SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2013

Plats och datum: Telefonmöte onsdagen den 10 oktober 2013

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

Tjänstgör

Anne Hansson

AH

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag med tillägg av paragraf 5 B. - Fullmäktigestämma. Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Carola Lindekrans utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bevilja Bengt-Åke Bogren att utföra sin aspiranttjänstgöring på rasen berger des pyrenées à poil long för domaren Ole Staunskjaer på Öland
7 september.

 

 

5 B.

Fullmäktigestämma:
Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 12 april 2014. SGVK kommer att arrangera en ordförandekonferens på förmiddagen innan fullmäktigestämman. Rasklubbarna kommer inom kort att meddelas tid och plats för ordförandekonferensen.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

202/2013 – SSK- Styrelsemötesprotokoll

203/2013 – SKK- Annonsmaterial för Årets bragdhund

204/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

205/2013 – OESS- Ansökan om byte av utställningsplats, rasspecial 2014

206/2013 – SKK- Ansökan om ändring i redan verifierad/arkiverad tävling

207/2013 – SKK- Medlemsförfrågan

208/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

209/2013 – SKK- Info om icke valphänvisning

210/2013 – SKK- Info om åter hänvisning

211/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

212/2013 – SKK- Länsklubbarnas utställningar år 2016

213/2013 – SKK- Påminnelse - Inbjudan till speakerutbildning den 20 oktober

214/2013 – SKK- 1 oktober 2013, deadline för ändringsansökningar

215/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

216/2013 – SKK- Stockholms Hundmässa, packinbjudan

217/2013 – SKK- Förfrågan angående godkänna att Bengt-Åke Bogren, utför sin aspiranttjänstgöring på Öland 7 september

218/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

219/2013 – SKK- Påminnelse – Stipendium, förlängd ansökningstid

220/2013 – OESS- Årsmötesprotokoll och antagna typstadgar

221/2013 – SKK- Inbjudan, kurs för blivande Utställningsadministratörer (CUA)

222/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

223/2013 – SKK- CS nr 4-2013

224/2013 – SKK - Agility, stambokföring av alla officiella resultat

225/2013 – SKK- Auktorisation exteriördomare

226/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

227/2013 – SKK- Ansökan om utställning för specialklubbar, 2016

228/2013 – SSK- Styrelsemötesprotokoll och extrainsatt årsmötesprotokoll

229/2013 – SKK- Godkänt revidering av RAS för rasklubben gos d'atura catalá

230/2013 – SKK - Påminnelse om ansökta tävlingar för år 2014

231/2013 – SKK- Icke hänvisning

232/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

233/2013 – SKK- Information angående hund som varit avstängd från prov- och tävling

234/2013 – SKK- Disciplinnämndens beslut september 2013

235/2013 – SKK- Disciplinnämndens protokoll september 2013

236/2013 – GOS- Ansökan om byte av utställningsplats, rasspecial 2014

237/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

238/2013 – SKK- Rasdata på CD

239/2013 – SKK- Icke hänvisning

240/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

241/2013 – SKK- Information till arrangörer av inofficiella utställningar angående Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar SRD

242/2013 – SKK- Ny bok i uppfödarserien: Hundavel i teori och praktik

243/2013 – CBP- Förfrågan angående utformning av hälsoenkät

244/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

245/2013 – SKK- Studiefrämjandet Stockholm, föreläsningar hösten 2013

246/2013 – SKK- Information angående resultatlistor

247/2013 – SKK- BPH - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

248/2013 – SKK- Pressmeddelande, Ny bok om hundavel

249/2013 – SSR- Godkänt Anna Uthorn att utöka sitt rasregister med rasen Schipperke

250/2013 – OESS- Styrelsemötesprotokoll

251/2013 – Förfrågan från Gina Ekström Persson angående utöka sitt rasregister med dansk/svensk gårdshund och Old English Sheepdog

252/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

253/2013 – SKK- Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 5-6 april 2014

254/2013 – SKK- Agria försäkringsdata "uppdates" dansk/svensk gårdshund

255/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

256/2013 – SKK – Kurs för blivande CUA

257/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

258/2013 – SKK - Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa 2013

 

 

7.

Utgående skrivelser:

 1. RDSG - Förfrågan från Gina Ekström Persson angående utöka sitt rasregister med rasen dansk/svensk gårdshund.
 2. OESS - Förfrågan från Gina Ekström Persson angående utöka sitt rasregister med rasen old english sheepdog.
 3. SKK - Svar på medlemsförfrågan.
 4. SKK- SGVKs yttrande angående Anna Uthorns ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen schipperke (kopia till domaren).
 5. SSK – Information om hund som varit avstängd från prov- och tävling.
 6. CBP – Svar på förfrågan angående hjälp med utformning av hälsoenkät och information om uppfödare som tilldelats ”icke hänvisning”.
 7. SKK- SGVKs yttrande angående Catharina Almroth ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen dansk/svensk gårdshund (kopia till domaren).

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Gun Grysell informerar om att Carola Lindekrans ska vara tjänstgörande för Lillemor Carmonius då hon är 1:a suppleant. Tjänstgörande suppleant kommer att utses inför varje styrelsemöte. Gun informerar också om att hon och Lars har deltagit på SKK:s Kennelfullmäktige som hade varit både intressant och givande. 

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin och tittar man på efterkalkylen, balans- och resultaträkning per 2013.08.07 ser resultatet helt normalt ut och ligger väl inom budgeten, inga avvikelser. Siffrorna från Uppsala har ännu inte inkommit men beräknas komma inom kort. Mot bakgrund av de olika utfallen på utställningar har SGVK tagit upp frågan om en träff med utställningsansvariga i rasklubbarna. På kommande styrelsemöte ska SGVK besluta när, var och hur träffen ska organiseras. Det finns idag ett stort behov av en träff då utställningarna fungerar lite olika, de utställningsansvariga behöver prata ihop sig. På den tilltänka träffen är tanken att man ska diskutera hur man kan arrangera och utföra en utställning på bäst sätt.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om hur arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Svenska Schapendoesklubben har fått tillgång till en sedan tidigare gjord revidering av RAS och kommer att fortsätta arbeta med och uppdatera detta dokument.

Carola Lindekrans informerar om en gen för den speciella sortens PRA (RCD4). Carola kontaktar SKK för vidare information angående gällande regler för testning av PRA. 

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

 • Vallanlagsprov. Lars Nyremo undersöker vilka möjligheter det finns att förändra rutinerna kring betalningsrutinerna gällande vallanlagsprov.
 • Incident med hund: Information gavs av Lars Nyremo att hund
  av SGVK ras, har varit med om en incident vid ett SGVK arrangemang. Tillbudet var av lindrig art men har gjort oss uppmärksamma på frågan och Lars undersöker vilka regler och riktlinjer som finns kring detta samt återrapporterar på nästa möte.

 

 

12.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson rapporterar att det hittills är 70 stycken hundar anmälda till utställningen i Svedala den 9 november och att anmälningstiden har förlängts till måndagen den 21 oktober.
SGVK har beslutat att instiftar ett nytt pris för SGVK:s vinstrikaste utställningshund som kommer att delas ut med start år 2014.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 26 november klockan 19.00

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Carola Lindekrans