SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte, onsdagen den 6 april år 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

 

X

Anmält förhinder

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

 

Tjänstgör

Christina Laage

CL

 

X

Anmält förhinder

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Krister Esping utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2015 och verksamhetsplanen för år 2016.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Allt är klart inför kommande Fullmäktigestämma i Kulturhuset - Jönköping, lördagen den 16 april år 2016. Delegaterna kommer att bjudas på fika. Anne skickar ut information angående fika till samtliga deltagare.  

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

879/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

880/2016 – SKK - Inbjudan till handledarutbildning för nya uppfödarutbildningen (fysisk) 8-9 oktober 2016

881/2016 – SKK - Beslut från disciplinnämndens sammanträde 19.02.2016

882/2016 – OESS - Styrelsemötesprotokoll nr.6

883/2016 – SKK - Påminnelse att skicka in klubbens årsmöteshandlingar som gäller verksamhetsåret 2015, inklusive den ekonomiska delen.

884/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

885/2016 – RDSG - Funktionärslista

886/2016 – PON - Årsmötesprotokoll och funktionärslista

887/2016 – SSAK - Årsmötesprotokoll och styrelsemötesprotokoll

888/2016 – SSK - Återbetalning av lån

889/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

890/2016 – Medlem i rasklubb, meddelande angående leverans av sponsringsorder

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. Samtliga rasklubbar - Påminnelse angående namn på delegater till SGVK: s Fullmäktigestämma

2. Samtliga rasklubbar - Information angående ansökan om rasspecial till

år 2018

3. Återkoppling till medlem i rasklubb som erbjudit sig att arrangera evenemang i SGVK: s regi

4. Samtliga rasklubbar och Per-Inge Johansson – Fullmäktigehandlingar

5. SKK- OESS reviderade RAS till SKKs avelskommitté för yttrande

 

 

9.

Rapport från vice ordförande:

Carola Lindekrans informerar att hon tar över uppdraget som ordförande till Agneta Lindberg är frisk och åter i arbete. Attesträtten kommer även den att skötas av Carola.

Styrelsen diskuterade vikten av att följa riktlinjer och regler avsedda för domare som ansöker om att utbilda sig på nya raser.
Det är viktigt att dessa riktlinjer och regler följs och att all kommunikation mellan domare och SGVK går genom SGVK: s sekreterare.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören informerar om ekonomin och meddelar att man kan konstatera att det inte kommer vara möjligt att kompensera förlusten för uteblivna intäkter, budgeten för år 2016 har redan spruckit. I bästa fall skulle det kunna bli ett noll resultat. Anledningen till förlusten av intäkter beror på färre antal anmälda hundar till utställningen i Varberg. År 2015 var det 119 st. hundar anmälda mot 2016 års 87 st. och i förlorade pengar blir det ca 8000 – 9000 kr. Förlusten slår hårt på de fasta kostnaderna som t.ex. domare och ringsekreterare.

Reversen för återbetalat lån ska återlämnas till Schapendoesklubben.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne informerar om att SSK i stort sett är färdiga med sin revidering av RAS. Det återstår endast en uppdaterad och kompletterande del av text/ tabell som ska läggas in i master dokumentet. SGVK har varit behjälpliga i arbetet med revideringen och nu är det dags att skicka in revideringen till SKK för yttrande.

Rasklubben för Polski Owzcarek Nizinny reviderade RAS är klart så när som på några mindre justeringar. Klubben räknar med att revideringen kommer att skickas in till SGVK i mitten på år 2016.

Vidare diskuterade styrelsen SSR revidering av RAS.

Styrelsen beslutar

att Anne kontaktar SSR och ber om status på revideringen.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie informerade om att det inkommit önskemål från medlemmar angående att kunna publicera resultat från genomförd MH alt. BPH beskrivning på hemsidan - ”Skrytsidan”.
Styrelsen diskuterade möjligheten att genomföra MH och BPH i SGVK: s regi, förslagsvis i september år 2016. För att se om intresse finns ska SGVK sammanställa en text, intresseanmälan och skicka till rasklubbarna och be dem lägga ut informationen på sina hemsidor.

Vidare diskuterade styrelsen om det eventuellt finns någon medlem i SGVK: s rasklubbar med kompetens inom området och som eventuellt skulle kunna vara behjälplig i samband med MH och BPH beskrivning.

 

Styrelsen beslutar

att be webmastern komplettera ”Skrytsidan” med ytterligare flikar där resultat från MH och BPH beskrivningar framledes kommer att publiceras.

 

Styrelsen beslutar

att ge Emelie uppdraget att kontakta Therese Abrahamsson och höra vad hon eventuellt kan vara behjälplig med rörande MH och BPH.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie informerade om utställningen i Varberg, och att det efter den förlängda anmälningstiden är ca 80 st. hundar anmälda.

 14.

Rasklubbarna:

Styrelsen diskuterade rasklubbarnas stadgar. Vilka stadgar de använder sig av och när dessa stadgar är antagna. Samtliga rasklubbar ska använda sig av typstadgar som är reviderade, antagna och började gälla den 1 januari år 2012.

Vidare diskuterade styrelsen möjligheten att kunna introducera nyvalda ordförande i rasklubbarna till SGVK.

 

Styrelsen beslutar

att kontakta samtliga rasklubbar och fråga vilka typstadgar de använder sig av och när de är antagna.

 

Styrelsen beslutar

att ge Carola uppdraget att kontakta SSR och boka datum för ett fysiskt möte.

 

 

15.

Hemsidan:

Hemsidan fungerar som alltid mycket bra, uppdateras snabbt och smidigt. Webmastern är inbjuden till kommande styrelsemöte, söndagen den 17 april. Tanken är att styrelsen tillsammans med webmastern ska gå igenom några delar på hemsidan som behöver förtydligas så att man lättare hittar.   

 

 

16.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 17 april klockan 09.00.

 

 

18.

Avslutning:

Vice ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Vice Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Carola Lindekrans

Krister Esping