SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2011-2012

Tid: tisdagen den 20 mars 2012

Plats: Telefonmöte 19.30-21.15

Närvarande:

 

Krister Esping

 

x

Gun Grysell

x

 

Anne-Charlotte Svensson

 

x

Veronica Wallenius

x

 

Monika Söderström

x

 

Anita Lindquist

x

 

Lars Nyremo

x

 

 

1.

Mötet öppnas:.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anita Lindquist utses att föra dagens protokoll

 

 

AL

 

3.

Val av justerare:

Lars Nyremo utses att justera dagens protokoll.

 

LN

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Efter genomgång och komplettering med godkännande av PON s beslut att ha en inofficiell utställning för valpar och juniorer i Varberg lägges protokollet till handlingarna

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga nya AU beslut föreligger

 

 

6.

Inkomna skrivelser

210/2012 – SKK- Rapportera nya styrelser 2012

211/2012 – Inbjudan till distriktskonferens i Rallylydnad 24 – 25/3-2012

212/2012 – Etiketter nya ägare

213/2012 – Etiketter nya ägare

214/2012- SKK/DN beslut

215/2012 – Inbjudan till föreläsning av Örebro läns KK

216/2012 – SKK info om BHP

217/2012 – Etiketter nya ägare

218/2012 – SKK- ang. bidragsberättigade extriördomarkonferenser 2015

219/2012 – SKK- åter hänvisning

220/2012 – Etiketter nya ägare

221/2012 – Etiketter nya ägare

222/2012 – Etiketter nya ägare

223/2012 – ÖLKK- utbildning till cert.utställningsarrangör /CUA)

224/2012 – Kvitto på betalning för konto sgvk.org på One.com

225/2012 – Schapendoes klubben ansökan om inoff.utställning 14/7-12

                   i Piteå.

226/2012 – SKK- Aktuell status på rasklubbasstadgar

227/2012 – Etiketter nya ägare

228/2012 – SKK- Intresseanmälan om Ringsekreterarväska

229/2012 -  Etiketter nya ägare

230/2012 – SKK- Avelsdata för avelsfunktionärer

231/2012 – Etiketter ny ägare

232/2012 – SKK-auktorisation/exteriördomare

233/2012 – Etiketter nya ägare

234/2012 – Agris Breed Profile

235/2012 – Ny blankett- Rapport störande hund vid gruppmoment

236/2012 – CS protokoll 1/2012

237/2012 – Från RfG funktionärslista

238/2012 – SBK- Ansökan om prov för 2012

239/2012 – SKK-Bekräftelse på bidragsansökan till avelskonferensen

240/2012 – SSR Utställningsstatistik 2011

241/2012 – SSR-Protokoll nr 290+291

242/2012 – SBK-tävling, instruktion om hur man läger in prov o tävlingar

243/2012 – SSAK- fyra protokoll

244/2012 – Etiketter nya ägare

245/2012 – Etiketter nya ägare

246/2012 – Inkommen extra faktura från Alla sporters centrum (Boxholm)

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 225/2012

Styrelsen beslutar

att godkänna Schapendoes ansökan om att arrangera inofficiell ras utställning i Piteå i samband med SGVKs officiella utställning där.

 

Beslut i inkommande skrivelse 226 /2012

Angående nya typ stadgar för rasklubbarna

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Anita kontakta Anne Qvarfort och fråga om det finns ändringar i de typstadgar som utkom 2004. Alla SGVKs rasklubbar antog då dessa typstadgar.  Om det finns ändringar som skall genomföras tas detta upp på ordförandemötet den 21 april för att diskutera hur de nya typ stadgarna överensstämmer med nu gällande stadgar inom klubbarna och vilka justeringar som behövs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

7.

Utgående skrivelser:

T.f ordföranden har skickat ansökan till SKK om bidrag till Avelskonferensen den 21 september 2012.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Anita att efterhöra med SKK vad som menas med §2 i bidragsbestämmelserna samt utreda om våra avelsråd ska erhålla reseersättning till dessa konferenser.

