Start
Uppåt
Fullmäktige 2006
Konstituerande 2006
Protokoll 1 06-07
Protokoll 2 06-07
Protokoll 3 06-07
Protokoll 4 06-07
Protokoll 5 06-07
Protokoll 6 06-07
Protokoll 7 06-07
Protokoll 8 06-07

 

   
Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhund Klubbens fullmäktigestämma
 
2006-04-09
 
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
 
Närvarande från SGVK:s styrelse Margaretha Lundgren
Anette Palmqvist
Anita Lindqvist
Monica Westerberg
Monica Pettersson
Ninni Seilitz
Peter Fugelstad,
Susanne Fagrell
 
     
SGVKs ordförande Margaretha Lundgren öppnar mötet och hälsar alla delegater välkomna.
     
Punkt 1 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
  Följande förteckning upprättas över närvarande delegater och skall gälla som röstlängd vid stämman:

Club Berger de Pyrénées 0 röster
Lotte Sönsteby
Old English Sheepdogsällskapet 2 röster
Wivi-Anne Lacey
Ingrid Thoren-Ahlström
PON- Unionen 0 röster
Carola Lindekrans
Gunnel Vadeby
Rasklubben för Dansk- Svensk Gårdshund 5 röster
Ingried Jonsson
Svenska Schapendoesklubben 2 röster
Marie Löf
Lena Thorslund
Svenska Schipperkeringen 3 röster
Agneta Lindberg
Ingegerd Bergman
Rasklubben för Övriga Gårds och Vallhundar 1 röst
Birgitta Melldén

Totalt antal röster är 13
     
Punkt 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
  Till mötesordförande väljes Per-Inge Johansson
     
Punkt 3 STYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRARE VID MÖTET
  Anita Lindquist anmäles som protokollförare vid mötet
     
Punkt 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE, SOM TILLSAMMANS MED MÖTESORDFÖRANDE SKALL JUSTERA PROTOKOLLET
  Till justeringsmän, tillika rösträknare, väljes
Agneta Lindberg 
Marie Löf
     
Punkt 5 BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖRUTOM AV VALD DELEGAT OCH AV PERSONER ENLIGT § 7 mom. 5.
  Stämman beslutar
att samtliga närvarande skall ha närvaro- och yttranderätt på stämman, men att delegaterna från Club Berger de Pyrénées och PON-Unionen ej äger rösträtt.
     
Punkt 6 FRÅGA OM FULLMÄKTIGEDELEGATERNA BLIVIT STADGEENLIGT KALLADE
  Handlingarna bör kommit delegaterna tillhanda senast 4 veckor före mötets datum och delegaterna anses därmed blivit stadgeenligt kallade.
   
Punkt 7 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
  Dagordningen fastställes
     
Punkt 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING MED BALANS OCH RESULTATRÄKNING, REDOGÖRELSE FÖR ARBETET MED AVELSFRÅGOR (RASKLUBBARNAS REDOGÖRELSE) SAMT REVISORERNAS BERÄTTELSE
  SGVKs verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen samt revisionsberättelse genomgås, godkänns och läggs till handlingarna. Rasklubbarnas avelsrapporter föreligger. Efter en justering av ägarbilden till en Berger de Pyrénées samt komplettering med nytillkomna avelsrapporten för PON läggs samtliga avelsrapporter till handlingarna.
     
Punkt 9 FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM ENLIGT DESSA UPPKOMMEN VINST ELLER FÖRLUST
 

Stämman beslutar
att årets överskott överförs till ny driftsbudget

     
Punkt 10 STYRELSENS RAPPORT OM DE UPPDRAG FÖREGÅENDE FULLMÄKTIGESTÄMMA GIVIT STYRELSEN.
  På SGVK- stämman 2005 gavs 3 olika uppdrag till styrelsen
1. Ansökan om Domarkonferens år 2008. Ansökan har tillställts SKK vilken dock är avslagen för 2008. Ansökan skall därför förnyas för att gälla för 2009.
2. Bevaka att samtliga RAS blir fastställda av SKK. Samliga utom Cao da Serra de Aires har sina RAS fastställda. Även denna är på gång att fastställas.
3. Att ansöka om officiell utställning i samband med World Dog Show i Sverige 2008. Ansökan är insänd och domare är inbjudna och tackat ja

