SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte, onsdagen den 6 juli år 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Emelie Svensson

ES

 

X

Anmält förhinder

Krister Esping

KE

X

 

 

Maj-Britt Larsson

MBL

X

 

 

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Krister Esping utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bevilja exteriördomare Charlotta Mellins ansökan om att utöka sitt ras-register med rasen dansk-svensk gårdshund.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

949/2016 – RDSG - Medlemsregister

950/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

951/2016 – SKK- Inbjudan till utbildning i föreningsteknik

952/2016 – SKK - Anordna BPH för medlemmar

953/2016 – SKK - Inbjudan, förslag/nominera till mottagare av Hamiltonplaketten och förtjänsttecken

954/2016 – SKK - Regelöversyn och utvärdering av hälsoprogram

955/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

956/2016 – SKK - Regelöversyn och inbjudan till Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte år 2016

957/2016 – Skrivelse från medlem angående information om rutiner kring ringfördelningen på SGVK:s utställningar

958/2016 – Skrivelse från medlem angående vilket regelverk rasklubbarna har att förhålla sig till gentemot SGVK

959/2016 – SKK - Nytt program i SKK Play för uppfödare

960/2016 – SKK - Information om Nordic Dog Show

961/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

962/2016 – SKK - Information från föreningskommittén 1-2016

963/2016 – PON - Medlemsregister

964/2016 – Förfrågan från exteriördomare Christina Bjerstedt-Ohlsson angående utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund

965/2016 – RDSG - Yttrande gällande exteriördomare Charlotta Mellins ansökan om att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund

966/2016 – OESS - Styrelsemötesprotokoll

967/2016 – SKK - Auktorisation exteriördomare

Carina Andersson Rapp; dansk-svensk gårdshund

Maritha Östlund Holmsten; gos d'atura catala

968/2016 – SKK - Inbjudan till lydnadskonferens för domare och tävlingsledare

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till utbildning i föreningsteknik
2. Samtliga rasklubbar - Anordna BPH för klubbens medlemmar

3. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte år 2016

4. Medlem i rasklubb – svar på skrivelse angående information om rutiner kring ringfördelningen på SGVK:s utställningar

5. RDSG - Regelöversyn och utvärdering av hälsoprogram

6. RDSG - Förfrågan från Christina Bjerstedt-Ohlsson angående utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund

7. SKK - SGVKs yttrande gällande exteriördomare Charlotta Mellins ansökan om att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund, kopia till Charlotta Mellin

8. RDSG - Auktorisationer/exteriördomare Carina Andersson Rapp

9. Rfg - Auktorisationer/exteriördomare Maritha Östlund Holmsten

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören informerar om ekonomin, föredrar vinst- och balans räkning.

Fram till dagens datum ligger vi hyggligt i fas med budgeten. Tittar man på antalet anmälda hundar inklusive utställningarna, Landskrona och Piteå så ligger vi strax över 50 %. SGVK kommer troligtvis inte att uppnå önskat antal anmälningar på utställningar i år. Utställningen i Landskrona kommer endast att ge ca 1000 kr i överskott. Hittills ligger vi under budget vad det gäller överskott på utställningar år 2016. Troligtvis kommer år 2016 att bli i paritet med år 2015, kanske något bättre men inte gå med vinst.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Susanne informerar om en inkommen ansökan från Sara Wange angående att arrangera vallanlagsprov. SGVK ser positivt på Saras initiativ att arrangera ett vallanlagsprov.

 

Styrelsen beslutar

att bevilja Sara Wanges ansökan att arrangera vallanlagsprov.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie informerar om det är ca 40 st. hundar anmälda till utställningen i Piteå fredagen den 15 juli, efter förlängd anmälningstid.

 13.

Rasklubbarna:

Carola informerar om att det fysiska mötet med SSR genomförts i god anda och med ett gemensamt mål - gott samarbete.

 

 

14.

Hemsidan:

Hemsidan fungerar som alltid väldigt bra, sidan uppdateras snabbt och kontinuerligt.

 

Vidare diskuterade styrelsen dokumentet ”Riktlinjer för SGVK:s utställningar” och ”Vem gör vad på SGVK:s utställningar, dokumentet behöver uppdateras.

 

Styrelsen beslutar

att ge Agneta Lindberg uppdraget att uppdatera dokumentet och ombesörja att uppdaterad version läggs ut på hemsidan snarast.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas onsdagen den 17 augusti klockan 19.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Krister Esping