Protokoll fört vid Svenska-och Vallhundsklubben, SGVKs, Fullmäktigestämma den 19 april 2009.

 

 

Svenska Gårds- och vallhundsklubbens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 

§ 1 Justering av röstlängd

 

Följande förteckning upprättades över närvarande delegater och gällde som röstlängd:

Rasklubb                                     Antal/Röster               Deltagare

 

Dansk-svensk                              1278                           Anders Sjöberg

Gårdshund                                                    6 röster                       Anne Hansson

                                                                                       Susanne Fagrell

 

Svenska Shipperke-                     350                             Agneta Lindberg

Ringen                                         3 röster                       Eva Stranne

 

Schapendoesklubben                   292                             Johan Ekengren

                                                    3 röster                       Anne-Lie Hult

                                                                                       Anette Lindgren

 

Berger de Pyréener                      208                             Jenny Haddleton

                                                    3 röster                       Ann-Sofie Sundman

 

Old English                                  182                             Wivi-Anne Lacey

Sheepdog                                     2 röster                       Yvonne Back

 

Polsk Owczarek                           164                             Jenny Davidsson

Nizinny                                        2 röster                       Kattis Karlberg

 

Gos d´Atura Catala                     49                               Krister Esping

                                                    1 röst

 

Rasklubben för                            49                               Camilla Pettersson

Bergamasco i Sverige                  1 röst

 

Svenska Serra de                         19                               Peter Fugelstad

Airesklubben                               1 röst

 

Summa röster                              22

Övriga närvarande från SGVK:s styrelse: Margareta Sundqvist, Berit Johnsson, Gun Grysell, Carina Stääv, Ann-Charlotte Svensson, Anita Lindqvist.

 

Övriga närvarande utom styrelsen var Moa Persson.

 

§2 Val av ordförande för fullmäktigestämman

Moa Persson föreslogs som ordförande för fullmäktigestämman.

Stämman beslutade att välja Moa Persson som mötets ordförande.

 

§3Styrelsens anmälan om protokollförare vid stämman

Styrelsen anmälde Carina Stääv som protokollförare för stämman.

 

§4 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

Peter Fugelstad och Eva Stranne föreslogs som justeringspersoner, tillika rösträknare.

Stämman beslutade att välja Peter Fugelstad och Eva Stranne som justeringspersoner och tillika rösträknare.

 

§5 Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt §7 mom 6.

Stämman beslutade att Moa Persson ägde närvaro- och yttranderätt.

 

§6 Fråga om Fullmäktiges delegater blivit stadgeenligt kallade.

Fann stämman att delegaterna blivit stadgeenligt kallade.

 

§7 Fastställande av dagordning.

Stämman fastslog liggande dagordning

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor ( rasklubbarnas redogörelser) samt revisorernas berättelse.

Årsredovisning, årsbokslut med balans- och resultaträkning genomgicks, redogörelse av avelsfrågor och revisorernas berättelse genomgicks och lades till handlingarna.

 

§9 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst.

Stämman fastställde balans-och resultaträkningen och beslutade att uppkommen vinst på 45.005 kronor överförs i ny räkning.

 

 

 

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigestämma givit styrelsen.

SGVK:s ordförande redogjorde för de uppdrag styrelsen fått av stämman 2008.

Motion till Kennelfullmäktige reviderad och inskickad till SKK.

Remiss utskickad till alla klubbarna angående fördelning av vinsten för utställningarna under 2008, alla klubbar ställde sig positiva till att fördela vinsten med 50% till klubbarna och 50% till SGVK.

 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Peter Fugelstad deltog inte i beslutet då han satt i SGVK.:s styrelse 2007.

 

§12 Beslut om styrelsens förslag tillverksamhetsplan2009.

Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2009.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda rambudgeten för 2009.

Stämman beslutade att fonden skall separatredovisas vid nästa stämma.

Beslut om avgifter för kommande år.

Stämman beslutade om oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår.

 

§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt

§ 8 i stadgarna, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Till ordförande för en tid av ett år valdes Margareta Sundqvist enhälligt.

Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Carina Stääv och Carola Lindekrans.

Till suppleanter för en tid av två år valdes Anita Lindqvist. Till suppleant för en tid av ett år valdes Maria Nord, fyllnadsval. Tjänstgöringsordning enligt ovan.

 

§14 Val av två revisorer och två revsorsuppleanter enligt §9 i stadgarna.

Till revisorer för en tid av ett år valdes Hans Almgren och Gerd Svensson.

Till revisorsuppleanter för en tid av ett år valdes Jenny Haddleton och Göran Lundmark.

 

§15 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna.

Till valberdning för en tid av ett år valdes Jenny Davisson, Johan Ekengren samt

Anne Hansson som innehar mandat till sammankallande.

 

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 –15.

Stämman beslutade att omedelbart justera punkterna.

 

 

 

§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av Fullmäktigestämman.

Motion från Club Berger des Pyrenées angående ändring av röstetal genomgicks.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Förslag från styrelsen att få gå igenom stadgarna och gör några redaktionella ändringar.

Stämman beslutade enhälligt att redaktionella ändringar skall göras.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 

Carina Stääv

 

 

 

 

 

Moa Persson

Mötesordförande

 

 

 

 

 

Peter Fugelstad                                                               Eva Stranne

Justeringsperson                                                            Justeringsperson