Start
Uppåt
Fullmäktige 2007
Protokoll 2 07-08
Protokoll 3 07-08
Protokoll 4 07-08
Protokoll 5 07-08
Protokoll 6 07-08
Protokoll 7 07-08
Protokoll 8 07-08

 

  Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhundsklubbens fullmäktigestämma den 14 april 2007, Svenska Kennelklubbens kansli, Rinkeby
   
Svenska Gårds och Vallhundklubbens ordförande, Margaretha Lundgren, öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Ett särskilt tack riktades till Ulf Uddman och Per-Inge Johansson som under några månader har varit klubben behjälplig med de interna problem som klubben haft.



§ 1 Justering av röstlängden

Följande förteckning upprättades över närvarande delegater och ska gälla som röstlängd för stämman:

Club Berger des Pyrénées 2 röster
Lotte Sönsteby

PON-Unionen 2 röster
Jenny Davidsson
Irene Svensson

Rasklubben för
Dansk-Svensk Gårdshund 6 röster
Gun Grysell
Anders Sjöberg
Erika Karlsson

Rasklubben för övriga gårds- och vallhundar inom SGVK 1 röst
Marianne Teinert
Roland Engkvist
Jenny Fast

Svenska Schapendoes klubben 2 röster
Jahn Stääv
Sussi Rosendahl- Brottman

Svenska Schipperke Ringen 3 röster
Ingegärd Bergman
Nina Hansen

Summa 13 röster

Övriga närvarande från SGVKs styrelse. Peter Fugelstad, Monica Westerberg, Anita Lindqvist och Susanne Fagrell.

Övriga utom styrelsen: Jenny Haddleton, Ulf Uddman, Annika Klang och Sture Engström.



§ 2 Val av ordförande för fullmäktigemötet

Sture Engströms föreslogs som ordförande för fullmäktigemötet.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.


§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Annika Klang som protokollförare vid mötet.


§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet
Gun Grysell och Roland Engkvist föreslogs som justeringspersoner och rösträknare.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.


§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.
Årsmötet beslutade medge inbjudna gäster att närvara vid mötet.


§ 6 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Kallelse har gått ut den 1 januari 2007 samt 9 februari 2007.
Årsmötet fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst.


§ 7 Fastställande av dagordningen
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.


§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor (rasklubbarnas redogörelse) samt revisorernas berättelse
Styrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2006 behandlades.
Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen samt revisorernas berättelse.


§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och beslutade att den uppkomna vinsten på 57 161 kr överförs i ny räkning.


§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen
SGVKs ordförande redogjorde för de uppdrag styrelsen fått av årsmötet 2006; att ansöka om domarkonferens 2009 samt att anordna en utbildningsdag i föreningsteknik. Båda uppdragen är utförda.
Årsmötet godkände styrelsen redovisning över utförda uppdrag.


§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2006.


§ 12 Justering av röstlängden
Röstlängden justerades till att omfatta 15 röster , Lena Jonsson och Wivi-Ann Lacey, Old English Sheepdog Sällskapet.


§ 13
1) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Årsmötet beslutade att godkänna den framlagda verksamhetsplanen

2) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Årsmötet beslutade att godkänna den framlagda budgetramen men att justera texten från Hälso- och Avelsfond till att istället stå Hälso- och Avelsfrågor för att pengarna ska kunna användas i en vidare bemärkelse.


3) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.



§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanters tjänstgöringsordning

Ordförande Margaretha Lundgren omval 1 år
Ledamot Monica Westerberg nyval 2 år
Ledamot Carina Stääv nyval 2 år
Ledamot Peter Fugelstad 1 år kvar
Ledamot Anette Palmqvist 1 år kvar
Ledamot Susanne Fagrell 1 år kvar

Suppleant Åsa Ericsson nyval 2 år
Suppleant Vakant 1 år

Tjänstgöringsordning för suppleanter: 1) Åsa Ericsson

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.


§ 15 Val av revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar

Valberedningen föreslår:

Revisor Carl Andersson nyval 1 år
Revisor Gerd Svensson nyval 1 år

Revisorssuppleant Jenny Haddleton nyval 1 år
Revisorsuppleant Torbjörn Vikland nyval 1 år

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.


§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Lotta Sönsteby, 1 år, till sammankallande. Årsmötet beslutar välja Anne Catrine Ekengren på 2 år. Carola Lindenkrans har 1 år kvar.


§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Årsmötet beslutade förklara samtliga val omedelbart justerade.

§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan det år ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Tre motioner gällande ändrad status från avelsföreningen till rasklubb har skickats in till SGVKs styrelsen (Avelsföreningen Bergamasco i Sverige, Avelsföreningen för Gos d’Atura Catala samt Avelsföreningen Serra).
Motionerna är tillstyrka av Rasklubben för Övriga Gårds- och Vallhundars årsmöte och SGVK föreslår årsmötet att tillstyrka motionerna.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

Jahn Stääv, delegat från Svenska Schapendoesklubben la fram ett önskemål om att SGVK alltid ska representeras av SGVKs ordförande + någon representant från den största rasklubben i SGVK.
SGVKs ordförande, Margaretha Lundgren, sa att det är något styrelsen kan ta upp till diskussion.

Någon föreslog att klubben ska köpa in frankerade kuvert för att underlätta utskick etc. Styrelsen sa att den frågan kommer att tas upp på utbildningsdagen som kommer att hållas dagen efter fullmäktigemötet.


§ 19 Fullmäktigestämman avslutas

Mötesordföranden, Sture Engström, tackade för ett väl genomfört årsmöte och överlämnade ordförandeklubban till Margaretha Lundgren.


Margaretha Lundgren tackade för förtroendet att få leda klubben ytterligare ett år. Mötet avslutades med avtackning av avgående styrelseledamöter, mötesordförande, och mötessekreterare.

Vid protokollet

Annika Klang


Justeras:


Sture Engström
Mötesordförande



Justeras:


Gun Grysell Roland Engkvist


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Start | Uppåt | Fullmäktige 2007 | Protokoll 2 07-08 | Protokoll 3 07-08 | Protokoll 4 07-08 | Protokoll 5 07-08 | Protokoll 6 07-08 | Protokoll 7 07-08 | Protokoll 8 07-08