SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2013

Plats och datum: Telefonmöte tisdagen den 26 november 2013

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

Tjänstgör

Anne Hansson

AH

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

 

X

Frånvarande

Lars Nyremo

LN

 

X

Anmält förhinder

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Krister Esping utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga nya AU beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

259/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

260/2013 – SKK - Utbildning av handledare för utbildning av ring- sekreterare

261/2013 – SKK- Påminnelse om utbildning i föreningsteknik

262/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

263/2013 – SKK- Utlåtande angående överrevision, RDSG

264/2013 – SKK- Ny bok i SKKs uppfödarutbildning publicerad -
Hundavel i teori och praktik

265/2013 – SKK- Informationstext angående utställningsförbud för kastrerade hanhundar

266/2013 – SKK- Etiketter nya ägare
267/2013 – SKK- Upprop angående annonsmaterial till nominering av Årets bragdhund

268/2013 – SKK- Inbjudan till distriktskonferens i Rallylydnad

269/2013 – SKK- Icke hänvisning

270/2013 – SKK- Icke hänvisning

271/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

272/2013 – SKK- Utdrag ur justerat protokoll från AKs möte nr 4 2013

273/2013 – SKK- Åter hänvisning

274/2013 – SKK- Åter hänvisning

275/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

276/2013 – SKK- Utdrag ur AK protokoll nr 4-2013 § 111, utlåtandena över fastställda RAS som har skickats till respektive rasklubb

277/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

278/2013 – SKK- Auktorisationer/exteriördomare Bengt-Åke Bogren, berger des pyrenées (à poil long + à face rase). Liz-Beth C Liljeqvist, gruppallrounder grupp 1 (auktorisation som gruppallrounder vid DK 2013-09-19, innebärande följdauktorisation för cao da serra de aires).

279/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

280/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

281/2013 – SKK- Icke hänvisning

282/2013 – Adventure dog conference 2013

283/2013 – Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 22-23 februari 2014

284/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

285/2013 – OESS- styrelsemötesprotokoll nr 5

286/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

287/2013 – SKK- Internationellt samarbete för sund hundavel

288/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

289/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

290/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

291/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. SKK- SGVKs yttrande angående Gina Ekström Perssons ansökan om att utöka sitt rasregister med old english sheepdog (kopia till domaren).
  2. SKK- SGVKs yttrande angående Gina Ekström Perssons ansökan om att utöka sitt rasregister med dansk/svensk gårdshund (kopia till domaren).
  3. Samtliga av SGVKs rasklubbar – Information om fullmäktigestämman 2014.

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.   

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom. Beslöts att de rosetter som blivit oanvändbara på grund av regeländringar skrivs bort, hela förlusten tas under innevarande räkenskapsår. Så även lagret av rallylydnadsrosetter som blivit inaktuellt på grund av att denna verksamhet nu helt övertagits av rasklubbarna och drivs i deras namn och regi. Alla inaktuella rosetter erbjuds rasklubbarna utställningsrosetterna mot portokostnad och rallylydnadsrosetterna för 10 kr/st. + porto, Krister kontaktar rasklubbarna. Uppföljningen av utställningarnas ekonomiska resultat visar på behov av att diskutera regler och rutiner för rasklubbarnas genomförande av SGVKs utställningar. I övrigt konstaterades att verksamheten resultatmässigt följer budget.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om hur arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Rasklubben för Polski Owzcarek Nizinny reviderade RAS är klart så när som på några smärre justeringar. Man beräknar att revideringen kommer att skickas in till SGVK i början på år 2014.

Carola Lindekrans informerar om ärendet PRA (RCD4) och att en kontakt på SKK med Sofia Malm har upprättats. Ett framtida samarbete med Tomas Bergström på SLU rörande PRA (RCD4) är också på väg att startas upp.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo har tagit del av SKKs policy för djurhantering vid vallningsträning med hund och ska dessutom återkomma med förslag till förändrade betalningsrutiner vid vallanlagsprov. Lars kommer också att genomföra en inventering av blanketter ute hos testarna så man vet hur mycket blanketter SGVK har.

 

 

12.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Anne Hansson informerar om att lokal till ordförandekonferensen och fullmäktigestämman den 12 april år 2014 är preliminärbokad (Studiefrämjandets lokal i Jönköping).

 

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Styrelsen diskuterade det planerade mötet för utställningsansvariga i rasklubbarna. Inom kort kommer inbjudan med information om datum, plats, tid och upplägg för mötet att skickas ut.

Styrelsen beslutar

att bjuda in utställningsansvariga till det planerade mötet.

 

Information om en medlem/utställare som på Facebook och i sociala medier har uttryckt sig opassande angående en av SGVK kontrakterad domare. Dessa uttalanden strider mot SKKs grundregler och ledde till en diskussion kring ämnet.

Styrelsen beslutar

att gå vidare med ärendet och vidta eventuellt nödvändiga åtgärder.

 

A.L
C.F

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen planerar att ha ett fysiskt styrelsemöte i samband med det planerade mötet för utställningsansvariga, datum ej fastställt.

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Krister Esping