 

En ändringsansökan om kontouppgifter till One.com har utgått nyligen. Detta måste nu ändra p.g.a av byte av ordförande.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Krister att skicka in en ny ändringsanmälan.

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

KE

 

8.

Rapport från ordförande:

Gun har haft kontakt med Per-Inge Johansson som har lovat att ställa upp som ordförande på Fullmäktigestämman.

Han tar även upp frågan om justering av gällande stadgar som bör typ- anpassas och detta bör tas upp som ärende på stämman.

Styrelsen beslutar

att förelägga fullmäktige förslaget till stadgeändringar för beslut

att lägga in ärendet i dagordningen för fullmäktigemötet enligt förslag

 

Det är fortfarande oklart i klubbarna gällande beslutet att det är klubbarnas sekreterare som är mottagare av SGVKs utskick.

Styrelsen beslutar

att detta åter tas upp med ordföranden under ordförandeträffen

 

 

 

 

 

 

GG

 

 

 

 

 

 

GG

 

9.

Fullmäktigestämman:

Alla handlingar har nu skickats ut till styrelsen för påseende.. Det saknas dock fortfarande anmälningar av delegater från några klubbar.

 

Schapendoes har ännu inte inkommit med någon Avelsrapport

 

 

 

10.

Rapport från kassör:

I Krister frånvaro diskuteras runt de senaste ekonomiska rapporterna och utställningen i Boxholm

Styrelsen beslutar

att BIS betalar 900:- i hyra för valpringen i Boxholm samt att motsvarande summa reduceras på SGVK redovisningen

att SGVK står för den uteblivna betalningen av anmälningsavgift motsvarande 410:-

Det uppstod stora problem med lokalerna i Boxholm och dess ägare. De har inkommit med ett krav på förstörda lokaler mm för 5 438:- inkl moms

Krister har skickat ett meddelande till fakturautställarna att fakturan bestrides. Krister kommer att kontakta SKKs jurist efter sin semesterresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KE

 

11.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor:

Planering för avelskonferensen den  22/9 2012 i Jönköping

pågår.

 

MS

AL

 

 

12.

Rapport från prov och tävlingskommitté

Rallylydnad

Lars rapporterar om SGVKs första Rallylydnad i Boxholm, vilket var lyckat och väl fungerande trots lite för liten bana p.g.a fel upplysningar om ytan på utställningshallen.

Vallning.

Konferens och Vidareutbildning för domare ska hållas den 21-22/4 2012. samtliga vallraser inom SGVK kommer att inbjudas att anmäla två hundar till vallanlagsprov på söndagen. Lars skickar ut inbjudan.

 

 

 

 

 

 

 

LN

 

13.

Rapport från Utbildningskommitté:

Planering för ordförandekonferensen samt avelskonferensen pågår

 

AL

 

 

14.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén:

138 hundar är anmälda till Varberg

Boxholmsutställningen ändras till annan plats

Förslag till utställningslokal i Svedala är för stor och kostsam varför en ny lokal måste hittas.

 

 

 

15.

Rapport från Webb- Master:

Hemsida fungerar strålande med Lisa vid rodret. Bara nöjda röster hörs.

 

 

16.

Övriga frågor:

Begravning av vår ordförande sker den 30/3 kl 13.00. Minnesgåvor till cancerfonden samt blommor kommer att överlämnas gemensamt av SGVK och rasklubbarna. Lars Nyremo kommer att representera SGVK vid begravningen i Märsta.

Lars har hämtat arkivmaterial från SGVKs tidigare styrelse hos Peter Fugelstad.  Gun kollar med SKK vilka krav på arkivering som föreligger för en specialklubb.

 

 

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att  nästa möte ska hållas söndagen den 22 april i Jönköping

 

 

 

 

18.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

t.f. Ordförande

Justerare

 

 

 

 

Anita Lindquist

Gun Grysell

Lars Nyremo