SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2012

Plats och datum: Telefonmöte torsdagen den 6 december 2012

 

Närvarande

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Veronica Wallenius

VW

 

X

Ej anmält förhinder

Monika Söderström

MS

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AgL

X

 

 

Anita Lindquist

AnL

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

3.

Val av justerare:

Lars Nyremo utses att justera dagens protokoll.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga nya AU beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

403/2012 – Etiketter nya ägare

404/2012 – SKK- Icke hänvisning

405/2012 – Etiketter nya ägare

406/2012 – SKK- Icke hänvisning

407/2012 – SKK- Beslut från Disciplinnämndens möte 14 september

408/2012 – Etiketter nya ägare

409/2012 – SKK- Icke hänvisning

410/2012 – Etiketter nya ägare

411/2012 – Etiketter nya ägare

412/2012 – Skaraborgs Kennel Klubb, Internationell utställning i Lidköping 2015, förfrågan till specialklubbar om eventuella deltagande

413/2012 – Etiketter nya ägare

414/2012 – SKK- utdrag ur AK protokoll nr 4/2012, CBP

415/2012 – Etiketter nya ägare

416/2012 – SKK- Icke hänvisning

417/2012 – SKK- Inbjudan avelskonferens 16-17 mars 2013

418/2012 – Stockholms Kennelklubb inbjudan till kurs för blivande Certifierad utställningsarrangör

419/2012 – SKK- Icke hänvisning, justerad text

420/2012 – SKK- Åter hänvisning

421/2012 – Etiketter nya ägare

422/2012 – SKK- Inbjudan till utbildning av handledare (CUA-H) 23-24 februari 2013

423/2012 – RDSG- revidering av RAS

424/2012 – RDSG- ansökan om central registrering av Legg Perthes

425/2012 – SKK- CS nr 4-2012 + Föredragningslista till CS nr 5-2012

426/2012 – SKK- Icke hänvisning

427/2012 – SKK- SRD Specialklubbar okt 2012.pptx, informationen om andnings-dvd

428/2012 – BIS- revidering av RAS

429/2012 – OES-styrelseprotokoll 3,4 och 5

430/2012 – Etiketter nya ägare

431/2012 – SKK- Information angående icke hänvisning

432/2012 – SKK- Inbjudan till utbildningsdag att arbeta med avelsfrågorna, för specialklubbar med ansvar för flera raser

433/2012 – Etiketter nya ägare

434/2012 – Förfrågan från Petra Junehall angående aspirantdomare för Berger des Pyrénées

435/2012 – Etiketter nya ägare

436/2012 – SKK- Inbjudan till specialklubbskonferens

437/2012 – Etiketter nya ägare

438/2012 – SKK- SKK/AKs sammanträde, RAS fastställt för dansk/svensk gårdshund

439/2012 – Etiketter nya ägare

440/2012 – SKK- Obligatorisk mätning på rasen Löwchen

441/2012 – Etiketter nya ägare

442/2012 – OES-styrelseprotokoll 6

443/2012 – SKK- Stambokföringsavgifter 2013

444/2012 – Etiketter nya ägare

445/2012 – CBP – svar på förfrågan angående aspirantdomare för Berger des Pyrénées

446/2012 – SKK- 4 nya raser med utställningsrätt från och med 1 januari 2013

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 436/2012

Att Gun Grysell och Agneta Lindberg deltar i specialklubbskonferensen 26-27/1-2013.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. Beslut från SKKs disciplinnämnd till RDSG
  2. Information till rasklubbarna angående vägbeskrivning utställning
  3. Faktura Quality Hotel Jönköping, styrelsemöte
  4. Faktura Quality Hotel Jönköping, styrelsemöte och avelskonferens
  5. SKK- RDSGS ansökan om central registrering av Legg Perthes
  6. SKK- RDSGs reviderad RAS
  7. SKK- Sammanställnings resultat Vallanlagsprov
  8. CBP- Förfrågan angående aspirantdomare för Berger des Pyrénées

 

 

8.

Rapport från ordförande:

SGVK har tillskrivit SKK en förfrågan om status i ärendet Pon Care.
Svar från SKK har ännu inte kommit. Gun Grysell rapporterar att hon och Agneta Lindberg har deltagit i SKKs konferens för utställningsansvariga, och där Gun hade ett anförande om SGVKs sätt att handha utställningar.

Förslag från Gun att lägga fullmäktigestämman i Jönköping den 20 april 2013.

Styrelsen beslutar

att förlägga fullmäktigestämman i Jönköping den 20 april 2013 samt att skicka ut inbjudan omgående.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Inkommen rapport från kassören som redovisar den ekonomiska situationen och som förklarar att den ser relativt bra ut.

Från och med januari 2013 slår SGVK ihop två fonder. För att en rasklubb ska få pengar ur utvecklingsfonden förutsetts att resultaten är intressanta för övriga rasklubbar, antingen resultatmässigt eller meteorologiskt. 
Om t.ex. SGVK delar ut pengar för att utforma ett hälsoformulär/ hälsoenkät så ska det formuläret finnas tillgängligt för alla rasklubbar.
D.v.s. ett formulär som ska komma samtliga rasklubbar till godo, alla ska ha möjlighet att använda det. Kristers inkomna förslag till hur fonderna kan användas ska diskuteras vid nästa styrelsemöte. Krister rapporterar vidare att Rallylydnadstävlingen i Svedala fungerade bra och utföll till belåtenhet.

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén.

Anne Hansson rapporterar att hon, Agneta Lindberg och Monika Söderström har gått igenom rasklubben för Bergamascos reviderade RAS.

Styrelsen diskuterade rasklubbarnas pågående arbetet med revidering av RAS.

Styrelsen beslutar

att skicka in Bergamascos reviderade RAS till SKK.

att SGVK ska vara behjälpliga för de rasklubbar som behöver hjälp och råd i samband med revidering av RAS.   

 

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Rallylydnad.

Rallylydnadstävlingen arrangerad i samband med SGVK utställningen Svedala diskuterades.

Styrelsen diskuterade vilka principer som skall tillämpas gällande fördelningen av hyreskostnaden för inomhushall och då specifikt vid samarrangemang med SGVK utställning - Rallylydnad – eventuellt valputställningar (i rasklubbs regi).

Lars informerade att “SBK Tävling” och närmare bestämt dess supportprogram inte revideras av SBK. Detta innebär att rena felaktigheter kan förekomma i instruktionen, varsamhet uppmanas vid användandet av hjälp programmet. Skrivelse gällande detta skall skickas till SBK av Lars.

Krister informerade att SBK numer kräver utbildade tävlingssekreterare till Rallylydnadstävlingar, distrikten som har utbildningsansvaret genomför dock inga utbildningar. Styrelsen diskuterade detta och Krister fick uppdraget att undersöka saken närmare.

Vallning.

Lars informerade att Svenska klubben för ungerska rashundar (SVK FUR) har av SKK erhållit tillstånd att från 1/1-2013 genomföra vallanlagsprov.

 

 

12.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Inget nytt att rapportera.   

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Gun Grysell rapporterar om höjda avgifter. SKKs höjda avgifter diskuterades nogsamt och på grund av dessa behöver SGVK göra en höjning av avgifterna på SGVKs utställningar.
SGVKs utställningen i Stockholm har ingen platsansvarig rasklubb för 2013. Det på grund av att RDSGs rasspecial går av stapel samma dag/helg i Skåne. SGVK söker rasklubb som kan tänka sig att vara platsansvarig för denna utställning.

Styrelsen beslutar

att följande priser ska gälla från och med 01.01.2013.

Valp, 170 kr, Vuxen, 280 kr och Veteran, 210 kr (kvarstår). Fler hunds rabatt blir 170 kr.

att skicka ut förfrågan till samtliga rasklubbar med förfrågan om vem som kan tänka sig arrangera SGVKs sista utställning i Stockholmsområdet.

 

 

14.

Rapport från Webbmastern:

Hemsida fungerar mycket bra, fortfarande bara eloge till webbmastern.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 10 januari.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett trevligt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Lars Nyremo