SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Fysiskt möte i Jönköping, lördagen den 5 november år 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Carola Lindekrans utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

 

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

Uppdragslistan:

Uppdragslistan gicks igenom.

 

 

6.

AU-Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

 

att Charlotta Mellin går passiv elev på några av SGVK:s raser som döms av Karl-Erik Johansson på utställningen i Uppsala den 8 oktober år 2016.

 

att Krister Esping deltar i informationsträff angående SKK:s organisations utredning i Malmö den 19 november år 2016.

 

att SGVK köper en multiskrivare som placeras hos sekreteraren.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

1024/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1025/2016 – SKK - Utbildning CUA och ”Brush Up” av CUA

1026/2016 – SKK - Påminnelse om informationsträff angående SKKs organisationsutredning

1027/2016 – SKK - Protokoll från CS nr 4-2016

1028/2016 – SKK - Information om Kennelfullmäktige år 2017

1029/2016 – SKK - Inplanerad domarexamination i samband med utställning den 8 oktober år 2016

1030/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1031/2016 – SKK - Icke hänvisning

1032/2016 – SKK - Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 16.09.2016

1033/2016 – SKK - ”Påminnelse” ansökan om utställningar till år 2018

1034/2016 – SSR - Saknad av utskickad information

1035/2016 – SSR - Fråga angående ordförandekonferens år 2017

1036/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1037/2016 – SKK - Inbjudan till Specialklubbskonferens 4-5 februari år 2017

1038/2016 – SKK - Program för Specialklubbskonferensen 4-5 februari år 2017

1039/2016 – SKK - Hjälp oss att hitta Årets bragd- och sociala tjänstehund

1040/2016 – Medlem i rasklubb, förfrågan när kalendariet för 2017 års utställningar på hemsidan kommer att uppdateras, och frågan efter namn på domare

1041/2016 – Ansökan från exteriördomare Charlotte Mellins angående utöka sitt rasregister med raserna Bergamasco, Cao da Serra de Aires, Schapendoes, Schipperke, Polski Owzcarek Nizinny, Berger des Pyrénées á poil long/face rase, Old English Sheepdog och Gos d´Atura Catala.

1042/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1043/2016 – BIS - Yttrande angående exteriördomare Charlotte Mellins ansökan att utöka sitt rasregister med rasen Bergamasco

1044/2016 – SSK - Yttrande angående exteriördomare Charlotte Mellins ansökan att utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

1045/2016 – SSK - Styrelsemötesprotokoll

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1037/2016

att SGVK har beslutat skicka Agneta Lindberg, Annelie Karlsson Karjalainen, Carola Lindekrans och Susanne Danheimer Nilsson på SKK:s specialklubbskonferens den 4-5 februari år 2017.
Agneta och Annelie samåker och ska ha logi och 2 dagars dagpaket. Susanne och Carola ska endast ha 2 dagars dagpaket. Anmälan till specialklubbskonferensen ombesörjes av delegaterna.

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. SKK – SGVK:s beslut angående exteriördomare Karin Hedbergs ansökningar att gå elev på rasen berger des pyrénées och domaraspirant på rasen polski owzcarek nizinny för Karl-Erik Johansson i Uppsala den 8 oktober år 2016

2. SSR - Inbjudan till ett fysiskt möte

3. Samtliga rasklubbar - Påminnelse om informationsträff angående SKKs organisationsutredning

4. Samtliga rasklubbar - Uppmaning att skicka in foton till SGVK:s påbörjade informationsfoldern

5. Samtliga rasklubbar - Hjälp SKK att hitta Årets bragdhund och Årets sociala tjänstehund.

6. BIS - Förfrågan från exteriördomare Charlotta Mellin angående att utöka sitt rasregister med rasen Bergamasco

7. SSAK - Förfrågan från exteriördomare Charlotta Mellin angående att utöka sitt rasregister med rasen Cao da Serra de Aires

8. SSK - Förfrågan från exteriördomare Charlotta Mellin angående att utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

9. SSR - Förfrågan från exteriördomare Charlotta Mellin angående att utöka sitt rasregister med rasen Schipperke

10. PON - Förfrågan från exteriördomare Charlotta Mellin angående att utöka sitt rasregister med rasen Polski Owzcarek Nizinny

