SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2012

Plats och datum: Jönköping söndagen den 23 september 2012

 

Närvarande

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

 

X

Meddelat förhinder

Veronica Wallenius

VW

 

X

Meddelat förhinder

Monika Söderström

MS

 

X

Meddelat förhinder

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AgL

X

 

 

Anita Lindquist

AnL

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

3.

Val av justerare:

Agneta Lindberg utses att justera dagens protokoll.

 

AL

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga nya AU beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

356/2012 – Etiketter nya ägare

357/2012 – SKK- Icke hänvisning

358/2012 – Etiketter nya ägare

359/2012 – Förfrågan från Anna Uthorn angående utöka sitt rasregister med dsg

360/2012 – Etiketter nya ägare

361/2012 – Utdrag ur Utställningskommitténs protokoll nr 4/2012

362/2012 – Etiketter nya ägare

363/2012 – SKK- Utdrag ur justerat protokoll från Utskott prov och tävlings möte nr 3 2012

364/2012 – SKK- Beslut angående hund som uppfört sig opassande på tävling

365/2012 – Etiketter nya ägare

366/2012 – SKK- Icke hänvisning

367/2012 – Etiketter nya ägare

368/2012 – SKK- CS nr 412 Ämnen till Specialkonferens i januari 2013

369/2012 – Etiketter nya ägare

370/2012 – SKK- Utskick regelrevidering Rallylydnad

371/2012 – Etiketter nya ägare

372/2012 – SSAK- Brev angående infotext på SKKs hemsida Köpa hund

373/2012 – OESS- Ansökan om byte av utställningsplats för 2013

374/2012 – Etiketter nya ägare

375/2012 – SKK- Instruktion för anmälan av nästa års prov och tävlingar

376/2012 – SKK- Hantering av SKK klubbar ansökta prov för 2013

377/2012 – SKK- Information till klubbar som planerar uppfödar- utbildningar 2012-2013

378/2012 – Etiketter nya ägare

379/2012 – SKK- Bragdhund efterlyses

380/2012 – SKK- Föredragningslista CS nr 412

381/2012 – SSR- Skrivelse gällande utställning i Ljungskile 24 augusti

382/2012 – SKK- Förtydlingande gällande registreringsbevis för utländska hundar på tävling

383/2012 – SKK- Påminnelse, seminarium för domar- och utställning-sansvarig 20-21/10 2012

384/2012 – Etiketter nya ägare

385/2012 – SKK- Regler för utställningskommitténs funktionärs-stipendium

386/2012 – SKK- Icke hänvisning

387/2012 – SKK- Påminnelse ”deadline” för eventuella justeringar i specialklubbarnas utställningsprogram för år 2013

388/2012 – SKK- Länsklubbarnas utställningsprogram 2015

389/2012 – Etiketter nya ägare

390/2012 – SKK- SBK Tävling, hur man skapar ett konto - info visas på Youtube

391/2012 – RfG- Ny funktionärslista med tillhörande information

392/2012 – SKK- Icke hänvisning

393/2012 – Etiketter nya ägare

394/2012 – SKK- Auktorisation exteriördomare

395/2012 – SKK- Sammanställning resultat vallanlagsprov, ”justerade” resultatlista

396/2012 – Etiketter nya ägare

397/2012 – SKK- Information från Ägarregistret för din hund och katt – DjurID.se

398/2012 – Etiketter nya ägare

399/2012 – Förfrågan från Jan Herngren angående utöka sitt rasregister med dsg

400/2012 – Etiketter nya ägare

401/2012 – Etiketter nya ägare

402/2012 – CBP- funktionärslista

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. Mail till SKK, PON Unionens remiss svar på eventuellt namnbyte

2. Mail till SKK, CBP ansökan om nivåbyte i SKKs hälsoprogram

3. Reviderad rasstandard till OESS med ordinarie post

4. SGVKs yttrande angående Arvid Göransson ansökan om att utöka sitt rasregister med dsg

5. SGVKs yttrande angående Liz-Beth C Liljeqvist ansökan om att utöka sitt rasregister med dsg

6. Mail till SKK, sammanställning resultat vallanlagsprov, elektroniskt för registrering

7. Ordinarie post, SSAK - anmälan till seminarium för domaransvarig och utställningsansvarig 20-21 oktober 2012 på Scandic Infra City, SKKs regi, 1 person

8. SGVK - anmälan till seminarium för domaransvarig och utställnings-ansvarig 20-21 oktober 2012 på Scandic Infra City, SKKs regi, 2 personer

9. SGVKs yttrande angående Jan Herngrens ansökan om att utöka sitt rasregister med dsg

 

 

8.

Rapport från ordförande:

SGVK har tillskrivit SKK en förfrågan om status i ärendet Pon Care.
Svar från SKK har ännu inte kommit.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Inkommen rapport från kassören som redovisar den ekonomiska situationen och som förklarar att den ser relativt bra ut.  

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén.

Anne Hansson rapporterar att på avelskonferensen den 22 september diskuterade SGVKs styrelse med rasklubbarnas avelsråd om det pågående arbetet med revidering av RAS. 

 

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo rapporterar att Vallanlagsprov görs löpande hos Eva Myrbrink på Mårtensby Gård. Av SGVKs raser har ca 47 st hundar genomfört Vallanlagsprov och av dessa är ca 37 st godkända.

Lars planerar att se över rutiner och regler för lydnadstävlingar.

Efter förfrågan från Lars Nyremo har SKK godkänt elektronisk registrering av resultat från Vallanlagsprov.

SGVK ställer sig positiva till att hjälpa till med annonsering på klubbens hemsida rörande tillfällen för BPH (Beteende- Personlighetsbeskrivning Hund).

Styrelsen beslutar

att

SGVKs Rallylydnadsreglemente ska läggas ut på hemsidan för publikation.  

LN

 

12.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Utbildningskommittén konstaterar att det är lågt intresse från medlemmarna i samtliga rasklubbarna och får överväga hur man framledes ska göra med utbildningsinsatser. 

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Agneta Lindberg rapporterar:

Att arbetet med insamling av information om utländska domare för eventuell framtida kontraktering av domaruppdrag pågår.

Att hon planerar att söka efter en fodersponsor till SGVKs utställningar.

Att ett förslag med regler till Årets SGVK vinnare kommer att presenteras.

SGVK kommer att skicka ut ett brev till samtliga rasklubbar som betonar att det är önskvärt med information om SGVKs utställningar väl synligt på deras hemsidor. Påminna om att varje rasklubb som arrangerar en utställning är ansvarig för att BIS finalen fotograferas, hänvisa till checklista för utställning.

AL

 

14.

Rapport från Webbmastern:

Hemsida fungerar mycket bra, fortfarande bara eloge till webbmastern.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas måndagen den 26 november.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett trevligt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Agneta Lindberg