SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2011-2012

Tid: fredag/lördag den 1-2 juli 2011         

Plats: Borghamn

 

Närvarande:

                      Margareta Sundqvist (MS)

                      Gun Grysell (GG)

                      Krister Esping (Keg)

                      Ann-Charlotte Svensson (ACS) från #12

                      Monika Söderström (MSm)

                      Veronica Wallenius (VW)

                      Lars Nyremo (LN)

                      Anita Lindqvist (AL) ej #10

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs.

 

 

 

3. 

Val av mötessekreterare:

KEg utsågs till mötessekreterare

 

 

4.

Val av justerare:

LN väljs att justera dagens protokoll.

 

 

 

5.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås utan särskilda anmärkningar

 

 

 

6.

AU-beslut:

Konfirmerades att OESS anhållan om kompensation för ökade kostnader i samband med utställningen i Kolbäck ska tillmötesgås. Kassören får i uppdrag att betala ut ett belopp motsvarande halva lokalhyran. Bokförs som utställningskostnad.

 

 

 

KEg

7.

Anmälan av inkomna skrivelser:

16/2011 – Avliden exteriördomare Ingela Nilsson. Även till SSR

17/2011 - SKK – Utbildning för ordförande, sekreterare och kassör 28-  29/1 2012.

18/2011 - Påminnelse från SKK’s valberedning om förslag till CS

19/2011 - Påminnelse ang. Merle-färg

20/2011 – Nya ägare i raser tillhörande SGVK

21/2011 - Fråga ang. medlemskap från en medlem. Margareta svarat.

22/2011 – Etiketter nya ägare

23/2011 – SKK kallelse till KF-delegater

24/2011 – SKK, inbjudan till utbildning för ordförande, sekreterare, kassör

25/2011 - Etiketter nya ägare

26/2011 – SSR protokoll nr.276

27/2011 – SSR protokoll nr.277

28/2011 - SSR protokoll nr.278

29/2011 – SSR protokoll nr.279

30/2011 – SSR protokoll nr.280

31/2011 – SSR protokoll nr281

32/2011 – SKK – Ansökan om bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2014

33/2011 - SKK – Ny Guidelines på www.skk.se

34/2011 - SKK påminnelse om remiss ang. revidering av SKK’s stadgar.

35/2011 - Inbjudan till etologikurs samt instruktörsutbildning i freestyle o HtM

36/2011 – Etiketter nya ägare

37/2011 – One.com Driftinformation

38/2011 – Etiketter nya ägare

39/2011 – Etiketter nya ägare

40/2011 – Etiketter nya ägare

41/2011 – SKK info om att SRD-utvärderingar skickas ut till berörda klubbar

42/2011 – Etiketter nya ägare

43/2011 – SKK icke hänvisning. SGVK uppfödare 1st.

44/2011 – Föredragningslista CS 3/2011

45/2011 – Domarförfrågan från A-C Edoff om utökning av sitt rasregister.

46/2011 – SKK – Lathund för enkäter (till rasklubbarna)

47/2011 – SKK – Adressbeställning för utskick av hälsoenkäter

48/2011 – Etiketter nya ägare

49/2011 – SKK Info till rasklubbarna gällande inloggning till köpahund.se

50/2011 – Tillstånd för SGVK/RDSG utställning i Rålambshovsparken,  
                  Stockholm.

51/2011 – SKK - CS protokoll nr2/2011

52/2011 – SKK- AK:s protokoll 3/2011 $ 74 ang. avel med merlefärg

53/2011 – SKK – info om ansökan om lydnadsprovstävlingar 2012

54/2011 – Etiketter nya ägare

55/2011 – BIS tillstyrker ansökan om vidareutbildning för A-C Edoff

56/2011 – SKK/DN beslut med disciplinär påföljd, 18st.

57/2011 – Info från Lars Nyremo om att SGVK får utföra officiella     
                vallanlagstester för på sökta raser

58/2011 – Förfrågan från domare ang. aspiranttjänstgöring

59/2011 – Etiketter nya ägare

60/2011 – SKK-Tillämpningsanvisningar – djurförbud

61/2011 – FCI info – Brittiska domare – internationella utställningar

62/2011 – RDSG ansöker om officiell lydnadstävling Klass I och II

                 på Tollarp 2011-08-06.

