SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2013

Plats och datum: Telefonmöte torsdagen den 14 mars 2013

 

Närvarande

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Veronica Wallenius

VW

 

X

Ej anmält förhinder

Monika Söderström

MS

 

X

Anmält förhinder

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AgL

X

 

 

Anita Lindquist

AnL

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

3.

Val av justerare:

Agneta Lindberg utses att justera dagens protokoll.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bevilja PON Unionen att använda Brukets lokal till utställningen i Varberg 2013.04.07.

att bevilja rasklubben för Gos d’Atura Catalas att ansvara utställningen i Stockholm 2013.08.04 i stället för BIS.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

6/2013 – SSR- Styrelseprotokoll

7/2013 – Etiketter nya ägare

8/2013 – SBK- SGVK:s önskan om klargörande angående vilka regler och rutiner som gäller för tilldelning av konto till SBK-tävling i rollen som arrangör

9/2013 – SBK- Vidare information i ärendet om SGVK:s önskan om klargörande angående vilka regler och rutiner som gäller för tilldelning
av konto till SBK-tävling i rollen som arrangör

10/2013 – SKK- Årsredovisning medlemsstatistik 2012

11/2013 – Förfrågan från Nina Lönner Andersson angående utöka sitt rasregister med Bergamasco, Gos d'Atura Catala, Berger des Pyrénées, Schipperke och Dansk/svensk gårdshund

12/2013 – Förfrågan från Lisbeth C Liljeqvist angående utöka sitt rasregister med Gos d'Atura Catala, Schipperke och Cao da Serra de Aires

13/2013 – SKK- Återremittering av RAS för Bergamasco

14/2013 – OESS- Styrelseprotokoll nr 7

15/2013 – SKK- Föredragningslista för CS nr 1-2013

16/2013 – CBP- Styrelseprotokoll

17/2013 – SKK- Skrivelse angående samarbete med PonCare

18/2013 – Etiketter nya ägare

19/2013 – SKK- Remiss om SKKs grundregler

20/2013 – SKK- Ny videoguide Anmäl till tävling och information på engelska

21/2013 – SKK- Reseersättningsdokument som tillämpas av SKK centralt

22/2013 – SKK- Remiss för regelrevidering av freestyleregler

23/2013 – SKK- Information angående SLU-konferens om immunmedierade sjukdomar

24/2013 – BIS- Godkänt Nina Lönner Andersson att utöka sitt rasregister med Bergamasco

25/2013 – RFG- Godkänt Nina Lönner Andersson att utöka sitt rasregister med Gos d'Atura Catala

26/2013 – RFG- Godkänt Lisbeth C Liljeqvist att utöka sitt rasregister med Gos d'Atura Catala

27/2013 – CBP- Godkänt Nina Lönner Andersson att utöka sitt rasregister med Berger des Pyrénées

28/2013 – SBK- Agilityns framtid

29/2013 – SKK- Utbildning i föreningsteknik

30/2013 – SKK- Avliden hedersledamot, Marlo Hjernqvist

31/2013 – Etiketter nya ägare

32/2013 – SKK- Icke hänvisning

33/2013 – SKK- Disciplinnämndens beslut från mötet i januari

34/2013 – SKK- Remiss angående revidering av SKKs grundregler

35/2013 – SKK- Utvärdering av specialklubbskonferens

36/2013 – Hundmaterial från avlidna Annmarie Thomassen

37/2013 – OESS- Styrelsemötesprotokoll

38/2013 – Information från SKKs valberedning

39/2013 – Skatteverket, besked om slutgiltig skatt

40/2013 – Skatteverket, deklarationsblankett

41/2013 – SKK- Anmälan av delegater till årets Kennelfullmäktige

42/2013 – Etiketter nya ägare

43/2013 – SKK- Icke hänvisning

44/2013 – SKK- Katalogisering av tidskrifter (GOS)

45/2013 – SKK- Katalogisering av tidskrifter (Schapendoes)

46/2013 – SSR- Utställda hundar i rasen Schipperke 2012

47/2013 – SKK- CS protokoll nr 1-2013

48/2013 – SKK- Utdrag ur AKs protokoll nr 1/2013 (RAS för Dansk/svensk gårdshund)

49/2013 – SKK- Utdrag ur AKs protokoll nr 1/2013 (RAS för Bergamasco)

50/2013 – SKK- Icke hänvisning

51/2013 – SKK- Deltagande vid mentaltest/MT för hund av annan ras än SBKs rasansvar

52/2013 – CBP- Styrelseprotokoll

53/2013 – SKK- Ny styrelsesammansättning

54/2013 – SKK- Beslut angående hund som varit avstängd från prov- tävling under pågående utredning

55/2013 – Etiketter nya ägare

56/2013 – SSAK- Årsmöteshandlingar

57/2013 – RDSG, korrespondens angående revision 2012, mellan revisor och styrelse

58/2013 – SSR- Godkänt Nina Lönner Andersson att utöka sitt rasregister med Schipperke

59/2013 – SSR- Godkänt Lisbeth C Liljeqvist att utöka sitt rasregister med Schipperke

60/2013 – SKK- Synpunkter på revideringen av RAS för Bergamasco

61/2013 – RFG- Ny logga

62/2013 – Etiketter nya ägare

63/2013 – SKK- Angående tävlingsort i SBK Tävling

64/2013 – SKK- Åter hänvisning

65/2013 – Etiketter nya ägare

66/2013 – SKK- Inbjudan av icke svensk domare vid prov/ tävling i Sverige

67/2013 – SKK- Hundborgarmärket, formulär innehållande tretton frågor

68/2013 – SSAK- Godkänt Nina Lönner Andersson att utöka sitt rasregister med Cao da Serra de Aires

69/2013 – SSAK- Godkänt Lisbeth C Liljeqvist att utöka sitt rasregister med Cao da Serra de Aires

70/2013 – SKK- Auktorisationer /exteriördomare

Anne-Chatrine Edoff, Berger des pyrenées à face rase & Berger des pyrenées à poil long

71/2013 – SKK- Auktorisationer /exteriördomare

Liz-Beth C Liljeqvist, Berger des pyrenées à face rase & Berger des pyrenées à poil long, Dansk/svensk gårdshund

72/2013 – SKK-Inbjudan till Hundägardagen SKÄLL INTE PÅ HUNDEN den 13 april

73/2013 – Etiketter nya ägare

74/2013 – Förfrågan från domare Svante Frisk angående utöka sitt rasregister med Berger des Pyrénées, Schapendoes

75/2013 – SKK- Icke hänvisning

76/2013 – Information från Studiefrämjandet Västmanland

77/2013 – OESS- Medlemsregister

78/2013 – SKK- Åter hänvisning

79/2013 – SKK- Hundloppet 2013

80/2013 – RFG- Reviderat RAS

81/2013 – SSAK- Reviderat RAS

82/2013 – SKK- Icke hänvisning

83/2013 – Etiketter nya ägare

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 34/2013

att SGVK har beslutat godkänna SKK:s förslag till revidering av grundregler.

Beslut avseende inkommen skrivelse 41/2013

att SGVK har beslutat skicka Gun Grysell och Lars Nyremo till SKK:s Kennelfullmäktige.

Beslut avseende inkommen skrivelse 80/2013

att SGVK har beslutat skicka RFG:s reviderade RAS till SKK:s avels- kommitté.

Beslut avseende inkommen skrivelse 81/2013

att SGVK har beslutat skicka SSAK:s reviderade RAS till SKK:s avels-kommitté.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. BIS, CBP, SSAK, RDSG, RFG, SSR- Förfrågan från domare Nina Lönner Andersson att utbilda sig på rasen
  2. SSAK, RFG, SSR- Förfrågan från domare Liz Beth C Liljeqvist att utbilda sig på rasen
  3. RDSG- Beslut angående hund som varit avstängd från prov- tävling under pågående utredning
  4. CPG, SSK- Förfrågan från domare Svante Frisk att utbilda sig på rasen
  5. SKK- SGVKs yttrande angående Nina Lönner Anderssons ansökan om att utöka sitt rasregister med Bergamasco, Gos d'Atura Catala, Berger des Pyrénées, Schipperke och Dansk/svensk gårdshund till SKK (kopia till domaren)
  6. SKK- SGVKs yttrande angående Liz-Beth C Liljeqvist ansökan om att utöka sitt rasregister med Gos d'Atura Catala, Schipperke och Cao da Serra de Aires till SKK (kopia till domaren)
  7. Deklarationsblanketten inskickad till skatteverket i Uppsala.

 

 

8.

Fullmäktigestämma:
Fullmäktigestämman kommer att gå av stapel i Jönköping den 20 april 2013 klockan 13.00. Studiefrämjandets lokal är bokad och från och med 12.30 finns det fika. Namn på delegater har inkommit och handlingarna kommer att skickas ut. Inga motioner har inkommit.

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Inkommen rapport från kassören som redovisar den ekonomiska situationen och förklarar att den ser bra ut. Lite tidigt på året för att kunna säga mycket om, med det rullar på utan några konstigheter.

Det är uträknat hur mycket vinsten på fjolårets utställningar blev, och hur stor del av denna som kommer tillfalla rasklubbarna som varit arrangörer. Beloppet rasklubbarna kommer att erhåller redovisas på fullmäktige- stämman.

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson rapporterar att kommittén arbetat aktivt med att vara behjälpliga för de rasklubbar som behövt råd och vägledning med revideringsarbetet av RAS. Arbetet har bedrivits i enlighet med SKK:s regler och riktlinjer, med den enskilda rasens välfärd i fokus och utifrån de förutsättningar som funnits för densamma.

 

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo rapporterar om SBK-Tävling:

SGVK har fört korrespondens med SBK gällande regler och policy kring tilldelning av arrangörsinloggningar till programmet “SBK-Tävling” och då specifikt gällande rasklubbar tillhörande SGVK.

SBK har inkommit med en redogörelse och en förklaring till den tolkning SBK har gjort kring gällande regelverk vilket styrelsen mottog positivt.

Styrelsen beslutade att SKK skall kontaktas för att säkerställa SGVK:s juridiska ansvarsfrihet vid detta förfarande av tilldelning av arrangörskonto i SBK-Tävling.

 

 

13.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Inget nytt att rapportera.  

 

 

14.

Rapport från Utställningskommittén:
I dagsläget är det 111 st. hundar anmälda till utställningen i Varberg och SGVK har förlängt anmälningstiden med en vecka.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 11 april.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett trevligt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Agneta Lindberg