SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Jönköping söndagen den 7 februari 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

X

Anmält förhinder

Christina Laage

CL

 

X

Anmält förhinder

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Krister Esping utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bevilja Märta Brandts ansökan till SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare på SGVK-raser, Schapendoes.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 16 april år 2016. Plats, Kulturhusets vindsvåning, en ny fräsch lokal som tillåter hundar. Styrelsen diskuterade förslag på mötesordförande och Agneta uppdrogs att kontakta föreslagen person. Inbjudan samt information om vilka uppgifter som ska sändas in till SGVK har skickats ut till samtliga rasklubbar. Bl.a. verksamhetsberättelser från avelsråden, namn på delegater till Fullmäktigestämman etc.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

837/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

838/2016 – SSK - Yttrande angående Anne-Marie Öhqvist ansökan om att delta i SKKs preparandakurs för blivande exteriördomare på SGVK-raser, Schapendoes

839/2016 – SKK - Beslut från DN-sammanträde den 2 december år 2015

840/2016 – SKK - Årsstatistik

841/2016 – SKK - Auktorisation exteriördomare

Åsa Andersson; Polski owczarek nizinny och Schapendoes

Martin Johansson; Berger des pyrenéespoil long + à face rase) och Polski owczarek nizinny

Dodo Sandahl; Schipperke

Sonny Ström; Old english sheepdog

Birgitta Svarstad; Schapendoes, Cao da serra de aires och Gos d'atura catala

Åsa Thunqvist; Dansk-svensk gårdshund

Maritha Östlund Holmsten; Berger des pyrenéespoil long + à face rase), Old English Sheppdog, Polski owczarek nizinny och Schipperke

842/2016 – SKK - Icke hänvisning

843/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

844/2016 – SKK - Inbjudan till indexutb. för uppfödare/hanhundsägare

845/2016 – SSK - Yttrande angående Märta Brandts ansökan om att delta i SKKs preparandakurs för blivande exteriördomare på SGVK-raser, Schapendoes

846/2016 – SKK - Inrapportering av klubbstyrelser för år 2016

847/2016 – Ansökan från exteriördomare Carina Andersson Rapp angående att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund

848/2016 – Besked om årlig beskattning från skatteverket

849/2016 – SKK - Etiketter nya ägare
850/2016 – Sammanställning & protokoll från vallanlagsprov

851/2016 – SSK - Revers

852/2016 – SKK - Påminnelse om remiss angående allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar år 2017-2021

853/2016 – SKK - Remiss från SKK utställningskommitté angående utställningsreglerna år 2017-2021

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 852/2016

att SGVK har beslutat att ge Agneta Lindberg i uppdrag att svara SKK genom att skicka in SGVKs yttrande.

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 853/2016

att SGVK har beslutat att ge Agneta Lindberg i uppdrag att svara SKK genom att skicka in SGVKs yttrande.

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. SKK - SGVKs yttrande angående Anne-Marie Öhqvist ansökan till SKK:s preparanda kurs för blivande exteriördomare på SGVK-raser, Schapendoes

2. Samtliga rasklubbar - Auktorisationer/exteriördomare

3. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till SKK:s indexutbildning för uppfödare/hanhundsägare.

4. SKK- SSK reviderade RAS till SKKs avelskommitté för påsyn.

5. SSK - Förfrågan från Anne-Marie Öhqvist angående ansökan till SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare på SGVK-raser.

6. SSK - Förfrågan från Märta Brandt angående ansökan till preparandkursen för blivande exteriördomare på SGVK-raser, Schapendoes

7. RDSG - Ansökan från exteriördomare Carina Andersson Rapp angående att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund.

8. SKK - SGVKs yttrande angående Märta Brandts ansökan till SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare på SGVK-raser, Schapendoes.

9. SKK - SGVKs yttrande rörande remiss angående allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar år 2017-2021.

10. SKK - SGVKs yttrande rörande remiss angående utställningsreglerna år 2017-2021.

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören redovisar balans- och resultatrapport för år 2015 och därmed beslutar mötet godkänna balans- och resultatrapporten. Budgetförslaget för år 2016 gicks igenom och därmed beslutar mötet fastställa även budgetförslaget för år 2016. 2015 års resultat kommer att visa ett minus. Rent generellt kommer SGVK i år att gå med ett underskott på ca 40 000 kr. Underskottet beror bl.a. på mindre antal utställare under det gångna året, styrelsens resekostnader samt den genomförda ordförandekonferensen. SGVK anser att det är viktigt att anordna någon form av utbildning, sammankomst tillsammans med rasklubbarna och träffas fysiskt även om det innebär stora utgifter. Trots förlust år 2015 är således SGVK både likvid och solvent. Fr.o.m.1 januari år 2016 kommer SGVK att avsätta störredelen av vinsten till utbildning och konferenser.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Styrelsen diskuterade den genomförda avelskonferensen och konstaterade att den varit både lyckad och väl genomförd. Föreläsningen med Ann-Sofie Lagerstedt var både intressant och innehållsrik med god uppslutning. Efter föreläsningen var det avsatt tid för frågeställning vilket också var mycket uppskattat.

