SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte, måndagen den 29 februari 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Laage

CL

 

X

Anmält förhinder

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Annelie Karlsson Karjalainen utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 16 april år 2016. Plats, Kulturhusets vindsvåning. Tillfrågad mötesordförande Per-Inge Johansson har tackat ja till uppdraget. Inbjudan samt information om vilka uppgifter som ska sändas in till SGVK har skickats ut till samtliga rasklubbar.

 

Anne uppdrogs att skicka inbjudan till SGVK:s fullmäktigestämma till de ekipage som placerat sig på 1-3 plats i tävlingarna SGVK:s vinstrikaste Utställnings- och Allroundhund. Ekipagen kommer att ha möjlighet att personligen ta emot sina pris om så önskas.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

854/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

855/2016 – SKK - Icke hänvisning

856/2016 – SSR - Styrelsemötesprotokoll

857/2016 – SSAK - Styrelsemötesprotokoll

858/2016 – SKK - Översyn av examinatorer, aspirantdomare och exteriör- domarutbildning

859/2016 – RDSG - Yttrande angående exteriördomare Carina Andersson Rapp ansökan om att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund

860/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

861/2016 – SKK - SSK reviderade RAS, åter för komplettering

862/2016 – SKK - Icke hänvisning

863/2016 – SKK - Återhänvisning

864/2016 – BIS - Medlemsregister

865/2016 – SKK - Information från SRD-arbetsgrupp till Specialklubbar och SRD-ansvariga år 2016

866/2016 – OESS - Fråga angående styrelse kontra årsmöte

867/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. Samtliga rasklubbar - Uppmaning att skicka in aktuella medlemsregister till SGVK
2. Samtliga rasklubbar - Uppmaning att göra en översyn av examinatorer, aspirantdomare och exteriör domarutbildning
3. SKK - SGVKs yttrande gällande exteriördomare Carina Rapps ansökan om att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund, kopia till Carina Rapp
4. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till SGVK:s Fullmäktigestämma år 2016
5. SSK- Återremittering, revidering av RAS

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören redovisar balans- och resultatrapport, resultatet kan vi bortse från, det säger inte så mycket så här tidigt på året. Utställningen i Motala har gått med vinst vilket är positivt. Hur stor vinsten blir beror på lokalhyra och hur mycket utlägg den arrangerande rasklubben har haft, redovisningen är inte helt klar.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson informerade om poängberäkningen i SGVKs vinstrikaste Utställning-och Allroundhund, allt flyter på som förväntat.  

Vidare diskuterades det hur vallanlagsprov utförda i SGVKs regi registreras och av vem. Emelie inväntar information rörande registrering av vallanlagsproven från tidigare styrelsemedlem i SGVK.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie informerade om utställningen i Motala och att den hade avlöpt väl, i god anda och under trevliga former.

Utställningskommittén har behov av kuvert för utskick och även sekreterare och kassör. Kuverten börjar ta slut och nya kuvert måste beställas och köpas in.

 

Styrelsen beslutar

att ge Anne i uppdrag att beställa och köpa in nya kuvert.

 

Styrelsen diskuterade lämplig utställningsplats till utställningen i Varbergsområdet den 10 april år 2016. Förslag på ett ridhus i Älvsered har inkommit, ridhuset uppfyller SGVK:s önskemål gällande faciliteter, servering och parkeringsmöjligheter. Utställningskommittéen bokar omgående ridhuset.

 

Agneta informerar om att man efter önskemål från arrangerande klubb bokat en svensk domare till utställningen i Piteå 15 juli år 2016. Domare för samtliga raser blir Liz-Beth C Liljeqvist.

 

Vidare diskuterades reglerna kring att utse BIR & BIM valp på SGVK:s utställningar.

 

Styrelsen beslutar

att från och med 01.03.2016 kommer BIR & BIM valp att utses både bland valpar 4-6 månader och 6-9 månader. Dock endast en BIR valp går till BIS valp final.

 14.

Rasklubbarna:

Vi kan konstatera en nedgång gällande antalet medlemmar i SGVK:s rasklubbar, mer än 8 % men att det eventuellt kan föreligga ett redovisningsfel i siffrorna. Kassören uppmanas att kontakta de rasklubbar där siffrorna ser märkliga ut.

 

Vidare diskuterades möjligheterna att närvara vid rasklubbarnas årsmöten. Då SGVK är ansvarig för rasklubbarna bör man se över möjligheterna att delta vid rasklubbarnas årsmöten.

 

Styrelsen beslutar

att Krister Esping och Carola Lindekrans närvarar vid SSR:s årsmöte i Västerås 05.03.2016.

Agneta Lindberg deltog ej i beslutet då ärendet rörde hennes rasklubb.

 

 

15.

Hemsidan:

Styrelsen diskuterade några små justeringar på hemsidan.

 

Styrelsen beslutar

att ge Anne Hansson i uppdrag att sammanställa ett förslag på lämplig text till inrapporterade resultat på ”skrytsidan”.

 

 

16.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 17 mars klockan 19.00.

 

 

18.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Annelie Karlsson Karjalainen