11. OESS - Förfrågan från exteriördomare Charlotta Mellin angående att utöka sitt rasregister med rasen Old English Sheepdog

12. Rfg - Förfrågan från exteriördomare Charlotta Mellin angående att utöka sitt rasregister med rasen Gos d´Atura Catala

13. CBP - Förfrågan från exteriördomare Charlotta Mellin angående att utöka sitt rasregister med rasen Berger des Pyrénées á poil long/face rase

14. SKK – SGVK:s yttrande angående exteriördomare Charlotte Mellins ansökan att utöka sitt rasregister med rasen Bergamasco (kopia till Charlotta Mellin)

15. SKK – SGVK:s yttrande angående exteriördomare Charlotte Mellins ansökan att utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes (kopia till Charlotta Mellin)

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Agneta informerade om att hon hade blivit upplyst om att en av SGVK:s grundare inom kort fyller jämna år. Styrelsen diskuterade hur man kan uppvakta på högtidsdagen.

 

Styrelsen beslutar

att Anne beställer en glasstatyett och blommor, Susanne sammanställer ett diplom.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Aktuell ekonomisk ställning redovisades. En preliminär prognos för utfallet år 2016 visar på en smärre förlust, framför allt beroende på minskat medlemsantal hos rasklubbarna, minskat antal deltagare på utställningarna samt högre kostnader i samband med utställningarna. Preliminär budget
för år 2017 diskuterades och ska fastställas slutgiltigt vid styrelsemötet i december.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne informerar om SSR revidering av RAS och att arbetet pågår.

 

Vidare diskuterades PON Unionens revidering av RAS som skickades till SKK för påsyn och yttrande i maj, därefter har PON Unionen inget hört.

Det är två rasklubbar i SGVK som är anslutna till hälsoprogram i SKK, OESS och RDSG. Den 1 mars år 2017 är sista datum att skicka in utvärdering av hälsoprogram till SKK.

 

Styrelsen beslutar

att Anne kontaktar SSR och ber om aktuell status på revidering av RAS.

 

att Anne kontaktar SKK och kontrollerar vad som hänt med PON Unionens revidering av RAS..

 

att Anne kontaktar OESS och RDSG och påminner om att 1 mars år 2017 är sista datum att skicka in utvärdering av hälsoprogram till SKK.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Emelie informerar om att det är jämnt mellan ekipagen i toppen i tävlingen SGVK: s vinstrikaste utställningshund, det skiljer inte många poäng mellan ettan och tvåan. Spänningen stiger och fortsättning följer!

 

Vidare diskuterades tävlingen SGVK:s Allroundhund, reglerna behöver ses över och synkroniseras med den nya sportgrenen Nose Work.

 

Under våren 2017 kommer SGVK att arrangerar 3 st. BPH beskrivningar och det är en testverksamhet som ska utvärderas innan det fattas beslut om ytterligare BPH. SGVK kommer att subventionera avgiften med 200 kr per hund. Följande ledamöter ansvarar för var sitt område. Susanne – Skåne, Emelie - Borås och Carola - Stockholm. För att information om vårens BPH beskrivningar ska nå ut till alla medlemmar kommer informationen att publiceras i rasklubbarnas medlemstidningar och på deras hemsidor. Vidare information kommer framledes att läggas ut på SGVK:s hemsida.

 

Styrelsen beslutar

att Emelie ser över de befintliga reglerna och presenterar ett nytt förslag.

 

att SGVK sponsrar BPH beskrivning som är genomförd i SGVK:s regi med 200 kr per hund

 

att Anne sammanställer ett förslag på lämplig text som innehåller information om vårens BPH beskrivningar, som ska skickas till ras-klubbarna för publicering i klubbtidningar och på hemsidor.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Styrelsen diskuterade skicket på rosetterna som skickas tillbaka till SGVK efter utförd utställning. Tyvärr kommer rosetterna ofta tillbaka i dåligt skick, skrynkliga och solkiga.

