Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhund Klubbens Fullmäktigestämma

 

Datum:                               Plats:                                                        Protokollförare:

120421                                Studiefrämjandet, Jönköping               Anita Lindquist

 

SGVKs  t.f ordförande Gun Grysell hälsar alla välkomna. Därefter hålls en tyst minut för specialklubbens nyligen bortgångna ordförande Margareta Sundqvist. Mötet öppnas därefter.

 

Övriga närvarande från SGVKs styrelse: Krister Esping, Monika Söderström, Veronica Wallenius, Lars Nyremo, Anita Lindquist

 

§ 1 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Följande förteckning upprättas över närvarande delegater och skall gälla som röstlängd vid stämman:

Club Berger de Pyrénées                          (2 röster)                             Ingen närvarande

                                           

Old English Sheepdogsällskapet              2 röster                                Åsa Eriksson

 

PON-Unionen                                          2 röster                                Carola Lindekrans

 

Rasklubben Dansk-Svensk Gårdshund    7 röster                                Anders Sjöberg

 

Rasklubben för Gos d´Atura Catala.       1 röst                                   Mariana Amren

 

Svenska Schapendoes klubben                3 röster                                Linnea Ljungberg

 

Svenska Schipperke Ringen                     3 röster                                Ewa Stranne

                                                                                                             Amanda Bernhed

Svenska Serra de Airesklubben               1 röst                                   Roland Engkvist

 

Rasklubben för Bergamasco i Sverige     1 röst                                  Camilla Pettersson

                                                                                                             Claes o Inger von Sivers

 

Summa röster                                           20

 

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till mötesordförande väljes Per Inge Johansson

 

§ 3. STYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRARE VID MÖTET

Anita Lindquist anmäls som protokollförare vid mötet

 

§ 4. VAL AV TVÅ JUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE, SOM TILLSAMMANS MED MÖTESORDFÖRANDE SKALL JUSTERA PROTOKOLLET

Till justerare, tillika rösträknare, väljs Lars Nyremo och Amanda Bernhed

 

§ 5. BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖRUTOM AV VALD DELEGAT OCH AV PERSONER ENLIGT § 7 mom.5.

Stämman beslutar

att samtliga närvarande delegater, valberedningens ordförande, Anne Hansson samt Webbmaster Lisa Bergendahl skall ha närvaro- och yttranderätt på stämman,

 

§ 6. FRÅGA OM FULLMÄKTIGEDELEGATERNA BLIVIT STADGEENLIGT KALLADE

Handlingarna har sänts ut i tid och bör ha kommit samtliga delegater till handa minst 4 veckor innan datum för stämman. Delegaterna får därmed anses vara stadgeenligt kallade.

 

§ 7. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställs enligt förelagd handling

 

§ 8. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING MED BALANS OCH RESULTATRÄKNING; REDOGÖRELSE FÖR ARBETET MED AVELSFRÅGOR (RASKLUBBARNAS REDOGÖRELSE) SAMT REVISORERNAS BERÄTTELSE.

Efter föredragning av SGVKs verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, med tillägget i verksamhetsberättelsen att Club Berger des Pyrenées, Rasklubben för Gos dÁtura Catala och Svenska Serra de Aires Klubben 2011-05-21 hade en samarrangerad rasspecial i Rimbo, samt Rasklubbarnas avelsrapporter, godkänns samtliga rapporter och läggs till handlingarna.

 

§ 9. FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM ENLIGT DESSA UPPKOMMEN VINST ELLER FÖRLUST

Kassören föredrar ärendet och lämnar förslag till fördelning av uppkommen vinst till olika konton i ny driftsbudget

Stämman beslutar

att årets överskott överförs till ny driftsbudget i enlighet med kassörens förslag

 

§ 10. STYRELSENS RAPPORT OM DE UPPDRAG FÖREGÅENDE FULLMÄKTIGEMÖTE GETT TILL STYRELSEN

Styrelsens tidigare uppdrag att se över stadgarna har av olika anledningar inte blivit genomfört. Det har dock diskuterats på dagens ordförandekonferens för att fastställas i klubbarnas kommande årsmöten.

 

§ 11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Med stöd av revisorernas berättelse samt deras förslag till ansvarsfrihet för styrelsen fattas följande beslut:

Stämman beslutar

att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

§ 12

  1. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

Föreligger en verksamhetsplan för det kommande året.

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen verksamhetsplan                                          

  1. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL RAMBUDGET

Efter en smärre revidering av budgeten avseende omfördelning mellan kontoställen fattar stämman följande beslut.

Stämman beslutar

att godkänna styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret samt

att uppdra åt styrelsen att finna åtgärder som minimerar effekten av de höjda kostnaderna för utställningar pg a höjda arvoden.

 

  1. BESLUT OM AVGIFTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för 2013 års verksamhet. Stämman fattar följande beslut:

Stämman beslutar

att samma avgift som år 2012 även skall utgå från rasklubbarna under 2013.

 

§ 13. VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN ENLIGT § 8 SAMT BESLUT OM SUPPLEANTERNAS TJÄNSTGÖRINGSORDNING

Val förrättas enligt följande:

 

Val av styrelseordförande för 1 år. Förslag Gun Grysell

Stämman beslutar  enhälligt

att till ordförande för ett år välja Gun Grysell

 

Val av 3 ledamöter för 2 år. Valberedningens förslag: Agneta Lindberg (nyval, Anne Hansson (nyval) samt Krister Esping (omval)

Stämman beslutar enhälligt

att till ledamöter för 2 år välja Agneta Lindberg, Anne Hansson samt Krister Esping

 

Val av 1 suppleant för en tid av 2 år. Förslag Lars Nyremo (omval)

Stämman beslutar enhälligt

att välja Lars Nyremo som suppleant för en tid av 2 år.

 

§ 14. VAL AV REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER ENLIGT § 9 I DESSA STADGAR

Stämman beslutar  enhälligt

att till revisorer välja Gerd Svensson och Anna-Karin Sjöström (omval 1 år) samt

att till revisorssuppleanter välja Göran Lundmark och Siw Synnerman Nordström (omval 1 år)

 

§ 15. VAL AV VALBEREDNING ENLIGT DESSA STADGAR

Stämman beslutar

att till valberedning , sammankallande för 1 år välja Linnea Ljungberg ledamot för 1 år Roland Engkvist samt som ledamot av 2 år välja Carola Lindekrans.

 

§ 16. BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV §§ 13-15.

Stämman beslutar om omedelbar justering av beslutade personval.

 

§ 17. ÖVRIGA ÄRENDEN SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL FULLMÄKTIGE ELLER SOM AV RASKLUBB ANMÄLTS TILL STYRELSEN FÖR BEHANDLING AV FULLMÄKTIGE

Ordföranden för stämman informerar om de nya typstadgarna som ska gälla för specialklubbarna och vilka de huvudsakliga förändringarna är.

Stämman beslutar

att antaga de nya typstadgarna

 

 

 

 

§ 18. FULLMÄKTIGESTÄMMAN AVSLUTAS

Per-Inge Johansson tackar samtliga närvarande delegater och överlämnar klubban till Gun Grysell, som tackade för förtroendet att få leda SGVK under kommande år och avslutade därefter stämman

 

Vid protokollet

 

………………….

      Anita Lindquist

 

      Justeras:

 

     …………………….                  …………………………         …………………….

     Ordf. Per-Inge Johansson           Lars Nyremo                           Amanda Bernhed