SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2013

Plats och datum: Telefonmöte onsdagen den 7 augusti 2013

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lillemor Carmonius

LC

 

X

Anmält förhinder

Carola Lindekrans

CL

 

X

Anmält förhinder

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Lars Nyremo

LN

 

X

Anmält förhinder

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Krister Esping utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bevilja Catharina Almroth att utöka sitt rasregister med dansk/svensk gårdshund samt gå elev på RDSGs rasspecial 3-4 augusti för Kenneth Edh.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

162/2013 – SSK- Fastställda utställningar år 2015 – specialklubbar

163/2013 – SSK- Inbjudan till seminarium för ringsekreteraransvariga

164/2013 – SSK- Inbjudan till speaker utbildning

165/2013 – SSK- Disciplinnämndens beslut maj 2013

166/2013 – SKK- Åter hänvisning

167/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

168/2013 – SKK- Åter hänvisning

169/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

170/2013 – SKK- Åter hänvisning

171/2013 – SKK- Icke hänvisning

172/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

173/2013 – RFG - Reviderat RAS

174/2013 – Förfrågan från Anna Uthorn angående utöka sitt rasregister med Schipperke

175/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

176/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

177/2013 – OESS- Styrelseprotokoll nr 3

178/2013 – SKK- Icke hänvisning

179/2013 – SKK- Icke hänvisning

180/2013 – SKK- Samarrangemang med norska ras-/specialklubbar i Morokulien, på gränsen mellan Norge och Sverige

181/2013 – SKK- Icke hänvisning

182/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

183/2013 – SKK- Inbjudan till AKC/Eukanuba National Championship

184/2013 – SKK- CS nr 3-2013

185/2013 – SKK- Pressmeddelande angående utmärkelser som kommer att delas ut på KF

186/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

187/2013 – SKK- Utbildning i föreningsteknik

188/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

189/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

190/2013 – SKK- Icke hänvisning

191/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

192/2013 – SSK- Disciplinnämndens beslut maj 2013

193/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

194/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

195/2013 – Förfrågan från Catharina Almroth angående utöka sitt rasregister med Dansk/svensk gårdshund

196/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

197/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

198/2013 – SKK- Valberedningens förslag till ledamöter inför KF

199/2013 – SKK- Etiketter nya ägare

200/2013 – SKK- CS nr 4-2013 – föredragningslista

201/2013 – Skrivelse från ledamot i SGVK:s styrelse

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 187/2013

att SGVK har beslutat skicka Gun Grysell och Krister Esping på utbildning i föreningsteknik.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. SSK - Förfrågan från Anna Uthorn angående utöka sitt rasregister med Schipperke.
  2. RDSG - Förfrågan från Catharina Almroth angående utöka sitt rasregister med Dansk/svensk gårdshund.
  3. RFG - Svar till Linn Wood på inskickat brev.
  4. SKK - Svar på förfrågan från SKK:s Domarkommitté, Karl-Erik Johansson angående godkänna Maritha Östlund som gruppallrounder.
  5. RDSG - Svar förfrågan om ägare till anmäld hund på SGVK:s utställning.

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Gun Grysell informerar om att Lillemor Carmonius har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i SGVK med omedelbar verkan, på grund av personliga skäl.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören gick igenom balans- och resultaträkning per 2013-08-07. Resultaten ligger väl inom budget. Efterkalkylerna för utställningar t.o.m. Lida visar att Landskrona, Piteå och Lida ännu inte är slutredovisade. Stambokföringsavgifterna enligt SKK faktura 31279 ska vidarefaktureras till berörda rasklubbar.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om hur arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. För närvarande är det en rasklubb, SSAK som med hjälp och handledning av SGVK och SKK är i slutskedet med revideringen av sitt RAS dokument. Trots upprepade påstötningar saknas fortfarande revidering av RAS från Svenska Schapendoesklubben.   

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo informerade om arbetet med arbetsgruppen för riktlinjer gällande "Hobbyvallning". Arbetsgruppen har haft ett första möte på SKK's kansli, mötet fortlöpte i en konstruktiv anda och SKK avser att till nästa möte sammanställa ett utkast på "riktlinjer för hobbyvallning".

Styrelsen diskuterade möjligheten att begära förskottsbetalning för vall anlagsprov på samma sätt som vid liknande arrangemang, t.ex. utställning, rallylydnadstävling och bruksprov. En anledning till eventuell förskottsbetalning är att undvika uteblivna avgifter på vall anlagsprov.
I dagsläget saknas det avgifter från fem utförda vall anlagsprov.  

 

 

12.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson rapporterar att det är 60 stycken hundar anmälda till utställningen i Ljungskile den 23 augusti.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 8 oktober klockan 18.30

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Krister Esping