SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerat – och styrelsemöte verksamhetsåret 2013

Plats och datum: Jönköping söndagen den 21 april 2013

Tid: 09.00-12.00

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lillemor Carmonius

LC

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Lars Nyremo utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

Kompletterande val:

Styrelsen beslutar

att utse Lars Nyremo till vice ordförande

att utse Krister Esping till kassör

att utse Anne Hansson till klubbens sekreterare och officiella adress

att utse Lars Nyremo och Krister Esping som ansvariga för Prov- och Tävlingskommittén

att utse Christina Fredriksson och Agneta Lindberg som ansvariga för Utställningskommittén

att utse Carola Lindekrans och Anne Hansson som ansvariga för Avels- och Hälsokommittén

att utse Lillemor Carmonius som ansvarig för Utbildnings- Konferenskommittén

 

Teckningsrätt

Styrelsen beslutar

att kassör, Krister Esping 391024 och ordförande, Gun Grysell 461203 var för sig har rätt att disponera SGVKs bankmedel.
Belopp över 10 000 kr tecknas tillsammans.

 

 

6.

AU-Beslut: 

Inga AU beslut föreligger.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

105/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

106/2013 – SSR- Funktionärsmall

107/2013 – BIS- Årsmötesprotokoll

108/2013 – SKK- Återremittering av Gos d´Atura Catalas reviderade RAS

109/2013 – SKK- Återremittering av Cao da Serra de Aires reviderade RAS

110/2013 – RDSG- Stadgar

111/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

112/2013 – SKK- Icke hänvisning

 

 

8.

Utgående skrivelser:

Inga utgående skrivelser föreligger.

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Gun Grysell meddelar att hon har anmält sig och Lars Nyremo till SKK:s Kennelfullmäktige.

 

 

10.

Rapport från Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman genomfördes på ett föredömligt sätt, trevlig stämning och mycket god anda.

 

 

11.

Rapport från kassören:

Inkommen rapport från kassören som redovisar den ekonomiska situationen och förklarar att den ser bra ut.

Styrelsen diskuterade hur avsättningen för de olika fonderna skulle placeras.

Styrelsen beslutar

att avsätta 14 000 kr till utvecklingsfonden, 10 000 kr till domarfonden och balansera resterande del i ny räkning.

 

Överskott från utställningar

Kassören redogjorde för överskottet från utställningar år 2012.

Styrelsen beslutar

att överskottet från utställningarna utbetalas till rasklubbarna omgående enligt förslag presenterat på fullmäktigestämman, se bilaga1.

att kassören skickar ut komplett redovisning för 2012 års ekonomiska utfall samt berörda utställningar år 2013 till samtliga rasklubbar rörande den utställning de arrangerat.

 

 

 

12.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om att hon deltagit i en mycket givande kurs arrangerad av SKK. En utbildningsdag för specialklubbar med rasansvar för flera än fyra raser. Temat var ”RAS” och kursen riktade sig till avelsfunktionärer i specialklubbarna. Avsnitt som tog upp är bland annat
hur specialklubbarna bästa stödjer rasklubbarna i arbetet med RAS?  Specialklubbens uppgift som resurs, lämplig arbetsgång. Hur arbetar
man när specialklubbens uppdrag inte handlar om specifik raskunskap?
För närvarande är det fyra rasklubbar som med hjälp och handledning
av SGVK och SKK är i slutskedet med revideringen av sina RAS.

 

 

13.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo informerar.
“SBK-Tävling”, information om de nya rutinerna vilka har lagts ut på SGVK:s hemsida samt att rasklubbarna har informerats via utskick.

Vallning: Information om ny version av “vallanlagsprovsansökan”, även den ligger på SGVK:s hemsida samt att klubbarna och vallanlagsprovarna har informerats om detta samt påmints om övriga rutiner kring vallanlagsprovens genomföranden.

BPH: På SKK:s hemsida finns det information gällande BPH och speciellt rörande utvärderingen som gjorts efter 2012 (som var första året).

 

 

14.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att förlägga en ordförandekonferens i anslutning till Fullmäktigestämman år 2014.

Styrelsen diskuterade vikten av en avelskonferens och ett eventuellt tema.

Styrelsen beslutar

att förlägga ordförandekonferensen samtidigt som Fullmäktigestämman år 2014.

att arrangera en avelskonferens hösten 2014.

 

SKK antog år 2012 nya typstadgar. Styrelsen diskuterade huruvida rasklubbarna har antagit de nya typstadgarna.

Styrelsen beslutar

att ge Lillemor Carmonius i uppdrag att undersöka om rasklubbarna har antagit SKK:s nya typstadgar på sina årsmöten samt begära in dessa för fastställande av SGVK.

 

 

 

15.

Rapport från Utställningskommittén:

Gun Grysell rapporterar att 9/5 är det utställning i Kolbäck, 90 stycken hundar anmälda.

Framledes kommer Christina Fredriksson tillsammans med Agneta Lindberg att handha SGVK:s utställningsverksamhet. Ta emot anmälningar samt sköta det administrativa arbetet med utställningar arrangerade av SGVK.

 

 

16.

Rapport från Webbmastern:

Hemsida fungerar mycket bra, uppdateras snabbt och kontinuerligt.
Lisa delgav styrelsen lite olika funderingar och några väl genomtänkta synpunkter rörande eventuellt byte av program för hemsidan. Tilltänkt program är Wordpress och har fördelen att alla sidor blir tillgängligt via en inloggningssida, man behöver inte någon FTP-klient för att kunna redigera och uppdatera sidan på webbplatsen.

Styrelsen beslutar

att bifalla Lisas förslag för byte av program till Wordpress.

 

 

17.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger

 

 

18.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 28 maj klockan 18.30

 

 

19.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Lars Nyremo