SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2013

Plats och datum: Telefonmöte torsdagen den 10 januari 2013

 

Närvarande

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Veronica Wallenius

VW

 

X

Ej anmält förhinder

Monika Söderström

MS

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AgL

X

 

 

Anita Lindquist

AnL

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

3.

Val av justerare:

Monika Söderström utses att justera dagens protokoll.

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga nya AU beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

447/2012 – CBP, förtydligande angående ansökan om att ändra från nivå II till nivå I i SKKs hälsoprogram

448/2012 – SKK - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

449/2012 – Etiketter nya ägare

450/2012 – SKK- Icke hänvisning

451/2012 – SKK - Disciplinnämndens beslut

452/2012 – Etiketter nya ägare

453/2012 – Vallansökan, OESS

454/2012 – Etiketter nya ägare

455/2012 – SKK - Utdrag ur utdrag ur AKs protokoll nr 5/2012 (RDSG)

456/2012 – SKK - Utdrag ur utdrag ur AKs protokoll nr 5/2012 (CBP)

457/2012 – Etiketter nya ägare

458/2012 – SKK- Beslut angående hund som uppfört sig opassande på utställning

459/2012 – SKK- Viktig info – Supplement, utställningsregler

460/2012 – SKK- Info för specialklubbar, förändringar inför 2013

461/2012 – SKK- CS protokoll nr 512

462/2012 – SKK- Deltagande vid mentaltest/MT för hund av annan ras än SBKs rasansvar

463/2012 – Etiketter nya ägare

1/2013 – SKK- Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

2/2013 – SKK- Auktorisationer/exteriördomare

Anne-Chatrine Edoff, dansk-svensk gårdshund och Petra Junehall, Berger des pyrenées à face rase & Berger des pyrenées à poil long

3/2013 – SKK- Pressmeddelande registreringsstatistik

4/2013 – Etiketter nya ägare

5/2013 – SKK- Bekräftelse på att SGVK har ansökt om officiell rallylydnadstävling i alla fyra klasserna

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 453/2012

Att SGVK har beslutat godkänna OESS ansökan om att få anordna Vallanlagsprov.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. Bergamascos reviderade RAS till SKKs avelskommitté.
  2. Skrivelse från Ponunionen till SKK angående samarbete med PonCare.
  3. Förfrågan till samtliga rasklubbar med frågan om vem som kan tänka sig arrangera SGVKs sista utställning i Stockholmsområdet.

 

 

8.

Fullmäktigestämma:
Fullmäktigestämman går av stapel som planerat i Jönköping den 20 april 2013.

SGVK ber samtliga rasklubbar skicka in verksamhetsberättelser från sina avelsråd. Även rasklubbarnas aktuella medlemsantal 31/12-2012 har begärts in.

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Inkommen rapport från kassören som redovisar den ekonomiska situationen och förklarar att den ser bra ut. Bokslutsarbetet pågår för fullt men det har ännu inte skickats ut någon formell rapport. Det på grund av att det efter hand droppar in siffror även under januari månad.

Från och med januari 2013 slår SGVK ihop två fonder. Stöd- och utvecklinsfonden slås ihop med avel- och hälsofonden, nytt namn blir Utvecklingsfonden. Förslag till regler för fonden antogs och kan beställas av SGVKs sekreterare.

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo rapporterar att av SGVKs raser har 65 st hundar gjort vallanlags-provet och av dem har 51 st blivit godkända (78.5 %).

 

 

13.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Inget nytt att rapportera.  

 

 

14.

Rapport från Utställningskommittén:
SGVKs utställningen i Stockholm har ingen platsansvarig rasklubb för 2013 och har därför sökt rasklubb som kan tänka sig att vara platsansvarig.

BIS (Bergamasco) var den enda rasklubben som lämnade ett jakande svar.

Styrelsen beslutar

att rasklubben BIS (Bergamasco) blir platsansvarig och arrangera SGVKs utställning i Stockholmsområdet.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 14 mars.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett trevligt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Monika Söderström