63/2011 – Etiketter nya ägare

64/2011 – CBP Årsmötesprotokoll 2011-03-20

65/2011 – CBP Konstituerande protokoll 2011-03-20

66/2011 - SKK/DN beslut med disciplinär påföljd

67/2011 – Medlemsförfrågan till SKK/DN

68/2011 – Svar från OESS ang. domarförfrågan

69/2011 – Svar från BIS ang. domarförfrågan

70/2011 – SKK/DN efterfrågar kompletteringsuppgifter

 

Styrelsen beslutar

23/2011 SKK kallelse till KF-delegater

att KEg går in som ersättare för GG vid Kennelfulmäktige. KEg kontaktar själv SKK i ärendet samt gör erforderliga bokningar.

 

56/2011 SKK/DN beslut med disciplinär påföljd. Beslutades att hos SKK be om förteckning över personer som inte får bli medlem eller är uteslutna för distribution till rasklubbarna

 

 

I övrigt läggs alla inkomna skrivelser till handlingarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEg

 

 

GG

8.

Utgående skrivelser:

1       Mailsvar till ordförande CBP

2       Mail från Martin Johansson till berörda rasklubbar ang. utökning av rasregistret med BIS, CBP, Serra, DSG, Gos, PON och OES

     Svar senast 27/6 2011

3    Till rasklubbarna ang. domarförfrågan från A-C Edoff om                                    utökning av rasregister

4   Till rasklubbarna – SGVK’s ordförandes rader

 

Utgående skrivelser redovisades och lades därefter till handlingarna

 

 

 

9.

Rapport från ordförande:

CBP har inte inkommit med skrivelser avseende HD-avläsning samt registrering (Boxholmsfallet). Vidare diskuterades deras årsmötesprotokoll, speciellt med avseende på medlemsavgiften.

Styrelsen uppdrar åt MS att föra denna fråga vidare till SKK/FK

 

Diskuterades standarden på medlemmarnas styrelsearbete och eventuellt behov av lokal utbildning i föreningsteknik med särskild betoning på ordförande- och sekreterarrollerna.

Styrelsen beslutar att ta upp frågan vid kommande ordförandekonferens.

 

Styrelsen beslutar att uppdra till AL att genomföra en jämförelse mellan SKK’s normalstadga och rasklubbarnas stadgar

 

Styrelsen beslutar att kalla till ordförandekonferens 22-23 oktober. Plats Borghamn. AL får i uppdrag att utforma kallelse f.v.b. till MS

 

Diskuterades arbetsfördelningen inom styrelsen.

Styrelsen beslutar att MS handlägger alla domarärenden samt att varje arbetskommitté inom styrelsen själva utformar och ansvarar för handläggning och alla skrivelser inom sitt arbetsområde med kopia till sekreteraren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

AL

10.

Rapport från kassör:

Kassören meddelar att av det aktuella överskottet i verksamheten till 75 % kommer från utställningsverksamheten.

Gällande tidigare genomförd utbetalning till klubbarna av utställningsöverskott 2010

Styrelsen beslutar

* att rätta felaktiga utbetalningar genom att korrigera genomförda utbetalningar mot utbetalningarna för 2011.

* att uppdra åt kassören att utforma en skrivelse till klubbarna för information. Skrivelsen ska gå på remiss till övriga i styrelsen före utskick.

 

Utställningsstatistik

Styrelsen uppdrog åt MS att se om uppgifter från år 2008 och tidigare finns tillgängliga i gamla arkiv i form av SKK-fakturor avseende sökning i hunddatabasen.

 

Nya kuvert

Styrelsen beslutar

att ärendet vilar intill dess AL fått ett svar från Carina Stääv om hennes ev. lager av kuvert.

 

 

 

 

 

 

 

 

KEg

 

KEg

 

 

 

MS

 

 

 

 

 

AL

11.

