin

                                                                                           Anette Lindgren

 

Berger de Pyréener                         191                              Åsa Thunqvist

                                                       2 röster                         Ann-Sofie Sundman

 

Old English                                    172                              Thomas Högblad

Sheepdog                                       2 röster                         Mimmi Högblad

 

Polsk Owczarek                             139                              Monika Sjödin

Nizinny                                          2 röster                        

 

Gos d´Atura Catala                         53                                Krister Esping

                                                       ingen röst

 

Rasklubben för                               50                                Camilla Pettersson

Bergamasco i Sverige                     1 röst                            Inger von Sivers

                                                                                           Claes von Sivers

 

Svenska Serra de                            23                                Roland Engkvist

Airesklubben                                  1 röst

 

Summa röster                                 21

Övriga närvarande från SGVK:s styrelse: Margareta Sundqvist, Berit Johnsson, Gun Grysell, Carola Lindekrans, Anita Lindqvist.

 

Övriga närvarande utom styrelsen var Bo Edoff och Anne Hansson (Valberedning).

 

§2 Val av ordförande för fullmäktigestämman

Bo Edoff föreslogs som ordförande för fullmäktigestämman.

Stämman beslutade att välja Bo Edoff som mötets ordförande.

 

§3Styrelsens anmälan om protokollförare vid stämman

Styrelsen anmälde Carola Lindekrans som protokollförare för stämman.

 

§4 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

Susanne Fagrell och Åsa Thunqvist föreslogs som justeringspersoner, tillika rösträknare.

Stämman beslutade att välja Susanne Fagrell och Åsa Thunqvist som justeringspersoner och tillika rösträknare.

 

§5 Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt §7 mom 6.

Stämman beslutade att Bo Edoff och Anne Hansson närvaro- och yttranderätt.

Bo Edoff att dessutom kunna reservera sig mot beslut.

 

§6 Fråga om Fullmäktiges delegater blivit stadgeenligt kallade.

Fann stämman att delegaterna blivit stadgeenligt kallade.

 

§7 Fastställande av dagordning.

Stämman fastslog liggande dagordning

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor ( rasklubbarnas redogörelser) samt revisorernas berättelse.

Årsredovisning, årsbokslut med balans- och resultaträkning gicks igenom. Resultatet är negativt för 2009. Margareta redogör om förlusten, som bottnar i avelsrådskonferensen på hösten. Pengar finns i avelsrådsfonden och hade kunnat gå till det. Styrelsen får i uppdrag att föreslå vad fonden ska gå till. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

 

§9 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst.

Stämman fastställde balans-och resultaträkningen och beslutade att uppkommen förlust på -15 648 kronor överförs i ny räkning.

 

 

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigestämma givit styrelsen.

SGVK:s ordförande meddelar att styrelsen inte fått några uppdrag från stämman 2009.

 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

 

§12 Beslut om styrelsens förslag tillverksamhetsplan2010.

Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2010.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2010. 

Stämman beslutade att godkänna den framlagda rambudgeten för 2010.

Beslut om avgifter för kommande år.

Stämman beslutade om oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår.

 

§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt

§ 8 i stadgarna, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Till ordförande för en tid av ett år valdes Margareta Sundqvist.

Ordinarie ledamot 1 år kvar, Carola Lindekrans

Till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år (nyval) valdes Krister Esping.

Till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år (Omval) valdes Gun Grysell och Ann-Charlotte Svensson.

Till ordinarie ledamöter för en tid av 1 år (Fyllnadsval) valdes Lotta Simonsson.

Suppleant 1 år kvar Anita Lindqvist

Till suppleanter för en tid av 2 år valdes Maria Nordh.

Tjänstgöringsordning enligt ovan.

 

§14 Val av två revisorer och två revsorsuppleanter enligt §9 i stadgarna.

Till revisorer för en tid av ett år valdes Gerd Svensson och Anna-Karin Sjöström.

Till revisorsuppleanter för en tid av ett år valdes Göran Lundmark och Siw Synnerman-Nordström.

 

§15 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna.

Till valberdning för en tid av ett år valdes Jenny Davisson, Johan Ekengren samt

Anne Hansson som innehar mandat till sammankallande.

 

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 –15.

Stämman beslutade att omedelbart justera punkterna.

 

 

§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av Fullmäktigestämman.

Inga ärenden fanns

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 

Carola Lindekrans

 

 

 

 

 

Bo Edoff

Mötesordförande

 

 

 

 

 

Susanne Fagrell                                                                  Åsa Thunqvist

Justeringsperson                                                                 Justeringsperson