 

Förslag om att sälja rosetter med kvalitetsbeteckning Excellent, Very good etc. diskuterades. Även hur rosetterna kan fraktas. Annelie ställer sig positiv till att ”plasta in” rosetterna och även skicka dem.

 

Vidare diskuterades lokaler som används till SGVK:s utställningar. Det är viktigt att lokalerna inte är små, är uppvärmd och har fungerande faciliteter och parkeringsmöjligheter. Hyran för lokalen bör ej överstiga 4000 kr.

SGVK:s utställning i Landskrona har de senaste åren haft färre antal utställare. Styrelsen diskuterade vad man kan göra för att utställningen ska bli attraktivare.

 

Tyvärr har det blivit allt vanligare med sena betalningar till SGVK:s utställningar och rutinerna kring detta måste stramas upp.

 

Vikten av att förvara återsända påskrivna domarkontrakt diskuterades.

 

Styrelsen beslutar

att Fr.o.m. 1 januari år 2017 ska rosetterna återsändas till SGVK i befintligt skick och misshandlade rosetter får arrangerande rasklubb ersätta.

 

att Annelie och Agneta kommer med ett kostnadsförslag på rosetter med kvalitetsbeteckning till försäljning.

 

att Lägga in riktlinjer för hur utställningslokalerna ska se ut och vad de får kosta i uppdragslistan.

 

att Fr.o.m. år 2017 tar SGVK över ansvaret för utställningen i Landskrona och göra om den till en “Summer Show”. Agneta meddelar SSAK.

 

att Annelie och Krister kommer med ett förslag på hur sena betalningar till utställningar kan undvikas. 

 

att Fr.o.m. 1 januari år 2017 ska kopior på alla påskrivna domarkontrakt skickas till kassören.

 14.

Rasklubbarna:

Styrelsen diskuterade hur SGVK kan stötta rasklubbarna och vara behjälpliga i olika situationer. Ett av SGVK:s ansvarsområden är just att verka för ett gott samarbete med rasklubbarna.

 

Vidare diskuterades rasklubbarnas hemsidor, och vikten av att ha aktuell information på dem. Även typstadgarna som ligger på rasklubbarnas hemsidor behöver ses över så att där ligger de senast antagna typstadgarna.
Samtliga rasklubbar ska använda sig av typstadgar som är reviderade, antagna och började gälla den 1 januari år 2012.

 

Anne och Annelie presenterade ett första utkast på informationsfoldern och informerade om att arbetet fortlöper. Styrelsen diskuterade innehållet i informationsfoldern och texten justerades.

 

Efter årsskiftet behöver SGVK en komplett förteckning av samtliga ras-klubbars medlemsregister samt aktuella mailadresser till sekreterare och kassör.

 

Styrelsen beslutar

att kontakta SSR och bjuda in dem till ett fysiskt möte i Stockholm under januari månad år 2017. Anne, Annelie och Agneta kommer att representera SGVK.

 

att Krister sammanstället ett förslag på en text rörande information som
bör finnas på rasklubbarnas hemsidor och som ska skickas ut till samtliga rasklubbar.

 

att Anne sammanställer en offert som inkluderar ett kostnadsförslag på 1000 ex av informationsfoldern och skickar till tryckeriet Tryckshopen AB i Hässleholm.

 

att Anne skickar ut en uppmaning till samtliga rasklubbar om vad för material de ska skicka in till SGVK efter årsmötet och till vem det ska skickas.

 

 

15.

Hemsidan:

Hemsidan fungerar som alltid mycket bra, uppdateras snabbt och kontinuerligt.

1 januari år 2017 kommer Nose Work att bli en officiell hundsport under Svenska Kennelklubbens organisation. SGVK har därför beslutat sig för
att utöka hemsidan med en ny flik under Skrytsidan” för sportgrenen Nose Work. Syftet är att uppmärksamma, lyfta fram och uppmuntra medlemmar som tävlar och aktiverar sig med sina hundar.

Styrelsen beslutar

att Emelie kontaktar webmastern och ber henne lägga in en ny flik på hemsidan under ”Skrytsidan” för sportgrenen Nose Work.

 

 

16.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 15 december klockan 19.00.

 

 

18.

Avslutning:

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Carola Lindekrans