Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2011-2012.

Datum/Tid:  28 Augusti 2011, kl 1900.

Plats: Telefonmöte.

                                                                     Närvarande

 

Initialer

JA

NEJ

Noteringar

Margareta Sundqvist

MS

X

 

 

Krister Esping

KEg

X

 

 

Gun Grysell

GG

X

 

 

Anne-Charlotte Svensson

ACS

 

X

Meddelat förhinder

Veronica Wallenius

VW

X

 

Delvis närvarande: P 1-9, P 15.

Monika Söderström

MSö

X

 

 

Anita Lindquist

AL

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

1.

Mötet öppnande:

Ordförande öppnar mötet samt hälsar samtliga välkomna.

MS

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes med följande ändring: Punkt 1-9 tas i ordning sedan Punkt 15 (VW förhindrad deltaga hela mötet), sedan återgå till Punkt 10 och fortsätta i numerisk ordning.

MS

 

3.

Val av mötessekreterare:

Lars Nyremo vald.

LN

 

4.

Val av justeringsperson:

Monika Söderström vald.

MSö

 

5.

Genomgång av föregående mötesprotokoll:

Gun Grysell har kontaktat SKK/DN angående förteckning över personer som inte får bli medlem eller är uteslutna för distribution till rasklubbarna. Svar har inte inkommit från SKK/DN och Gun skall åter kontakta SKK/DN i ärendet.

GG

 

6.

AU-Beslut:

Inga beslut tagna sedan senaste mötet.

MS

 

7.

Inkomna skrivelser:

71/2011 – Etiketter nya ägare

72/2011 – SKK- Nya dopingföreskrifter fr o m 2011-07-01

73/2011 – Inbjudan till distriktskonferens i Agility.

74/2011 -  Preliminärt tävlingsprogram Agility 2012

75/2011 – Brev från Schapendoes ägare ang felaktigeter i annons på

                  hemsida och rastidning

76/2011 -  Etiketter nya ägare

77/2011 – SKK/DN Medlemsfråga

78/2011 – Etiketter nya ägare

79/2011 – Etiketter nya ägare

80/2011 – Skrivelse från PON-unionen

81/2011 – SKK- Auktorisation extriördomare

82/2011 -  SKK- Vid vilken ålder kan man bli SE UCH

83/2011 -  Förteckning över förtroende valda i Rfg

84/2011 -  Etiketter nya ägare

85/2011 – Inbjudan till vallningsläger

86/2011 – Etiketter nya ägare

87/2011 – SKK- Påminnelse om anmälan till Kennelfullmäktige

88/2011 – SKK-Auktorisation av exteriördomare

89/2011 – CS protokoll nr 3/2011

90/2011 – Föredragningslista CS nr 4/2011

91/2011 – Protokoll nr.282 från Schipperke Ringen

92/2011 – Förtekning över förtroendevalda i Schipperke Ringen

93/2011 – Svar på LNs brev till vallningsinstruktör

94/2011 – Etiketter nya ägare

95/2011 -  Etiketter nya ägare

96/2011 – SKK- CACIB till Vit Herdehund och Dogo Canario

97/2011 – Etiketter nya ägare

98/ 2011 – Info från Rfg angående RAS på vår hemsida

99/2011 – FCI har interimistiskt erkänt rasen Thai Bangkaew Dog

100/2011- Inbjudan att delta på Stockholms Hunddag 4 sept.

101/2011- Etiketter nya ägare

102/2011 – Inbjudan att delta på AKC/Eukanuba National 
                   Championship

103/2011 – Bevis om SGVKs ändrade adress på Skattekontoret

104/2011 – Ansökan av två domare om utökat rasregister

 

 

GG

 

8.

Utgående skrivelser:

1. Till Hässleholms Tryckeri ang återbetalning av felaktigt debiterad  
    moms på våra domarkompendier.

2. Förfrågan till OES om godkännande av tillfällig aspirantdomare.

3. Förfrågan till SBK ang regler för officiella lydnadstävlingar

4. Godkännande för RDSG att anordna officiell lydnadstävling

5. Utsänt information om medlemsbehörighetskrav för deltagande

     i Rallylydnadstävling.

6. Mailförfrågan ang instruktör på valläger

7. Mailförfrågan till vallinstruktör.

8. Anmälan om adressändring till Skattekontoret

9. Mail till berörda rasklubbar ang två domare som vill utöka sitt  
    rasregister.

 

 

GG

 

9.

Rapport från ordförande:

Ordföranden (MS)  samt kassör (Esp) skall deltaga på Kennelfullmäktige (KF) och har erhållit en varsin pärm innehållande det som skall avhandlas på KF.

