SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2011-2012

Tid: måndagen den 28 november 2011

Plats: Telefonmöte 19.00-21.45

Närvarande:

Margareta Sundqvist

x

 

Krister Esping

x

 

Gun Grysell

x

 

Anne-Charlotte Svensson

x

fr § 12

Veronica Wallenius

 

x

Monika Söderström

x

 

Anita Lindquist

x

 

Lars Nyremo

x

 

 

1.

Mötet öppnas:.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anita Lindquist utses att föra dagens protokoll

 

 

AL

 

3.

Val av justerare:

Lars Nyremo utses att justera dagens protokoll.

 

LN

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Efter genomgång och visa klarlägganden lägges protokollet till handlingarna

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga nya AU beslut föreligger

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

142/2011 – Etiketter nya ägare

143/2011 – Inbjudan till föreläsning från ÖrebroKennelklubb26/11 2011

144/2011-   Svar från OESS ang domaransökan om vidareutbildning

145/2011 – SBK inbjudan till konferens ”Hund & Hälsa 9/11 2011

146/2011 – SKK-info om Beteende-och personlighetsbeskrivning,BPH.

147/2011 – Etiketter nya ägare

148/2011 – SSR protokoll 283,284, 285 och 286.

149/2011 – SKK inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 21-22/4 2011

150/2011 – SKK auktorisation av sex nya domare på våra raser

151/2011 – Etiketter nya ägare

152/2011 – SKK föredragningslista CS

153/2011 – Etiketter nya ägare

154/2011 – Från SKK/BIS-medlem ang Bergamasco och ledhälsa

155/2011 – Etiketter nya ägare

156/2011 – SKK fyra nya raser med utställningsrätt

157/2011 – Brev från PON-unionen till CS

158/2011 – SKK brev med info ang radannonser i Hundsport

159/2011 – Etiketter nya ägare

160/2011 – Etiketter nya ägare

161/2011 – Ansökan om officiell utställning 2014 från CBP

162/2011 – Etiketter nya ägare

163/2011 – SKK ang hänvisningsstopp och åter hänvisning

164/2011 – SSR protokoll nr.287

165/2011 -  Förfrågan från utställare angående tidsplanering.

                   Frågan är besvarad av Lotta Svensson

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 154/2011

Styrelsen beslutar

att rasklubben utöver redan lämnade svar till anmälaren, författat av rasens avelsråd, även beaktar frågan i det vilande RAS-dokumentet i enlighet med förslaget från SKK

 

Beslut i inkommande skrivelse 157/2011

Styrelsen beslutar

att följa frågan kontinuerligt och rapportera tillbaka till styrelsen

 

Beslut i inkommande ärende 163/2011

En medlem med förtroendeuppdrag i en rasklubb har av SKK tilldelats disciplinära åtgärder.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordföranden att utreda vilka konsekvenser detta medför i specialklubben

 

Beslut i inkommande ärende 165/2011

Förfrågan från enskild utställare, angående samordning av svenska och utländska utställningar diskussionen, efter att svar lämnats, fortsatt med otrevliga påhopp på enskilda personer på sociala medier.

Nyfattat beslut i kennelkubbens disciplinnämnd fastställer att det inte kan betraktas som en privat angelägenhet när meddelandet gått ut till flera hundra personer, kanske flera tusen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordföranden att i nästa ”ordförandes rader” till klubbarna varna för denna typ av tillmälen på nätet då detta kan få oanade konsekvenser för den som skriver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

MS

 

 

 

 

 

 

MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS

 

 

7.

Utgående skrivelser:

Ordförandes brev till rasklubbarna.

Inbjudan till Rallylydnad i Boxholm till rasklubbarna.

 

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Svar har inkommit från rasklubbar angående utökning av rasregister. Återigen har en rasklubb nekat en ansökan utan motivering. Eftersom detta inte är enligt gängse praxis så måste en rimlig anledning kunna presenteras.

Styrelsen beslutar

att ordföranden kontaktar rasklubben och begär en erforderlig förklaring samt

att ärendet tills vidare bordläggs

 

Diskuteras planer för årstämman.

Styrelsen beslutar

att ordföranden i första hand tillfrågar Bo Edoff om han kan sitta ordförande på stämman

att alla handlingar till stämman ska vara inne senast 1 februari 2011

att varje kommitté skriver sin del samt

att sekreteraren påminner rasklubbarna om att de ska inkomma med sina avelsberättelser

 

 

 

 

 

 

MS

 

 

 

 

 

MS

 

 

 

GG

 

9.

Rapport från kassör:

Kassören redovisar den ekonomiska situationen och förklarar att det ser relativt bra ut. En del poster fattas fortfarande innan det ekonomiska utfallet från utställningarna kan bli klart.

Förfrågan har inkommit från BIS angående inköp av kvarvarande domar kompendier.

Styrelsen beslutar

att kostnaden per kompendium är 15:- som tidigare

 

 

10.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor:

Monika Söderström rapporterar om svaren från rasklubbarna avseende Merlegen i rasen. Svar har inkommit från alla utom schapendoes som uteblivit med svar trots påstötningar. Förutom bergamasco så finns nu således berger des pyreneés anmäld som bärare av genen samt eventuellt även OES. Monika rapporterar svaren till SKK

 

Avelsansvarig samt utbildningsansvarig har tidigare fått i uppdrag att föreslå tid, plats och program för en avelskonferens hösten 2012. Båda har av personliga skäl inte hunnit med detta.

Styrelsen beslutar

att förslaget måste tas fram snarast för att utbildningsbidrag ska kunna sökas från SKK

 

 

 

 

 

MS

 

 

 

 

 

MS

AL

 

11

Rapport från prov och tävlingskommitté

Rallylydnad kommer att arrangeras i Boxholm för första gången inom SGVK. Glädjande nog finns det redan ansökningar inkomna.

Lars Nyremo rapporterar vidare att det gällande vallning kommer att arrangeras en domarkonferens under våren.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Lars utreda om och i så fall vilka kostnader som kommer att belasta SGVK för deltagande av SGVK representanter samt för utbildning i våra raser

 

 

 

 

 

 

 

LN

 

12.

Rapport från Utbildningskommitté:

Ordförandekonferens och Årsstämma kommer att genomföras samma dag på Studiefrämjandet i Jönköping. På förmiddag blir det således träff med alla ordförande och på eftermiddagen årsstämma. Lokalen är beställd till

Lördagen den 21 april 2011

 

SKK inbjuder till utbildning i januari 2011 för ordförande, sekreterare samt kassörer

Styrelsen beslutar

att Krister Esping ska gå utbildningen för kassörer under förutsättning att tiden passar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KE

 

13.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén:

Det är nu klart för en extra valpring samt rallylydnad i Boxholm i februari.

Utställningen i Skara är flyttad fr.o.m 2012 till en inhyrd ring vid länsklubbens  utställning.

Kristianstadsutställningen kommer att läggas ner och en ny utställning kommer att arrangeras i Svedala i södra Skåne.

Förfrågan har gått ut till alla rasklubbar vilka utställningar de vill ansöka om 2014.

 

 

 

14.

Rapport från Webb- Master:

Alla lovordar den nya hemsidan och ger en stor eloge till Lisa Bergendal.

Det är dock viktigt att alla tar ansvar för att ”mata” Lisa med info som ska in på hemsidan.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att  nästa möte ska hållas måndagen de 6 februari 2012 kl 19.30 och som telefonmöte.

 

 

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

 

Anita Lindquist

Margareta Sundqvist

Lars Nyremo