SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2011-2012

Tid: måndagen den 6 februari 2012

Plats: Telefonmöte 19.00-21.45

Närvarande:

Margareta Sundqvist

x

 

Krister Esping

x

 

Gun Grysell

x

 

Anne-Charlotte Svensson

x

fr § 12

Veronica Wallenius

x

Monika Söderström

x

 

Anita Lindquist

x

 

Lars Nyremo

x

 

 

1.

Mötet öppnas:.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs enligt förslag samt Veronica Wallenius utses att föra dagens protokoll

 

 

VW

 

3.

Val av justerare:

Gun Grysell utses att justera dagens protokoll.

 

GG

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

 Rapport om att Bo Edoff inte har möjlighet att vara mötesordförande på fullmäktige.. Nya förslag är Moa Persson, Jahn Stäv och Per Inge Johansson. Margareta tillfrågar dessa 3.

Merlegenen har fortfarande inte gått in till kennelklubben. Monika Söderström mailar över denna till Karin Drots på SKK i det närmaste                             

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga nya AU beslut föreligger

 

 

6.

Anmälan av inkomna skrivelser:

165/2011 – Etiketter nya ägare

166/2011 – Etiketter nya ägare

167/2011-   Etiketer nya ägare

168/2011 – PON – Ny reviderad ras

169/2011 – Skatteverket, Slutlig skatt 2011års taxering.

170/2011 – Etiketter nya ägare

171/2011 – SKK – Justerat KF-protokoll.

172/2011 – Etiketter nya ägare

173/2011 – SBK – Info avseende rallylydnad

174/2011 – SKK – Beslut från SKK/DK

175/2011 – Etiketter nya ägare

176/2011 – SKK – Beslut från SKK/DK

177/2011 -  SKK- Så här går det till på utställning

178/2011 -  Etiketter nya ägare

179/2011 -  SKK – Beslut från SKK/DK

180/2011 -  Etiketter nya ägare

181/2011 -  Etiketter nya ägare

182/2011 -  Info från E. Zetterström SKK/tävlingsavd.

183/2011 -  SKK – Auktorisation av extriördomare

184/2011 – Etiketter nya ägare

185/2012 – SKK/FK- info om ledamöter fr o m 120101

186/2012 – Etiketter nya ägare

187/2012 – Etiketter nya ägare

188/2012 – SKK/CS protokoll nr 6/2011

189/2012 – Nyhetsbrev från One.com

190/2012 – Brev från medlem ang valberedningsarbete i RfG

191/2012 – Etiketter nya ägare

192/2012 – SKK – Årsredovisning av medlemmar

193/2012 – Etiketter nya ägare

194/2012 – SKK-Seminarium för domaransvariga/utställningsansvariga

                         I SKKs specialklubbar 20-21/10 -2012.

195/2012 – Etiketter nya ägare

196/2012 – Skrivelse från RfG angående åsmötesprotokoll 2011.

197/2012 – SKKs reseersättningar 2012

198/2012 – Etiketter nya ägare

199/2012 – SSR – Styrelseprotokoll nr. 288 och 289.

200/2012 – SKK/CS föredragningslista 2/2012

201/2012 – Info från Halmstad Hundarena

202/2012 – Etiketter nya ägre

203/2012 – SKK- Susanne Karlström presentation

204/2012 – Från Gith Jakobsson ang posten som RfGs avelsråd

205/2012 – Etiketter nya ägare

206/2012 – Info från Monomarks rosetter

207/2012 – Etiketter nya ägare

208/2012 – Reviderat RAS från OES

209/2012 – PON- Unionen, ansökan om inoff. valp och juniorutställning

                    i Varberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. Till SKK – Ansökan om utställningar 2014
  2.  Inbjudan till ordförandekonferens 21/4-12 till rasklubbarna
  3.  Mail från ordförande till RfGs styrelse

 

 

 

 

8.

Rapport från ordförande:

RfG årsmötesprotokoll var ej godkänt av årsmötets ordföranden.

Per-Inge Johansson är kontaktad om detta.

 

.

Styrelsen beslutar

att godkänna Eva Nilsen att få vidareutbilda sig   CBP då det inte finns några godtagbar anledning har inkommit från rasklubben

 

Rapport från sekreteraren:

Verksamhetsplan skrivs av Ordföranden Margareta och kassören Krister. Det har inkommit avelstrådsberättelse från 3 stycken. Inför ordförande- och fullmäktigeträffen behövs det hämtas fika utifrån. Lunch ombesörjs på eget håll för de inbjudna. Styrelsen äter gemensam lunch.

 

 

 

 

 

 

 

MS

 

 

 

MS

KE

 

 

 

 

 

10.

Rapport från kassör:

Ekonomidelen som kassören skickade ut den 17 januari är den som gäller. Slutgiltig kalkyl för 2011 för domarfonden som är på 10kr /hund var 21 januari 2012 på 50.000 kr. (Behövdes 200.000kr) All vinst 2010 gick till domarfonden. Förslaget i år är att fortsätta lägga 10kr/hund och från nästa år 2013 höja med 10kr/hund. Kassören Krister gör en kalkyl och presenterar på ordförandekonferensen.

Styrelsen beslutar

att webbmaster Lisa Bergendahl inbjuds till ordförandekonferensen.

att godkänna balansräkningen, vinst/förlusträkningen. Punkten förklarades omedelbart justerad.

KE

 

11.

Rapport om Hälso o Avelsfrågor:

Inkommit att en av SGVKs avelsråd har fått valphänvisningsstopp av diciplinämnden

Styrelsen beslutar

att följa de regler som finns med anledning av fallande dom i disciplinnämnden och avsluta avelrådets engagemang som avelsråd. Detta med omedelbar verkan.

SGVK kommer att avvakta med tillsättning av ett nytt avelsråd till efter rasklubbens årsmöte 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Rapport från prov och tävlingskommitté

Anmälan till rallylydnaden i Boxholm glädjande nog var överfull. Lottning fick ske. Vallhundssidan tigger tills vidare nere på grund av snön.

Inga vallande prov innan april (väderstyrt pga snön)

Styrelsen beslutar

att domaren som ska döma rallylydnaden i Boxholm inte får ersättning för någon övernattning

 

 

 

 

 

 

 

LN

 

13.

Rapport från Utbildningskommitté:

Jobbar med avelsrådskonferensen. Att vi tar in någon som kan prata om RAS. Ev. en föreläsning på eftermiddagen av en jurist från SKK, samt någon som kan prata om färg genetik.

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

KE

 

14.

Rapport från Utställnings- och Tävlingskommittén:

Det är 70 startande i Boxholm. VP Ulla Segerströms vandringspris kommer att delas ut för alltid. Gun kollar med sin kontakt ang. ny fodersponsor

 

GG

 

15.

Rapport från Webb- Master:

Gun vill kunna ha direktkontakt med Lisa (webbmaster) utan att behöva gå via Veronica. Styrelsen beslutar

Att sekreteraren ska kunna ha kontakt direkt med webbmaster. Huruvida alla andra i styrelsen ska kunna ha det tas upp på det styrelsemöte som är i samband med fullmäktige.

 

 

16.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att  nästa möte ska hållas tisdagen den 20 mars kl 19.30. Telefonmöte

 

 

 

 

18.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

 

Veronica Wallenius

Margareta Sundqvist

Gun Grysell