SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2012

Plats och datum: Telefonmöte tisdagen den 7 augusti 2012

 

Närvarande

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Veronica Wallenius

VW

 

X

Meddelat förhinder

Monika Söderström

MS

X

 

Deltog t.o.m. § 10

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AgL

X

 

 

Anita Lindquist

AnL

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

AH

 

3.

Val av justerare:

Lars Nyremo utses att justera dagens protokoll.

 

LN

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bevilja OESS ansökan om ersättning för utbildning av avelsråd i SKKs regi.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

310/2012 – SKK- Nya avtal för uppfödare 21 juni 2012

311/2012 – SKK- Icke hänvisning

312/2012 – Etiketter nya ägare

313/2012 – SKK- DN-beslut

314/2012 – OESS- Ansökan om att utföra vallanlagsprov

315/2012 – Etiketter nya ägare

316/2012 – SKK- Bestyrelserapport samt följebrev

317/2012 – SKK- 2014 års utställningsprogram för specialklubbarna

318/2012 – SKK- Information från Rallylydnadsgruppen

319/2012 – SKK- Pressmeddelande och remissyttrande djurskyddslag

320/2012 – Etiketter nya ägare

321/2012 – SKK- Rapport angående hund som uppfört sig opassande på tävling

322/2012 – Förfrågan från Arvid Göransson angående utöka sitt ras-register med dansk/svensk gårdshund

323/2012 – SSR- styrelsemötesprotokoll nr.294

324/2012 – Etiketter nya ägare

325/2012 – SKK- Inbjudan, AKC/Eukanuba National Championship 15-16 december 2012

326/2012 – SKK- Icke hänvisning

327/2012 – SKK- Förslag på ny organisation för freestyle

328/2012 – SKK- Regelrevidering av freestyleregler

329/2012 – SKK- Information om tillträdesförbud

330/2012 – PON- Remissvar angående namnbyte

331/2012 – SKK- Icke hänvisning

332/2012 – SKK- Förfrågan om medlemskap

333/2012 – SKK- Remissyttrande djurskyddslag

334/2012 – Etiketter nya ägare

335/2012 – SKK- Inbjudan till nominering av Hamiltonplaketten och SKKs förtjänsttecken

336/2012 – SKK- CS nr 312/2012

337/2012 – Etiketter nya ägare

338/2012 – SKK- Icke hänvisning

339/2012 – Etiketter nya ägare

340/2012 – SKK- Lämna inte hunden i bilen i sommar (ordinarie post)

341/2012 – SKK- Reviderad standard OES (ordinarie post)

342/2012 – SKK- Förfrågan om medlemskap

343/2012 – SKK- Andnings dvd på svenska och engelska

344/2012 – Från CBP angående SKKs hälsoprogram

345/2012 – Årsmötesprotokoll från CBP

346/2012 – Etiketter nya ägare

347/2012 – Förfrågan från Eva Nielsen angående utöka sitt rasregister

348/2012 – SKK- Beslut angående hund som uppfört sig opassande på tävling

349/2012 – Etiketter nya ägare

350/2012 – Förfrågan från Liz-Beth C Liljeqvist utöka sitt rasregister med dansk/svensk gårdshund

351/2012 – SKK- Stockholms hunddag den 16 september

352/2012 – Viktig driftinformation som berör sgvk.org hos One.com

353/2012 – Information om utbildningar & föreläsningar från Moa Persson

354/2012 – Etiketter nya ägare

355/2012 – Etiketter nya ägare

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. Brev till SSAK angående text på SKKs hemsida ”Köpa hund”

2. Klargörande om ersättning och utbildning av rasklubbarnas avelsråd

3. Beslut OESS angående ansökan om ersättning för utbildning av avels- råd

4. Inbjudan till samtliga rasklubbar, SGVKs avelskonferens den 22 september

 

 

8.

Rapport från ordförande:

SGVK har inte fått någon klarhet i ärendet Pon Care och beslutar att tillskriva SKK med en förfrågan angående status i ärendet.

”Ordförandes rader” har pausats under semestern men kommer att skickas ut i god tid till rasklubbarnas medlemstidningar nummer 4:2012.

GG

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören redovisar den ekonomiska situationen och förklarar att den är lugn, fin och balanserad.

En rasklubb har inte betalat sin medlemsavgift till SGVK och därför har rasklubbens medlemmar inte rätt att ställa ut på SGVKs utställningar.

 

KE

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén.

Anne Hansson rapporterar:

Att hon trots påminnelser inte har fått in funktionärsmall från rasklubben Berger des pyrénées.

Att lokal till avelskonferens den 22 september är bokad.

Att inbjudan till avelskonferens den 22 september är utskickad till samtliga rasklubbar, 1/8 och sista anmälningsdag är 3 september.

 

  

 

AH

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo rapporterar att Vallanlagsprov görs löpande hos Eva Myrbrink på Mårtensby Gård. Mestadels raserna Berger des Pyrenées och Schapendoes där ett stort antal hundar har genomfört provet.

Lars planerar att revidera rutinerna kring anlagsproven, ett tydliggörande av rutinerna.

Förfrågan har inkommit från intresseklubben Kroppsvallarna om SGVK kan bistå vid stadgeskrivning. Kroppsvallarna har för avsikt att i framtiden bli en specialklubb.

GOS vill arrangera en fullständig rallylydnadstävling hösten 2013, SGVK godkänner att GOS att arrangera en fyrklassig officiell rallylydnadstävling i november 2013.

Krister Esping rapporterar att rasklubben GOS planerar en tvåklassig Rallylydnads- tävling i samband med utställningen i Svedala i november 2012.

LN

 

KE

 

12.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Styrelsen beslöt att förlägga nästa styrelsemöte efter avelskonferensen i Jönköping.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Gun Grysell rapporterar att 24/8 är det utställning i Ljungskile, 72 stycken hundar anmälda.

Förslag att diskutera på styrelsemötet den 23 september, SGVKs utställningar. Styrelsen mottager gärna synpunkter från rasklubbarna, t.ex. vad kan göras bättre?

GG

 

14.

Rapport från Webbmastern:

Hemsida fungerar mycket bra, alla är nöjda och belåtna.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 23 september

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett trevligt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Lars Nyremo