SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2012

Plats och datum: Telefonmöte onsdagen den 13 juni 2012

 

Närvarande

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Veronica Wallenius

VW

 

X

 

Monika Söderström

MS

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AgL

X

 

 

Anita Lindquist

AnL

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

Deltog t.o.m. § 11

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Anita Lindqvist utses att justera dagens protokoll.

 

AnL

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

278/2012 – SKK- beviljat konferensbidrag, konferens för klubbens avelsfunktionärer

279/2012 – Etiketter nya ägare

280/2012 – SSR- medlemslista

281/2012 – OESS- styrelsemötesprotokoll nr.2/2012

282/2012 – Etiketter nya ägare

283/2012 – Remiss rasnamn

284/2012 – Etiketter nya ägare

285/2012 – SSR- styrelsemötesprotokoll nr.293

286/2012 – SKK- faktablad seminarium för domar- och utställningsansvariga i specialklubbarna

287/2012 – SKK- inbjudan seminarium för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar 20-21 oktober 2012

288/2012 – SKK- anmälan till seminarium 20-21 oktober 2012

289/2012 – SKK- upprättande av raskompendium fastställt DK-1 2012

290/2012 – SKK- beviljat ändring av datum och utställningsplats för Stockholms Kennelklubbs utställning

291/2012 – Information angående utställning i Jaunmärupe, Latvia

292/2012 – SKK- rapport angående hund som gjort utfall på tävling

293/2012 – Etiketter nya ägare

294/2012 – Domarexamination i samband med Kolbäck 17 maj 2012

295/2012 – Småland-Ölands kennelklubb inbjudan Böda Sand

296/2012 – Etiketter nya ägare

297/2012 – SKK- grundutbildning för avelsfunktionärer 13-14 oktober år 2012

298/2012 – Etiketter nya ägare

299/2012 – SKK- Föredragningslista CS nr 3/2012

300/2012 – Etiketter nya ägare

301/2012 – SKK- BSI på franska och tyska

302/2012 – SKK- Avelskommittén bjuder in till en avelskonferens för SKKs special- och rasklubbar 16-17 mars 2013

303/2012 – Etiketter nya ägare

304/2012 – SKK- DN-beslut som ej prövats i sak

305/2012 – Etiketter nya ägare

306/2012 – SKK- CS nr 2/2012

307/2012 – SKK- SBK information om anmälan till tävlingar och prov år 2013

308/2012 – OESS- ansökan om godkännande av nytt avelsråd

309/2012 – Skatteverket-, godkänd adressändring

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 288/2012

Styrelsen beslutar

Att Gun Grysell och Agneta Lindberg deltar i seminariet 20-21/10 2012

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. Boverket och skatteverket 14/5, adressändring

2. Kopia från SKK angående rapport på hund av rasen Gos d´atura catala 25/5 2012

3. SKK- OESS reviderat RAS

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Ordförandes rader är utskickade för att införas i kommande nummer av rasklubbarnas medlemstidningar.

GG

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören redovisar den ekonomiska situationen och förklarar att det ser relativt bra ut.

Styrelsen beslutar

att fakturera samtliga rasklubbar 200 kr per klubb för gemensamma kostnader vid Margaretas Sundqvists begravning.

 

KE

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Monika Söderström rapporterar att hon fortfarande inte har fått in aktuella uppgifter på rasklubbarnas avelsråd, några fattas fortfarande.

Anne Hansson rapporterar att hon trots påminnelser inte har fått in funktionärsmallar från rasklubben Berger des pyrénées och PON-Unionen.

 

OESS- ansökan om godkännande av nytt avelsråd

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till information från SKK inhämtats.

 

MS

AH

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo rapporterar att OESS har ansökt om att utföra Vallanlagsprov. Det är glädjande att flera av vallhundsraserna aktivt deltar i vallning och genomför Vallanlagsprov. 29/6-1/7 ska rasklubben för Gos d'Atura Catala ha ett vallningsläger, trevligt initiativ.


LN

 

12.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Ingen ny rapport föreligger.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Gun Grysell rapporterar att utställningarna i Boxholm och Varberg har avlöpt smidigt och utfallit till belåtenhet. 17/6 är det utställning i Landskrona, 111 stycken hundar anmälda.

GG

 

14.

Rapport från Webbmastern:

Hemsida fungerar mycket bra, alla är nöjda och belåtna.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 7 augusti klockan 18.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett trevligt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Anita Lindqvist