Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhund Klubbens Fullmäktigestämma

 

 

Datum:                               Plats:                                                        Protokollförare:

130420                               Studiefrämjandet, Jönköping               Anne Hansson

 

SGVKs ordförande Gun Grysell hälsade alla välkomna och därefter öppnades mötet.

 

Övriga närvarande från SGVKs styrelse: Krister Esping, Lars Nyremo, Anita Lindquist, Agneta Lindberg och Anne Hansson.

 

 

 

§ 1 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Följande förteckning upprättas över närvarande delegater och skall gälla som röstlängd vid stämman:

 

Club Berger de Pyrénées                         (2 röster)                             Ann-Sofie Sundman

                                                                                                             Linda Ritzén

                                          

Old English Sheepdogsällskapet             (2 röster)                             Ingen närvarande

 

PON-Unionen                                          (1 röst)                                Carola Lindekrans

 

Rasklubben dansk/svensk gårdshund      (8 röster)                             Lillemor Carmonius
                                                                                                             Maria Boqvist

 

Rasklubben för Gos d´Atura Catala        (1 röst)                                Susanne Danheimer

                                                                                                             Bodil Håkansson

                                                                                                             Inger Sjögren

 

Svenska Schapendoes klubben                (3 röster)                             Christina Fredriksson

 

Svenska Schipperke Ringen                    (3 röster)                             Lena Strömwall

                                                                                                           

Svenska Serra de Airesklubben               (1 röst)                                Kerstin Sjöstedt

                                                                                                             Carina Bjadefors

                                                                                                             Astrid Klinte

 

Rasklubben för Bergamasco i Sverige     (1 röst)                                Camilla Pettersson

                                                                                                             Claes & Inger von Sivers

 

Summa röster                                           22 st

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till mötesordförande väljes Per Inge Johansson.

 

§ 3. STYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRARE VID MÖTET

Anne Hansson anmäls som protokollförare vid mötet.

 

§ 4. VAL AV TVÅ JUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE, SOM TILLSAMMANS MED MÖTESORDFÖRANDE SKALL JUSTERA PROTOKOLLET

Till justerare, tillika rösträknare, väljs Inger Sjögren och Lena Strömwall.

 

§ 5. BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖRUTOM AV VALD DELEGAT OCH AV PERSONER ENLIGT § 7 mom.5.

Stämman beslutar

att samtliga närvarande delegater skall ha närvaro- och yttranderätt på stämman.

 

§ 6. FRÅGA OM FULLMÄKTIGEDELEGATERNA BLIVIT STADGEENLIGT KALLADE

Handlingarna har sänts ut i tid och bör ha kommit samtliga delegater till handa 4 veckor
innan datum för stämman. Delegaterna får därmed anses vara stadgeenligt kallade.

 

§ 7. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställs enligt förelagd handling.

 

§ 8. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING MED BALANS OCH RESULTATRÄKNING; REDOGÖRELSE FÖR ARBETET MED AVELSFRÅGOR (RASKLUBBARNAS REDOGÖRELSE) SAMT REVISORERNAS BERÄTTELSE.

Efter föredragning av SGVKs verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse godkänns samtliga rapporter och läggs till handlingarna.

 

§ 9. FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM ENLIGT DESSA UPPKOMMEN VINST ELLER FÖRLUST

Kassören föredrar ärendet avseende klubbens finanser som under det gångna verksamhetsåret varit god. Samtliga utställningar har gått med vinst och utdelningen till klubbarna har fastställts enligt de riktlinjer som finns och skall utbetalas efter stämman.

Vidare informerar kassören om de nya statuter som upprättats för den Stöd och Utvecklingsfond som SGVK har. Ur denna fond kan rasklubbarna söka bidrag till projekt som de ämnar genomföra i första hand avseende rasens hälsa. Utdelning kan medgivas med högst 20 % av fondens totala värde vid varje tillfälle.