 

Avelsfunktionärer från rasklubbarna diskuterade en eventuell framtida föreläsning med inriktning på avel av raser med små populationer. Förslag på olika föreläsare gavs. Även BPH och MH i praktiken diskuterades ingående och frågan om rasklubbarna eventuellt kunde gå samman och arrangera BPH och andra aktualiteter kom upp.

 

Avelskonferensen avslutades med att deltagarna fick framför synpunkter och eventuella önskemål på saker SGVK framledes skulle kunna vara behjälpliga med. Flera av förslagen verkar genomförbara och något SGVK kan arbeta vidare på. 

 

Anne informerade om att det är några rasklubbar som inte är klara med sina revideringar av RAS. Revideringarna diskuterades samt hur SGVK kan vara behjälpliga. Anne fick i uppdrag att kontaktar berörda rasklubbar och frågar om de behöver någon form av hjälp.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson informerade om sluträkningen av SGVKs Allroundhund för år 2015, sluträkningen är klar och vann gjorde Annika Hansen med sin högt meriterade Berger des Pyrénées à face rase SE UCH DK UCH RLD N RLD F RLD A RLD M LPI LPII AGHDII Jomgarden's Qing. Stort grattis till en strålande insats och väl kämpat under det gångna året.

 

Styrelsen diskuterades vikten av att rasklubbarna skickar in aktuella medlemsregister till SGVKs sekreterare varannan månad. En av anledningarna är att kassören behöver aktuellt medlemsregistret inför varje utställning, detta för att kunna kontrollera medlemskap. Även Emelie behöver aktuellt medlemsregister för att kunna sköta poängberäkningen i tävlingarna SGVKs vinstrikaste utställning samt Allroundhund.

Vidare diskuterades det hur vallanlagsprov utförda i SGVKs regi registreras. Emelie fick i uppdrag att förtydliga informationen angående regler och riktlinjer för vallanlagsprov och skicka en påminnelse till berörda rasklubbar. Det ska även bifogas en förklaring angående hur vallanlagsproven ska registreras, och att det alltid är SGVK som registrerar dem.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

SGVK har fått återbud från en av de kontrakterade domarna till utställningen i Motala den 21 februari år 2016. Ersättare för Eva Eriksson blir Nina Lönner Andersson. I dagsläget är det 103 st. hundar anmälda och anmälningstiden har förlängts med en vecka på grund av domarbytet.  Exteriördomare Carina Andersson Rapp har meddelat att hon har för avsikt att gå passiv domarelev på rasen dansk-svensk gårdshund för Nina Lönner Andersson.

 14.

Rasklubbarna:

SGVK har sedan tidigare fattat beslut på att sammanställa en broschyr/ folder som ska innehålla information om SGVK och dess rasklubbar. Syftet med broschyren ska vara att informera medlemmar i SGVKs rasklubbar om att SGVK finns och vad SGVK egentligen är. Broschyren ska också innehålla information om hur specialklubben är uppbyggd och fungerar. Rasklubbarna ska bl.a. ha möjlighet att dela ut broschyren till nya medlemmar. Arbetet med att sammanställa broschyren/foldern har legat vilande en tid men kommer inom kort att startas upp.

 

Agneta Lindberg har blivit tillfrågad om hon har möjlighet att vara årsmötesordförande på SSKs årsmöte i Göteborg den 13 februari. Efter diskussion bestämdes det att Agneta Lindberg och Anne Hansson deltar i årsmötet.

 

Vidare diskuterades det om SGVK har möjlighet att delta i rasklubbarnas årsmöten. Det har kommit till SGVKs kännedom att medlemmar i en rasklubb upplever ohörsamhet från styrelse. Då SGVK är ansvariga för rasklubbarna bör man se över möjligheterna att delta vid rasklubbarnas årsmöten.

 

 

15.

Hemsidan:

Styrelsen gick igenom hemsidan, diskuterade text och formulering på några av flikarna i huvudmenyn. Emelie sammanställer justeringar och uppdateringar som styrelsen önskar få utförda och skickar därefter över önskemålen till webmastern.

 

 

16.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas måndagen den 29 februari klockan 19.00.

 

 

18.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Krister Esping