SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerat – och styrelsemöte verksamhetsåret 2012

Plats och datum: Jönköping söndagen den 22 april 2012

Tid: 09.00-12.00

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Veronica Wallenius

VW

X

 

 

Monika Söderström

MS

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

 

X

Meddelat förhinder

Anita Lindquist

AL

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

Adjungerande

Lisa Bergendahl

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Veronica Wallenius utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

Kompletterande val:

Styrelsen beslutar

att utse Lars Nyremo till vice ordförande

att utse Krister Esping till kassör

att utse Anne Hansson till klubbens sekreterare och officiella adress

att utse Lars Nyremo och Krister Esping som ansvariga för Prov- och Tävlingskommittén

att utse Gun Grysell och Agneta Lindberg som ansvariga för Utställningskommittén

att utse Anita Lindqvist och Veronica Wallenius som ansvariga för Utbildnings- Konferenskommittén

att utse Monika Söderström och Anne Hansson som ansvariga för Avels- och Hälsokommittén

att utse Lisa Bergendahl till Webbmaster

 

Teckningsrätt

Styrelsen beslutar

att kassör, Krister Esping 391024 och ordförande, Gun Grysell 461203 var för sig har rätt att disponera SGVKs bankmedel.
Belopp över 10.000 kr tecknas tillsammans.

 

 

6.

AU-Beslut: 

Inga AU beslut föreligger.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

247/2012 – Etiketter ny ägare

248/2012 – Inbjudnings PM till RfG rasspecial 2012-05-19 i Enköping

249/2012 – SSR- årsmöteshandlingar

250/2012 – SKK/Berit Rinnert efterlyser flera nummer av ”Schappisnytt

251/2012 – SKK- info om Internetanmälan och katalog för PC

252/2012 – Etiketter nya ägare

253/2012 – RfG årsmöteshandlingar samt protokoll

254/2012 – SSK- funktionärslista 2012

255/2012 – SBK- info angående funktionärer

256/2012 – SKK- beviljat ändring av utställningsplats för OESS rasspecial 2012-08-04

257/2012 – SKK- beviljat ändring av utställningsplats för SGVK/CBP 2012-10-07

258/2012 – Etiketter nya ägare

259/2012 – OESS- årsmötes- och konstituerat protokoll

260/2012 – Etiketter nya ägare

261/2012 – Kompl.info om Internetanmälan och katalog för PC

262/2012 – SKK- påminnelse om kurs i avelsdata

263/2012 – Etiketter nya ägare

264/2012 – RDSG svarsyttrande ang. disciplinärende

265/2012 – OESS- styrelseprotokoll nr.1 2012

266/2012 – BIS- funktionärslista 2012

267/2012 – Charlotte Laning Vrethammar ansökan om utökning av ras- register

268/2012 – SKK/FK angående rasansvar för rasen Hrvatski ovcar

269/2012 – SKK/DN beslut 2012-03-23

270/2012 – SSR- årsmötesprotokoll

271/2012 – SSR- protokoll nr.292

272/2012 – SKK/CS föredragningslista 2/2012

273/2012 – Etiketter nya ägare

274/2012 – SKK- angående ringsekreterarväska

275/2012 – SKK- avliden extriördomare

276/2012 – SKK- angående medlemsförmån på Hotellkedjan Scandic

277/2012 – OESS- ex styrelseprotokoll 2012-03-26

278/2012 – SSAK- årsmöteshandlingar

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 278/2012

Styrelsen beslutar

att godkänna SSAKs årsmöteshandlingar med förslag till stadgeändringar avseende utökning av antal ledamöter från 1-3 till 1-4 personer.

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. SKK/UK ansökan om ändrad utställningsplats för OESS och SGVK/ CBP

2. Yttrandesvar till SKK/DN från RDSG i disciplinärende

3. Skattemyndigheten, deklaration för 2011 skickad 2012-04-10

4. Till OESS, SSK, CBP och OES angående förfrågan från domare Charlotte Laning Vrethammar om utökning av rasregister
Svar önskas senast 3/5 2012

5. Svar till SKK/FK angående rasansvar för Hrvatski ovcar

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Ordförande redogjorde för inhämtad information om rasen Hrvatski ovcar och därefter diskuterades ärendet.

Styrelsen beslutar

att rasen Hrvatski ovcar av olika anledningar inte passar in bland SGVKs vallhundsraser och bör placeras i en annan specialklubb.

 

 

10.

Rapport från Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman genomfördes på ett föredömligt sätt, i mycket god anda.

 

 

11.

Rapport från kassören:

Ekonomiskt utställningsresultat

Kassören redogjorde för effekten av de höjda arvodena för domare och ringsekreterare som i värsta falla kan bli en förlust på 23 % av det slutgiltiga ekonomiska utställningsresultatet.

Styrelsen beslutar

att se över hur man kan göra för att hålla nere kostnader och utgifter i samband med utställningar framledes.

 

Överskott från utställningar

Kassören redogjorde för överskottet från utställningar 2011.

Styrelsen beslutar

att överskottet från utställningarna utbetalas till rasklubbarna enligt förslag presenterat på fullmäktigestämman.

 

Rallylydnadstävling

Det ekonomiska överskottet från Rallylydnadstävlingen i Boxholm diskuterades.

Styrelsen beslutar

att överskottet från Rallylydnadstävlingen i Boxholm ska tillfalla SGVK då denna tävling var ett renodlat SGVK arrangemang.

 

 

 

12.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Monika Söderström rapporterar om

Styrelsen beslutar

att Monika kontaktar och ber att få in aktuella uppgifter på avelsråd från samtliga rasklubbar.

att Monika och Anne ser över OESS reviderade RAS och skickar det vidare till SKK.

Styrelsen beslutar

att Anita kontaktar ordförande för PON och diskuterar revideringen av RAS innan denna skickas in till SKK.

 

 

13.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Domarutbildning på SGVKs kroppsvallande raser

Lars rapporterar om genomförd domarutbildning för SGVKs kroppsvallande raser i Mårtensby. Av 24 deltagande hundar var det 17 stycken som deltog i anlagsprov för vallning.

 

 

14.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Anita redogjorde för hur planeringen av höstens avelskonferens fortlöper.
SGVK står för konferensavgiften och reseersättning motsvarande billigaste färdsättet för rasklubbarnas avelsråd. SKK ersätter kostnader för konferenslokal och föreläsarnas omkostnader.

 

 

 

15.

Rapport från Utställningskommittén:

Önskemål från rasklubb om att bjuda in fler utländska domare.

Styrelsen beslutar

att undersöka de ekonomiska möjligheterna att kunna bjuda in fler utländska domare. 

 

 

16.

Rapport från Webbmastern:

Hemsida fungerar mycket bra och det var uppskattat att Lisa hade möjlighet att delta under helgen. Lisa delgav styrelsen lite olika genomtänkta, kloka synpunkter och åsikter vilka diskuterades i gott samförstånd.

 

 

17.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger

 

 

18.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 7 juni klockan 18.00

 

 

19.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Veronica Wallenius