SVENSKA GÅRDS OCH VALLHUNDKLUBBEN.

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2011

Tid: Söndagen den 1 maj 2011              

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Krister Esping

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Anne-Charlotte Svensson

Ja

 

Veronica Wallenius

Ja

 

Monika Söderström

Ja

 

Anita Lindquist

Ja

 

Lars Nyremo

Ja

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs samt Anita Lindquist utses att föra dagens protokoll

 

 

3.

Val av justerare:

Lars Nyremo väljs att justera dagens protokoll.

LN

 

3.b

Kompletterande val:

Styrelsen beslutar:

att till klubbens sekreterare och adress utse Gun Grysell

att protokollansvaret skall cirkulera mellan samtliga ledamöter och suppleanter förutom ordförande och sekreterare.

att som ansvarig för Prov- och Tävlingskommittén utse Lars Nyremo

att som ansvarig för Utställningskommittén utse Gun Grysell och Veronica Wallenius

att till kommittén för Hälso-och Avelsfrågor utse Lotta Svensson och Monika Söderström

att till kommittén för utbildning och konferenser utse Anita Lindquist

att som WEB-master utse Veronica Wallenius

 

 

4.

Genomgång av föregående mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda

Styrelsen beslutar:

att lägga protokollet till handlingarna

 

 

5.

AU-Beslut:

Inga AU-beslut har tagits sedan senaste styrelsemötet

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

- Katalogisering av artiklar från ras-och specialklubbarnas tidskrifter.

-  Föredragningslista – Centralstyrelsen 4/52011

-  Utvärdering av RAS och etiska riktlinjer för avelsfunktionärer

-  Ordförande i Schipperke klubben ang utökning av ras – Schipperkeför A. Whitmarsh

-  Etiketter – nya ägare

– Nya ägare i raser tillhörande SGVK

-  Från SKK/Annika Klang ang momslagstiftning

– Etiketter - nya ägare

-  Nya ägare i raser tillhörande SGVK

-  Förfrågan från domare Martin Johansson ang utökning av sitt  ras register.

– Funktionärslista Gos

-  Ny kontaktuppgifter till SKKs kansli

– Etiketter - nya ägare

-  Nya ägare i raser tillhörande SGVK

-  Mail från Johan Andersson ang domaraspiranttjänstgöring på SGVKs raser i Kolbäck

 

 

 

 

 

LS o MS

 

 

 

GG

 

 

 

GG

 

 

7.

Utgående skrivelser:

- Mailsvar till ordförande CBP

- Mail från Martin Johansson till berörda rasklubbar ang utökning av rasregistret

 

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Margareta informerar om att något nytt ännu inte finns att rapportera runt ärende kring omregistrering mellan de 2 olika varianterna av Berger de Pyrenee´s.

 

 

9.

Rapport från kassör:

Rapport har utsänts till alla styrelsemedlemmar före mötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

 

 

10.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor:

Det är dags för många av klubbarna att uppdatera sin RAS.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Hälso-och Avelskommittén (HoA) att inventera hur långt de olika klubbarna har hunnit med sina RAS

att uppdra åt HoA att starta planeringen för 2012 års avelskonferens

 

 

 

LS o

VW

 

11.

Rapport från Utbildningskommitté och Konferenskommittén:

Styrelsen beslutar

att uppdra åt kommittén att planera för en styrelsehelg den 1 o 2 juli 2011.

att ta emot förslag från övriga i styrelsen när och var höstens ordförandekonferens ska vara

 

 

AL

 

AL

 

12.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén:

Inga nyheter rapporteras.

 

 

13.

Rapport från Webb- Master:

Veronica rapporterar om läget gällande omarbetning av hemsidan.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Veronica att utreda kompetenser och kostnader kring framställande av en ny hemsida.

 

 

 

VW

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger

 

 

 

 

15.

Nästa möte:.

Styrelsen beslutar

att träffas för en arbetshelg 1 o 2 juli 2011

att uppdra åt Anita att föreslå lämplig plats

 

 

AL

 

16.

Avslutning: Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Anita Lindquist

Margareta Sundqvist

Lars Nyremo