Samtliga uppdrag är därmed utförda och rapporten godkänns därmed av stämman
     
Punkt 11 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
 

Med stöd av revisorernas berättelse samt deras förslag till ansvarsfrihet för styrelsen fattas följande beslut:
Stämman beslutar
att
bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 

     
Punkt 12 BESLUT OM STYRELSEN FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN
  1. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN
Föreligger en verksamhetsplan för det kommande året.
Stämman beslutar
att
godkänna föreslagen verksamhetsplan

2. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL RAMBUDGET
Efter en smärre revidering av budgeten avseende omfördelning mellan kontoställen fattar stämman följande beslut.
Stämman beslutar
att
godkänna styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret

3. BESLUT OM AVGIFTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för 2007 års verksamhet. Stämman fattar följande beslut:
Stämman beslutar
att
samma avgift som år 2005 även skall utgå från rasklubbarna under 2007.
     
Punkt 13 VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN ENLIGT §8 SAMT BESLUT OM SUPPLEANTERNAS TJÄNSTGÖRINGSORDNING
  Val förrättas enligt följande:
Val av styrelseordförande för 1 år. Förslag Margaretha Lundgren
Stämman beslutar enhälligt
att
till ordförande för ett år välja Margaretha Lundgren

Val av 3 ledamöter för 2 år. Förslag är Anette Palmqvist, Peter Fugelstad och Susanne Fagrell
Stämman beslutar enhälligt
att
till ledamöter för 2 år välja Anette Palmqvist, Peter Fugelstad samt Susanne Fagrell.

Val av 1 suppleant för en tid av 2 år. Förslag Monica Westerberg
Stämman beslutar enhälligt
att
välja Monica Westerberg som suppleant för en tid av 2 år.
 
   
Punkt 14 VAL AV 2 REVISORER SAMT 2 REVISORSSUPPLEANTER ENLIGT § 9
  Stämman beslutar enhälligt
att till revisorer välja Carl Andersson och Göran Orre samt
att till revisorssuppleanter välja Kicki Ahlström och Monica Söderström
 
     
Punkt 15 VAL AV VALBEREDNING ENLIGT § 10
 

Stämman beslutar
att
till valberedning , sammankallande för 1 år välja Lotte Sönstebye samt som ledamot av 2 år välja Carola Lindenkrans.
Anne Chatrine Ekengren valdes 2005 för en tid av 2 år
 

     
Punkt 16 BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 13-15
  Stämman beslutar om omedelbar justering av beslutade personval
     
Punkt 17 ÖVRIGA ÄRENDEN
  Peter Fugelstad lämnar en rapport från Specialklubbskonferensen som han och Ninni Seilitz har deltagit vid. Det framkom önskemål från delegaterna att SGVK borde anordna en kursdag i föreningsteknik under hösten 2006 i Stockholmstrakten. Margaretha Lundgren gav samtliga rasklubbar ett häfte med de reviderade typstadgarna från SKK.
I övrigt finns inga inkomna ärenden enligt denna paragraf.
 
     
Punkt 18 Mötet avslutas
  Per-Inge Johansson tackar samtliga närvarande delegater och överlämnar klubban till Margaretha Lundgren, som tackade för förtroendet att få leda SGVK under ännu ett år och avslutade därefter stämman.
     
  Vid protokollet:  
  Anita Lindqvist  
     
  Justeras  
  Per-Inge Johansson  
  Agneta Lindberg  
  Marie Löf  
 

Start | Uppåt | Fullmäktige 2006 | Konstituerande 2006 | Protokoll 1 06-07 | Protokoll 2 06-07 | Protokoll 3 06-07 | Protokoll 4 06-07 | Protokoll 5 06-07 | Protokoll 6 06-07 | Protokoll 7 06-07 | Protokoll 8 06-07