SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2013

Plats och datum: Telefonmöte torsdagen den 11 april 2013

 

Närvarande

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Veronica Wallenius

VW

 

X

Ej anmält förhinder

Monika Söderström

MS

 

X

Anmält förhinder

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AgL

X

 

 

Anita Lindquist

AnL

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

3.

Val av justerare:

Anita Lindqvist utses att justera dagens protokoll.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

84/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

85/2013 – SSR- Årsmöteshandlingar

86/2013 – SKK- Skäll inte på hunden 2013

87/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

88/2013 – SKK- Juridiskt ansvar vid administration av prov och tävling

89/2013 – RDSG- Styrelse/funktionärsmall

90/2013 – OESS- Styrelseprotokoll

91/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

92/2013 – OESS- Förfrågan angående utländsk domare till rasspecial 2014

93/2013 – SKK- Icke hänvisning

94/2013 – SKK- Förtydligande, prov och tävling

95/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

96/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

97/2013 – SKK- Information om katalog för PC

98/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

99/2013 – GOS- Årsmötesprotokoll

100/2013 – SKK- CS dagordning nr 2 2013, föredragningslista

101/2013 – SKK- Disciplinnämndens beslut från mötet i mars

102/2013 – SKK- Påminnelse, ”Skäll inte på hunden” i Kungsträdgården 13 april

103/2013 – SKK- Icke hänvisning

104/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. SKK- Gos d´Atura Catalas reviderade RAS till SKKs avelskommitté
  2. SKK- Cao da Serra de Aires reviderade RAS till SKKs avelskommitté
  3. SKK- Yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utöka sitt rasregister med Berger des Pyrénées (kopia till domaren)
  4. SKK- OESS domarförfrågan, rasspecial 2014
  5. SKK- Behörighetsfråga angående två utländska domare

 

 

8.

Fullmäktigestämma:
Allt klart inför Fullmäktigestämman i Jönköping den 20 april 2013.

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Gun Grysell meddelar att hon har anmält sig och Lars Nyremo till SKK:s Kennelfullmäktige.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Inkommen rapport från kassören som redovisar den ekonomiska situationen och förklarar att den är under kontroll, inget speciellt som har hänt. Revisionsberättelsen har kommit och den innehåller inga kommentarer eller anmärkningar. Det är uträknat hur mycket vinsten på fjolårets utställningar blev, och hur stor del av denna som kommer tillfalla rasklubbarna som varit arrangörer. Beloppet rasklubbarna kommer att erhåller redovisas på fullmäktige- stämman.

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson rapporterar att hon deltagit i en mycket givande och trevlig kurs i föreningsteknik arrangerad av SKKs föreningskommittén, i samarbete med Norra Älvsborgs Kennelklubb för ordförande, sekreterare och kassör i ras- och specialklubbar.

 

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo rapporterar:

1. SBK-Tävling: Nya rutiner gällande SBK-Tävling, information skickad till rasklubbarna och webmaster, 2013.04.11.

2. Kroppsvallarna: Kroppsvallarna beräknas inom en snar framtid bli godkända av SKK/FK som verksamhetsklubb för vallande raser.

3. SvK fur: Svenska klubben för Ungerska rashundar har av SKK/Ptk i år blivit godkända att anordna officiella vallanlagsprov.

4. Vallanlagsprov (SGVK raser): Information om rutiner kommer att skickas ut till rasklubbarna.

 

 

13.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Inget nytt att rapportera.  

 

 

14.

Rapport från Utställningskommittén:
Inget nytt att rapportera.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 21 april.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett trevligt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Anita Lindqvist