Rapport från Hälso- o Avelskommittén

Styrelsen uppdrog  åt ACS/MSm att förbereda förslag till arbetsfördelning sig emellan

 

Carola ska tillfrågas om svar är inskickat till SKK angående Merle

 

Styrelsen beslöt att initiera en avelsrådskonferens under våren 2012 och uppdrog åt ACS/MSm att förbereda inriktning, innehåll och behov av gästföreläsare samt budget. Deltagare är de av SGVK utsedda avelsråden.

Fastslog styrelsen att SGVK betalar genomförandet samt avelsrådens reskostnader. Pengar härför tas ur fonden för hälso- och avelsfrågor (2250).

 

Kommittén fick i uppdrag att formulera en skrivelse till SKK för bidrag till avelskonferensen

 

Beslöts att ACS igångsätter en uppföljning avseende RAS med avseende på status och uppdateringsarbete.

 

Beslöts att inkommande skrivelser som berör avelsråd ska skickas vidare till avelsråd och rasklubb.

 

 

 

ACS

 

 

ACS

 

ACS

 

 

 

 

 

ACS

 

 

ACS

12.

Rapport från Utbildningskommitté:

Ingen rapport föreligger

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Rapport från Prov- o tävlingskommittén:

 

Prov

Styrelsen beslöt att

* LN ansöker om officiell lydnadstävling, klass 1 och 2, i Tollarp 2011-08-06 med RDSG som genomförare.

 

* LN skickar information till rasklubbarna avseende behovet av medlemstillhörighet för start i rallylydnad

 

* LN arbetar vidare med möjligheterna till att kombinera utställning med andra aktiviteter som rallylydnad, vallanlagstest m.m.

 

* LN undersöker reglerna för ansökan om rallylydnadstävling och vallning.

 

 

Rapport frånUtställningskommittén

Styrelsen beslöt att

* den rasklubb som själva bekostar tryckningen av utställningskatalogen också behåller försäljningsintäkterna därav. SGVK sätter dock försäljningspriset.

 

* BIM-vandringspriset har erövrats för alltid. När så skett även för BIR kommer nya vandringspriser inte att sättas upp.

 

* de riktlinjer för utställning som efterfrågades vid fullmäktigekonferensen ska diskuteras och beslutas vid ordförandekonferensen.

 

* sommarutställningen i Stockholm (Lida) utgår. Skarautställningen ska utvecklas.

 

* utställningar med historiskt dåligt eller markant vikande antal deltagare ska minskas till 1 domare. Övriga behåller 2 domare (vid behov).

 

* CBP, SSAk samt RfG beviljas ingen gemensam officiell rasspecial 2014 mot bakgrund av SKK’s kritik om att utställningen i Rimbo bytt datum och plats utan att SGVK begärt dispens härför. Därmed skulle samtliga priser annulleras. SGVK lyckades förhandla fram att priserna inte skulle annulleras, men SKK framförde att det från deras sida nu gällde 0-tolerans gentemot SGVK.

 

* VW kontaktar auktoriserade domare efter samråd med GG och därefter upprätthåller kontakten med kontrakterade domare före utställning.

 

* vid ordförandekonferensen trycka på

** att rasklubbarna mera aktivt måste arbeta med reklam för SGVK’s   utställningar,

** möjligheten för rasklubb att genomföra sin rasspecial som en del av en SGVK-utställning – och därigenom påverka valet av domare.

 

 

 

 

 

 

LN

 

 

LN

 

 

LN

 

 

LN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Rapport från Webb- Master:

VW rapporterar en fördröjning i arbete med utformningen av hemsidan. Styrelsen kommer dock i medio juli att kunna få en länk där ett utkast till den nya hemsidan kommer att finnas.

 

Beträffande innehållet betonades vikten av att lyfta fram avelsrådens verksamhet och betydelse.

 

 

 

16.

Övriga frågor:

 

 

 

17.

Nästa möte: Telefonmöte 2011-08-28 kl. 19.30

 

 

 

18.

Avslutning: Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Krister Esping

Margareta Sundqvist

Lars Nyremo