SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2011-2012

Tid: söndagen den 16 oktober 29011

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

x

 

Krister Esping

x

 

Gun Grysell

x

 

Anne-Charlotte Svensson

 

x

Veronica Wallenius

x

 

Monika Söderström

x

 

Anita Lindquist

x

 

Lars Nyremo

x

 

 

1.

Mötet öppnas:.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställes enligt förslag

 

 

3.

__

4.

Val av mötessekreterare

Monika väljs till mötessekreterare.

Val av justeringsperson:

Anita valdes till justeringsperson

 

Msö

 

AL

 

5.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Gun meddelar att hon varit i kontakt med SKK angående lista på uteslutna medlemmar. SKK svarade att de inte skickar ut en sådan lista.

 

GG

 

6.

AU-Beslut: 

att anlita Lisa Bergendahl som ansvarig för SGVKs hemsida

att inställa ordförandekonferensen p.g.a för få anmälda

 

 

 

7.

Anmälan av inkomna skrivelser:

Inkomna skrivelser till mötet 16/10 2011

105/2011 – Etiketter nya ägare

106/2011 – SKK- Inbjudan till rasklubbstorget Stockholm Hundmässa 2011

107/2011 – SKK- Info-tävlingsansökan för agility o rallylydnad

108/2011 – Ansökan av domare om dispens för aspitanttjänstgöring för icke
                   examinator

109/2011 – Etiketter nya ägare

110/2011 – Etiketter nya ägare

111/2011 – Styrelseprotokoll 3/7 2011 från CBP

112/2011 – SKK- Utdrag ur UtstK protokoll 3/2011

113/2011 – Från SSAK- protokoll 8/5, 5/6. 31/7-2011

114/2011 – Från SSAK- ny funktionärslista

115/2011 – Etiketter nya ägare

116/2011 – SKK info KF-handlingar finns på www.skk.se/KF-2011

117/2011 - SKK info sista dag för ändring av utställning 2012 är 1/10-11

                   samt sista dag för SGVK att ansökan om off.utställning 2014                     är 31/12-11.

118/2011 – SKK- Länsklubbarnas utställningsprogram för2013.

119/2011 – Inbjudan till Herdingföreläsning från IKV/ Skickat till

                   berörda rasklubbar.

120/2011 – Etiketter nya ägare

121/2011       - SKK- Länsklubbarnas utställningsprogram 2014

122/2011 – SKK-Föredragningslista CS nr5/2011

123/2011 – SKK – version 3, Länsklubbsutställningar 2014(justerad)

124/2011 – Etiketter nya ägare

125/2011 – VaKK – önskar förslag på exteriör domare

126/2011 – CBP – synpunkter på den inställda ordförandekonferensen

127/2011 – SSR -                                                           

128/2011 – SSR – Info om ändrad utställningsplats för SSRs rasspecial

                    2012 till Norra Älvsborgs KK, Vänersborg.

129/2011 – SSR godkänner Eva Nielsen att utöka sitt rasregister.

130/ 2011 – StoKK - Inbjudan till kurs för blivande utställningsarrangörer

                     19-20 November 2011 i Upplands Väsby.

131/2011 – SKK – DN-beslut

132/2011 – Etiketter nya ägare

133/2011 – Svar från SBC vallningssektion på Lars förfrågan

134/2011 – Protokoll från OES

135/2011 – Etiketter nya ägare

136/2011 – SKK- Senaste nytt i momsfrågan

137/2011 – Etiketter nya ägare

138/2011 – Svar från SBK på Lars förfrågan ang lydnadsdomare

139/2011 – SKK – Inbjudan till utbildning steg.2 till sekreterare, kassör och

                    Ordförande.

140/2011 – SSR ang ändring av utställningsplats för SGVKs utställning 
                   2012-08-24.

141/2011 – Inbjudan till rasklubbstorg på ”My Dog” 2011-01-05-08.

 

 

 

8.

Utgående skrivelser:

Utgående skrivelser 16/10 2011

 

  1. Svar till Martin Johansson om att SGVK tillstyrker

utökning av hans rasregister.

  1. Skrivelse till SKK/FK ang nya föreningen PON Care.
  2. Brev till CBP ang tillfällig aspirantdomare
  3. Mail till rasklubbarna att ordförandekonferensen är inställd

pga för få anmälningar.

  1. Anmälan för Lars N. att delta på Herdingföreläsning 29/10-11
  2. Frågor från SGVK/Lars N. ang regler för vallanlagsprov SBC
  3. Frågor från SGVK/Lars N. till SBK ang  tillsättning av lydnadsdomare

 

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Väntar på svar från rasklubbarna för utökning av rasregistret

 

 

10.

Rapport från kassör:

Utgår på grund av databortfall

 

 

11.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor:

Monika fick i uppdrag att påminna rasklubbarna om att lämna uppgifter om Merlefärgen i rasen.

Monika och Anita fick i uppdrag att göra program till Avelskonferens. Tid under nästa höst samt plats ska utredas.

MS

 

 

MS

AL

 

12.

Rapport från Utbildningskommitté:

Kommittén föreslår att slå ihop ordförandekonferensen med Årsstämman. Det beslutas att den ska hållas den 21 april 2012 i studiefrämjandets lokaler i Jönköping. Ordförande konferens på FM och Årsstämma EF

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-

Rapport från Rapport från Prov och tävlingskommittén:

1a SGVK skickar en representant till en föreläsning (29/10-11) gällande Herding av Carol Delsman, arrangerad av Föreningen Kroppsvallarna. Carol Delsman ör en inflytelserik person inom AKC- The American Kennel Club gällande herding.

1b SGVK skickar öven en representant (observatör) till Herdingtävling den 30/10-11 arrangerad av Kroppsvallarna, där ovan nämnda Carol Delsman kommer att vara närvarande.

2a. Vallanlagsprov-SGVK och  Specialklubben för Bearded Collie (SBC) arbetar nu med samordnande av rutiner kring genomförandet av Vallanlagsprov. Som information har detta legat vilande ett tag på grund av att SBC har arbetat med en uppdatering av Vallanlagsprovreglerna (detta har gjorts i smråd med SKK PtK), nu är reglerna reviderade och vårat arbete återupptagit.

2b Ett förslag på utformning av vallanlagsprovprotokoll har tagits fram, detta skall nu kontrolleras gentemot dom krav på dokumentation som kan finnas hos SKK samt även SBC, då det är dom som ”äger” regelverket kring prov och dess utförande.

Löpande kontakt hålles med Svenska Brukhund klubben gällande regler och rutiner kring anordnande av officiella tävlingar arrangerade av SGVK´s  rasklubbar.

Rapport från Utställning och tävlingskommittén:

Det beslutades at utöka utställningen i Box holm med en valputställning och rallylydnad. Lars fick i uppdrag att undersöka möjligheten till rallylydnad.

LS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS

AL

 

15.

Rapport från Webb- Master:

Lisa Bergendal är snart färdig med hemsidan. Anita fick i uppdrag att påminna rasklubbarna om att skicka bilder till teckningarna.

AL

 

16.

Övriga frågor:

Margareta tar kontakt med SKK angående lista över tidigare uteslutna medlemmar.

SGVK representerades av Krister och Lars på kennelfullmäktige på grund av  ordförandes förhinder.

 

 

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar att  nästa möte ska hållas 28 november 2011 och som telefonmöte.

 

 

 

 

18.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare