SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 7 juni år 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

 

X

Anmält förhinder

Anne Hansson

AH

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

X

Anmält förhinder

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Maj-Britt Larsson

MBL

 

X

Anmält förhinder

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Annelie Karlsson Karjalainen är vald som Tf. ordförande då ordinarie ordförande och vice ordförande inte är närvarande. Annelie hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Emelie Svensson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

929/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

930/2016 – RDSG - Typstadgar

931/2016 – OESS - Medlemsregister

932/2016 – SKK - Remiss, regler för lydnadsprov år 2017-2021

933/2016 – SKK - Utlåtande på reviderat RAS, Schapendoes - godkänt

934/2016 – SKK - Utlåtande på reviderat RAS, Old English Sheepdog - godkänt

935/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

936/2016 – SKK - Påminnelse, att skicka in årsmöteshandlingar, inkl. ekonomidelen

937/2016 – CBP - Funktionärslista

938/2016 – BIS - Medlemsregister

939/2016 – CBP - Årsmöteshandlingar

940/2016 – Rfg - Årsmöteshandlingar

941/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

942/2016 – SKK - Ansökan om prov till år 2017

943/2016 – SKK - CS protokoll 2 2016

944/2016 – Medlem i rasklubb, förslag angående hemsidan - arkiv

945/2016 – SKK - Påminnelse: examinatorer - exteriördomar utbildning

946/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

947/2016 – Förfrågan från exteriördomare Charlotta Mellin angående utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund

948/2016 – SKK- Försäkringsbrev, SKK klubbförsäkring

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 944/2016

att SGVK beslutar att skapa ett ”Arkiv” på hemsidan där samtliga ekipage som vunnit tävlingen SGVK:s vinstrikaste utställningshund genom åren ska listas. Anne uppdrogs att kontakta webmastern och se över vilka möjligheter som finns.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. Samtliga rasklubbar - Information om Sveriges Hundungdom
2. Samtliga rasklubbar - Påminnelse, skicka in årsmöteshandlingar, inkl. ekonomidelen

3. Samtliga rasklubbar - Erbjudande om SGVKs tjänst att lägga katalog till rasspecial

4. SSK - Påminnelse: examinatorer/aspirantdomare - exteriördomar utbildning

5. CBP - Påminnelse: examinatorer/aspirantdomare - exteriördomar utbildning

6. Samtliga rasklubbar - Ansökan om prov- och tävling år 2017

7. Berörda rasklubbar - Försäkringsbrev, SKK klubbförsäkring

8. RDSG - Förfrågan från Charlotta Mellin angående utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Inget att rapportera.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören informerar om ekonomin, föredrar vinst- och balans räkning.
Fram till dagens datum ligger vi hyggligt i fas med budgeten. På grund av ett lågt antal anmälda hundar till utställningen i Landskrona blir det troligtvis inget överskott trots neddragning av en domare.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne informerar om att SSK och OESS har fått sina revideringar av RAS godkända av SKK. Och. att det fortfarande saknas status på revidering av RAS från SSR.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Emelie informerar om att det regelbundet skickas in resultat för publicering på hemsidan. Både i tävlingen SGVK: s Vinstrikaste Utställningshund och SGVK: s Allroundhund, allt flyter på som det ska.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie informerar om det är få hundar anmälda till utställningen i Landskrona lördagen den 18 juni, trots förlängd anmälningstid.

 

Vidare diskuterade styrelsen hur man framledes kan göra SGVK:s  utställningar attraktivare för att få fler deltagare.

 

Utställningskommittén behöver inför samtliga SGVK utställningar ha tillgång till ett aktuellt medlemsregister. Medlemsregistret behövs för att kunna kontrollera så personer som anmält till utställningen är medlemmar.

 

Styrelsen beslutar

att ge Annelie i uppdrag att avboka ersättningsdomaren Marianne Schlüter.

 

Styrelsen beslutar

att uppmana rasklubbarna att regelbundet skicka aktuellt medlemsregister till SGVK:s kassör och till utställningskommittén.

 13.

Rasklubbarna:

Carola meddelar att det är bokat ett datum för ett fysiskt möte med SSR.

 

 

14.

Hemsidan:

Hemsidan fungerar som tidigare mycket bra, sidan uppdateras snabbt och regelbundet.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas onsdagen den 6 juli klockan 19.00.

 

 

17.

Avslutning:

Annelie tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Tf. ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Anneli Karlsson Karjalainen

Emelie Svensson