MS och Esp gick igenom detta mtrl muntligen per telefon med styrelsen (under styrelsemötet) för att stämma av SGVK’s åsikt i respektive ärende.

Bland annat så föredrogs förslaget från Centralstyrelsen (CS) gällande ändring av dispensärenden samt förslag på rätt att utfärda temporära tillträdesförbud (på utställning) för ej medlem.

MS

 

10.

Rapport från kassören:

Kassör önskar att få in fakturor från rasklubbarna före årsskiftet under resp. bokföringsår, detta beroende på bokföringstekniska skäl. Detta kommer kassör även att ta upp med rasklubbarnas ordförande på Ordförandekonferansen.

I övrigt har kassör inget särskilt att tillägga.

KEg

 

11.

Rapport Hälso o Avelsfrågor:

1. Fortfarande oklarheter angående SKK’s förfrågan gällande ”Merle”inom SGVK’s raser. Ordförande kontaktar själv Carola för genomgång vad hon har rapporterat till SKK, efter denna kontakt får ansvarig(a) i kommittén fortsätta med arbetet i ärendet.

2. Avelskonferansen (rasklubbarnas avelsråd) ursprungligen planerad till våren-2012 beslutade av mötet att flyttas till hösten 2012 bland annat beroende på föreläsarkomplikationer. Önskemål på lämplig föreläsare mottages!

Anita fick uppdraget att söka lämplig lokal samt boenden i Jönköpingstrakten, redovisas nästa styrelsemöte.

MS

ACS

AL

 

12.

Rapport från Utbildningskommittén:

Ordförande konferensen har till dags datum bara erhållit 2 anmälningar från rasklubbarna ( RDSG samt OESS), Margareta skickar påminnelse till övriga klubbar.

Styrelsens medlemmar uppmanas att inkomma med anmälan till Ordförandekonferensen och då speciellt med tanke på speciella önskemål angående boendet.

MS

 

13.

Rapport från Prov och Tävlingskommittén:

1.a.Lars Nyremo beslutades att sammanställa regler/riktlinjer gällande hur rasklubbarna skall gå till väga när det gäller ansökning av officiella tävlingar där ansökan skall ske genom SGVK.

1.b. Lars skall skicka ut till rasklubbarna en påminnelse om vikten att hålla sig ajour med gällande/kommande regelverk gällande tävlingar och då med speciellt fokus på officiella tävlingar, där både SKK samt SBK stadgar blir inblandade i olika former.

2. a. Ett förslag på vallanlagsprovs protokoll är framtaget.

2.b. Anpassning av ”Bearded Collie  klubbens”  administriva rutiner kring vallanlagstes är under arbete.

 

LN

 

14.

Rapport från Utställningskommitén:

1.Gun rapporterar att det var inte allt för många anmälda utställare till Skara, det var 63 st. tappra själar.

2.Gun har ett önskemål till rasklubbarna gällande utställda (med resultat) utlandsregistrerade hundar, för att möjliggöra en snabbare registrering av utställningsresultaten önskas det att rasklubbarna själva omgående efter tävling gör denna hund känd hos SKK, varvid SGVK då på ett smidigt sätt sedan kan registrera utställningsresultaten.

 

GG

 

15.

Rapport från Webbmaster.:

1.Arbetetet med hemsidan fortlöper inte alls som planerat, nuvarande webdesigner verkar ha stora svårigheter att klara av att få sidan i ett funktionabelt skick.

Styrelsen beslutade att VW kontaktar webdesignern och ger denne till den 1/9-2011 på sig att redovisa ett färdigt arbete. Om inte denne klarar detta kommer vi att avsluta samarbetet.

2. Parallellt med detta har det inkommit (från en medlem) ett visat intresse av att utveckla en fungerande hemsida samt att även sköta driften av den (Webbmaster), Krister (Esp) fick i uppdrag att kontakta medlemmen och stämma av närmare i ärendet.

VW

KEg

 

16.

Övriga frågor:

Mötet beslutade att i direkt anslutning till Ordförandekonferensens avslutande avsätta en tid för SGVK’s styrelse om Max 2 timmar för avhandlande av brådskande ärenden uppkomna på konferensen.

MS

 

17.

Nästa möte:

Nästa möte beslutades till en 16/10-2011, kl 1900

MS

 

18.

Mötets avslutande:

Ordföranden avslutar mötet.

MS

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Lars Nyremo (LN)

Margareta Sundqvist (MS)

Monika Söderström (MSö)