Protokoll från Svenska Gårds och Vallhundklubbens Årsstämma

Tid: Lördagen den 16 april 2011

Plats: Studiefrämjandets lokaler i Jönköping

 

SGVKs ordförande Margareta Sundqvist hälsar alla delegater och övriga, närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

 

§1 Justering av röstlängd

Följande förteckning upprättas över närvarande delegater och gäller som röstlängd:

 

Rasklubb

Medlemmar

Antal röster

Deltagare

Rasklubben för

Dansk-Svensk Gårdshund

1426

7

Tina Andreasson

Svenska Schipperke Ringen

  346

2

Barbro Sjönnebring

Ewa Stranne

Susanne Göransson-Hammar

Rasklubben för Bergamasco i Sverige

   66

1

Camilla Pettersson

Inger von Sivers

Svenska Serra de Aires Klubben

   33

1

Roland Engqvist

Club Berger des Pyrénées

 150

2

Ingen anmäld

Svenska Schapendoesklubben

 295

2

Anders Ljungberg

Linnea Bodin Ljungberg

Old English Sheepdog Sällskapet

 168

2

Ingen närvarande

PON- Unionen

 119

2

Anette Eriksson

Rasklubben för Gos dÁtura Catala

   55

1

Ingen närvarande

 

Övriga närvarande vid mötet:

Från SGVK styrelse: Margareta Sundqvist, Gun Grysell, Krister Esping samt Anita Lindquist

Övriga utanför styrelsen: Bo Edoff, Anne Hansson från valberedningen, Hans Lindquist BIS, Monica Söderström samt Veronica Wallenius, valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen samt Jeanette Back.

 

§ 2 Val av ordförande för fullmäktigestämman

Bo Edoff föreslås som ordförande för stämman

Stämman beslutar

att välja Bo Edoff som ordförande för årets fullmäktigestämma

 

§ 3 Styrelsens anmälan om protokollsförare för mötet

Styrelsen anmäler Anita Lindquist att föra mötesprotokollet

 

§ 4 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

Anders Ljungberg och Veronica Wallenius förslås som justerare

Stämman beslutar

att välja Anders Ljungberg och Veronica Wallenius att justera av dagens protokoll samt vara rösträknare

 

§ 5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

Stämman beslutar

att samtliga närvarande styrelseledamöter i specialklubben, stämmans ordförande samt representant för valberedningen och föreslagna nya styrelseledamöter har närvaro och yttranderätt.

att Jeanette Back får närvara under stämman

att  eventuellt senkomna anmälda delegater får räknas i röstlängden när de anländer

 

§ 6 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Redovisning lämnas gällande kallelsens hantering

Stämman beslutar

att ledamöterna har blivit kallade enligt fastställd ordning

 

§ 7 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar

att fastställa föreliggande dagordning

 

§ 8 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse

Klubben kassör redogör utförligt för det gångna årets ekonomi som på grund av domarkonferensen avviker från tidigare år. Revisorernas berättelse läses upp.

Stämman beslutar

att godkänna kassörens rapport samt

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

 

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Kassören redovisar två olika alternativ att handlägga uppkommen vinst inför kommande budgetår

Stämman beslutar

att det uppkomna överskottet på 47 498 kr ska överföras till en ny fond för kommande domarkonferens.

 

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen

Styrelsen har inte under året haft några extra uppdrag.

 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar

att mot bakgrund av redovisad ekonomisk rapport samt revisorernas berättelse, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§12 

  1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011.

Stämman beslutar

att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan

  1. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2011

Kassören redovisar hur olika beräkningar kan göras gällande behov av avsättningar till en ny domarkonferensfond.

Stämman beslutar

att 10:- per anmäld hund skall avsättas från alla utställningar arrangerade av specialklubben. Detta avser således hundar i såväl officiell som inofficiell klass.

  1. Beslut om avgifter för kommande år

Styrelsen föreslår att bibehålla nuvarande avgift på 20:- per medlem även för 2011.

Stämman beslutar

att avgiften för 2011 skall utgå med 20:- per medlem i rasklubb.

 

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Stämman beslutar

att som ordförande för 1 år välja Margareta Sundqvist, omval

att som ledamot för 2 år välja Veronica Wallenius, nyval

att som ledamot för 2 år välja Monica Söderström, nyval

att som 1:a suppleant för 2 år välja Anita Lindquist, omval

att som 2:a suppleant för 1 år välja Lars Nyremo, fyllnadsval, nyval

 

Kvar på 1 år av mandattiden sitter: Gun Grysell, Anne-Charlotte Svensson samt Krister Esping.

 

§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Stämman beslutar

att som revisorer välja Gerd Svensson och Anna-Karin Sjöström, omval 1 år

att som revisorsuppleanter välja Göran Lundmark och Siw Synnerman Nordström omval 1 år

 

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar

att välja Anne Hansson som sammankallande i valberedningen för en mandattid av 1 år omval

att välja Linnea Bodin- Ljungberg för en mandatperiod av 2 år, nyval

att välja Roland Engqvist för en mandatperiod av 1 år, nyval

 

§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Stämman beslutar

att punkterna 13-15 gällande val omedelbart justeras

 

§ 17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige

Inga aktuella ärenden eller motioner föreligger.

Sittande fullmäktigeordförande förslår att specialklubben ska verkar för att alla rasklubbar ser över sina stadgar så att de stämmer med det uppdateringar som gjorts på normstadgan.

SGVKs ordförande tackar för den påminnelsen.

 

§ 18 Avslutning

Stämmans ordförande tackar för sig och överlämnar klubban till SGVKs ordförande som avslutar mötet.

 

Vid protokollet                       Ordförande för stämman                         Justerare:

 

 

Anita Lindquist                       Bo Edoff                                                 Anders Ljungberg

 

 

                                                                                                                Veronica Wallenius