SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2013

Plats och datum: Telefonmöte onsdagen den 12 juni 2013

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lillemor Carmonius

LC

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Lillemor Carmonius utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bevilja rasklubben Gos d’Atura Catala att ensamma ansvara för utställningen i Stockholm (Lida) 2013.08.04.

att bevilja rasklubben Svenska Serra de Aires klubben att ensamma ansvara för utställningen i Svedala 2013.11.09.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

113/2013 – SKK- Icke hänvisning

114/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

115/2013 – SKK- Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 12-13 oktober 2013

116/2013 – SKK- Angående ekonomisk redovisning av tävlingar i SBK Tävling

117/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

118/2013 – SKK- Auktorisationer /exteriördomare Bengt-Åke Bogren, Schipperke

119/2013 – BIS- Rapporterar ny styrelse

120/2013 – SKK- Icke hänvisning

121/2013 – SKK- Kallelse till alla KF- delegater

122/2013 – SKK- Icke hänvisning

123/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

124/2013 – SKK- Forskningsprojekt om kennelhosta hos hund

125/2013 – CBP- Nya stadgar

126/2013 – SKK- Icke hänvisning

127/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

128/2013 – SKK- Angående Rapporteringskod A

129/2013 – SKK- Angående FCI Judges Directory

130/2013 – SKK- Betalningssätt i SBK Tävling

131/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

132/2013 – Double CAC Jaunmarupe (Latvia) Dog Show

133/2013 – OESS- Styrelseprotokoll nr 2

134/2013 – RFG- Nytt medlemsregister

135/2013 – SKK- Angående storlek på apporterna i lydnad

136/2013 – SKK- Utökad tävlingssupport för arrangörer av tävlingar i SBK Tävling

137/2013 – SKK- Åter hänvisning

138/2013 – SKK- Inbjudan till arbetsgruppsmöte för framtagande av SKK Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund

139/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

140/2013 – Förfrågan från Maritha Östlund angående utöka sitt rasregister med Dansk/svensk gårdshund

141/2013 – SKK:s Domarkommitté, Karl-Erik Johansson förfrågan angående godkänna Maritha Östlund som gruppallrounder

142/2013 – SKK:s Uppfödare och kennelkonsulentkommitté (UKK), frågor och svar

143/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

144/2013 – SKK- Föredragningslista CS nr 3 2013

145/2013 – RDSG- Revisorernas berättelse, kopia på brev från uppfödare (i Stockholmsområdet) av rasen inskickat till SKK:s föreningskommitté

146/2013 – SKK- Åter hänvisning

147/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

148/2013 – Medlem i RFG brev angående avelsfrågor

149/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

150/2013 – SKK- Information om hjälp att ta fram adresser till hundägare vid utskick av hälsoenkäter

151/2013 – SKK- Karin Drotz svar på brev från medlem i RFG angående avelsfrågor

152/2013 – SKK- Klubbförsäkringsbrev

153/2013 – SKK- Schapendoes med rapporteringskod 0

154/2013 – SKK- CS protokoll nr 2 2013

155/2013 – RDSG- Revisorernas berättelse, kopia på brev från uppfödare av rasen i Skåne inskickat till SKK:s föreningskommitté

156/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

157/2013 – RDSG- Godkänt Maritha Östlund-Holmsten att utöka sitt rasregister med Dansk/svensk gårdshund

158/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

159/2013 – Förfrågan från John S Berg angående utöka sitt rasregister med Dansk/svensk gårdshund

160/2013 – RDSG- Godkänt John S Berg att utöka sitt rasregister med Dansk/svensk gårdshund

161/2013 – SSK- Godkänt Svante Frisk att utöka sitt rasregister med Schapendoes.

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 115/2013

Styrelsen beslutar

att tillstyrka att Carola Lindekrans deltar i SKK:s grundutbildning för avelsfunktionärer 12-13 oktober 2013.

 

Beslut i inkommande skrivelse 138/2013

Styrelsen beslutar

att tillstyrka att Lars Nyremo deltar och representerar SGVK i arbetsgruppsmötet för framtagande av SKK Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund.

 

Beslut i inkommande skrivelse 141/2013

Styrelsen beslutar

att tillstyrka och ställer sig positiva till att Maritha Östlund-Holmsten

ansökan om utökning av rasregister från exteriördomare som av

SKK:s domarkommitté beviljats utbildning som gruppallrounder.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. SGVK-Försäkringsbrev och premiefaktura till RFG, RDSK, OESS, SSR, PON, SSK och CBP
  2. SKK- SGVKs yttrande angående John S Bergs ansökan om att utöka sitt rasregister med och Dansk/svensk gårdshund (kopia till domaren)
  3. SKK- SGVKs yttrande angående Maritha Östlund-Holmstens ansökan om att utöka sitt rasregister med Dansk/svensk gårdshund (kopia till domaren)
  4. SKK- SGVKs yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utöka sitt rasregister med Schapendoes.

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Gun Grysell meddelar att hon inte har något nytt att rapportera.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Inkommen rapport från kassören som redovisar den ekonomiska situationen och förklarar att den ser bra ut, samt att resultatrapporten håller sig inom budgeten.

Efterkalkylen från de utställningar som redan har varit utfaller till belåtenhet.  

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om hur arbetet med revidering av ras bland rasklubbarna. För närvarande är det två rasklubbar, RFG och SSAK som med hjälp och handledning av SGVK och SKK är i slutskedet med revideringen av sina RAS dokument. Carola Lindekrans meddelar att rasklubben för Polski Owzcarek Nizinny - PON skickar in sin revidering efter sommaren.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo informerar att han förbereder sig inför arbetsgruppsmötet för framtagande av SKK Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund. Information från arbetsgruppsmötet kommer att redovisas på SGVK:s kommande styrelsemöte.

 

 

12.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Lillemor Carmonius har tillskrivit och kontaktat samtliga rasklubbar och frågat om de har antagit SKK:s nya typstadgar. Arbetet pågår för fullt och några av rasklubbarna har inkommit med svar. Information från inkommit material sammanställs och kommer att presenteras på SGVK:s kommande styrelsemöte.

 

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson rapporterar att 16/6 är det utställning i Landskrona, totalt 100 stycken hundar anmälda varav 44 av rasen Schapendoes vilket är extra många och trevligt.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas onsdagen den 7 augusti klockan 18.30

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Lillemor Carmonius