Stämman beslutar

att godkänna den informativa föredragningen samt

att årets överskott överförs till ny driftsbudget i enlighet med kassörens förslag.

 

 

 

 

 

 

§ 10. STYRELSENS RAPPORT OM DE UPPDRAG FÖREGÅENDE FULLMÄKTIGEMÖTE GETT TILL STYRELSEN

Styrelsens tidigare uppdrag.

Vid förra årets stämma beslutades att SGVK skulle uppmana alla rasklubbar att revidera sina typstadgar i enlighet med SKKs förslag. Klubbarna har efter hand beslutat om förändringen på sina årsmöten. Uppdraget får därför anses som genomfört enligt beslut under 2012 års stämma.

Stämman beslutar

att anse beslutet genomfört enligt uppdrag.

 

§ 11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Med stöd av revisorernas berättelse samt deras förslag till ansvarsfrihet för styrelsen fattas följande beslut:

Stämman beslutar

att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 12

  1. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

Föreligger en verksamhetsplan för det kommande året.

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen verksamhetsplan                                          

  1. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL RAMBUDGET

Stämman beslutar

att godkänna styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret.

 

  1. BESLUT OM AVGIFTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för 2014 års verksamhet. Stämman fattar
följande beslut:

Stämman beslutar

att samma avgift som år 2013 även skall utgå från rasklubbarna under 2014.

 

§ 13. VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN ENLIGT § 8 SAMT BESLUT OM SUPPLEANTERNAS TJÄNSTGÖRINGSORDNING

Val förrättas enligt följande:

 

Val av styrelseordförande för 1 år. Förslag Gun Grysell

Stämman beslutar enhälligt

att till ordförande för ett år välja Gun Grysell.

 

Val av 2 ledamöter för 2 år. Valberedningens förslag: Lillemor Carmonius (nyval)
samt Lars Nyremo (omval)

Stämman beslutar enhälligt

att till ledamöter för 2 år välja Lillemor Carmonius samt Lars Nyremo.

 

Val av 1 suppleant för en tid av 2 år samt 1 suppleant för en tid av 1 år.
Valberedningens förslag: Carola Lindekrans (nyval) 2 år samt Christina Fredriksson (fyllnadsval) 1 år.

Stämman beslutar enhälligt

att välja Carola Lindekrans som suppleant för en tid av 2 år samt Christina Fredriksson som suppleant för 1 år.

 

§ 14. VAL AV REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER ENLIGT § 9 I DESSA STADGAR

Stämman beslutar enhälligt

att till revisorer välja Gerd Svensson och Anna-Karin Sjöström (omval 1 år) samt

att till revisorssuppleanter välja Siw Synnerman Nordström (omval 1 år) samt Ante Ekman (nyval 1 år).

 

§ 15. VAL AV VALBEREDNING ENLIGT DESSA STADGAR

Stämman beslutar

att till valberedning, sammankallande för 1 år välja Anita Lindqvist, ledamot för 2 år Susanne Danheimer samt som ledamot av 1 år (fyllnadsval) välja Ann-Sofie Sundman.

 

§ 16. BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV §§ 13-15.

Stämman beslutar om omedelbar justering av beslutade personval.

 

§ 17. ÖVRIGA ÄRENDEN SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL FULLMÄKTIGE ELLER SOM AV RASKLUBB ANMÄLTS TILL STYRELSEN FÖR BEHANDLING AV FULLMÄKTIGE

Inga övriga ärende har anmälts.

 

§ 18. FULLMÄKTIGESTÄMMAN AVSLUTAS

Per-Inge Johansson tackar samtliga närvarande delegater och överlämnar klubban till
Gun Grysell, som tackade för förtroendet att få leda SGVK under kommande år och avslutade därefter stämman.

 

Vid protokollet

 

…………………………………..

      Anne Hansson

 

    

      Justeras:

 

      ………………………….          ……………………………         ………………………..

      Ordf. Per-Inge Johansson          Inger Sjögren                               Lena Strömwall