SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte, torsdagen den 22 september år 2016

 

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

Deltagit från § 6

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Maj-Britt Larsson

MBL

 

X

Anmält förhinder

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

 

Deltagit från § 8

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Annelie Karlsson Karjalainen utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag utom ett är genomförda.

 

Förtydligande till § 12

Beslutet att köpa in priser som bland annat skulle användas som gåvor till domare och ringsekreterare på SGVK:s utställningar var en engångsföreteelse. Framledes får platsansvarig och arrangerande klubb stå för eventuella gåvor.

 

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

995/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

996/2016 – SKK - Auktorisationer exteriördomare:

Camilla Karlsson, old english sheepdog

(utökning av rasregister via examination)

Eva Nielsen, dansk-svensk gårdshund                                   

(utökning av rasregister via examination)

997/2016 – CBP - Faktura

998/2016 – SSR - Information angående status på revidering av RAS

999/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1000/2016 – SKK - Förlängd ansökningstid för lydnadstävlingar

1001/2016 – Medlem i rasklubb, förfrågan angående när utställnings kalendarium för år 2017 på hemsidan kommer att uppdateras, efterfrågar namn på domare

1002/2016 – SKK - Information om resultatet av arbetet med lydnads-remiss

1003/2016 – SKK - Information om dispenser i rallylydnad år 2017

1004/2016 – SSR - Styrelsemötesprotokoll

1005/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1006/2016 – SKK - SKK Play för uppfödare - onsdagen den 21 september kl. 19.30

1007/2016 – SKK - ”Påminnelse” Ansökan om utställningar till år 2018

1008/2016 – SKK - Ansökan om lydnadstävlingar till år 2017

1009/2016 – SKK - Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa år 2016

1010/2016 – SKK – Regelöversyn av registreringsbestämmelser

1011/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1012/2016 – SKK - Nya medlemsavier för de medlemmar och klubbar som SKK kansli administrerar

1013/2016 – SKK - Inbjudan till informationsträff ang. SKKs organisation

1014/2016 – SKK - Auktorisationer exteriördomare:

Bengt-Åke Bogren, bergamasco

(följdauktorisation vid DK 4/2016)

Svante Frisk, gruppallrounder grupp 1

(utsedd av SKK/CS till allroundutbildning, har slutfört av SKK/DK framtagen utbildningsplan för gruppen)

1015/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1016/2016 – Medlem i rasklubb, förfrågan angående när utställnings-kalendarium för år 2017 på hemsidan kommer att uppdateras, efterfrågar namn på domare

1017/2016 – Medlem i SKK - Erbjudande om avelskurser

1018/2016 – SKK - ”Påminnelse” årets avelskonferens, 19-20 november

1019/2016 – Förfrågan från exteriördomare Karin Hedberg angående att gå domaraspirant på rasen polski owzcarek nizinny för Karl-Erik Johansson på utställningen i Uppsala den 8 oktober år 2016

1020/2016 – Förfrågan från exteriördomare Karin Hedberg angående att gå elev på rasen berger des pyrénées för Karl-Erik Johansson på utställningen i Uppsala den 8 oktober år 2016

1021/2016 – PON - Yttrande gällande exteriördomare Karin Hedbergs ansökan om att gå som domaraspirant på rasen polski owzcarek nizinny för Karl-Erik Johansson i Uppsala den 8 oktober år 2016

1022/2016 – CBP - Yttrande gällande exteriördomare Karin Hedbergs ansökan om att gå elev på rasen berger des pyrénées för Karl-Erik Johansson på utställningen i Uppsala den 8 oktober år 2016

1023/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1019/2016

att efter att ha tillfrågat rasklubben för polski owzcarek nizinny tillstyrka Karin Hedbergs ansökan att gå aspirant på rasen för Karl-Erik Johansson på utställningen i Uppsala den 8 oktober år 2016

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1020/2016

att efter att ha tillfrågat rasklubben för berger des pyrénées tillstyrka Karin Hedbergs ansökan att gå elev på rasen för Karl-Erik Johansson på utställningen i Uppsala den 8 oktober år 2016

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. OESS - Auktorisation exteriördomare, Camilla Karlsson godkänd på rasen old english sheepdog

2. RDSG - Auktorisation exteriördomare, Eva Nielsen godkänd på rasen dansk-svensk gårdshund

3. Samtliga rasklubbar - intresseförfrågan gällande gemensam rasmonter på Älvsjömässan år 2016 och MyDOG år 2017

4. SSR - Förfrågan angående status på revidering av RAS

5. Samtliga rasklubbar - Information om resultatet av arbetet med lydnadsremiss

6. Samtliga rasklubbar - Information om dispenser i rallylydnad år 2017

7. Samtliga vallanlagstestare - Information angående protokoll/blankett rörande ansökan om vallanlagsprov

8. Medlem i rasklubb - Svar på skrivelse angående information om rutiner kring ringfördelningen på SGVK:s utställningar och interna incidenter i rasklubb

9. Samtliga rasklubbar - Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier

10. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa år 2016

11. SKK - Underskrivit protokoll från SGVK:s fullmäktigestämma

12. CBP - Regelöversyn över SKK:s registreringsbestämmelser

13. Samtliga rasklubbar - Information om nya medlemsavier för de medlemmar och de klubbar som SKK:s kansli administrerar

14. BIS - Auktorisation exteriördomare, Bengt-Åke Bogren godkänd på rasen bergamasco

15. Samtliga rasklubbar - Auktorisation exteriördomare, Svante Frisk godkänd som gruppallrounder på samtliga raser i grupp 1

16. Samtliga rasklubbar - Erbjudande om avelskurser

17. Samtliga rasklubbar - ”Påminnelse” årets avelskonferens, 19-20 november

18. CBP - Förfrågan från exteriördomare Karin Hedberg, ansökan om att gå elev på rasen berger des pyrénées för Karl-Erik Johansson på utställningen i Uppsala den 8 oktober år 2016

19. PON - Förfrågan från exteriördomare Karin Hedberg, ansökan om att gå domaraspirant på rasen polski owzcarek nizinny för Karl-Erik Johansson i Uppsala den 8 oktober år 2016

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Förslag på datum för ett fysiskt styrelsemöte under hösten diskuterades, och helgen 5 - 6 november bokades. Agneta Lindberg informerar om att Maj-Britt Larsson har avsagt sig sitt uppdrag i SGVK med omedelbar verkan på grund av personliga skäl.

 

Styrelsen beslutar

att Anne sammanställer en offert och skickar till ett par hotell i Jönköping. Därefter bestäms vilket hotell vi anlitar och det beslutet tas i samråd med kassören.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören informerar om ekonomin, föredrar vinst- och balans räkning.

Om man tittar på efterkalkylen från de utställningar SGVK arrangerat i år så har vi gått med överskott på samtliga utställningar. Man kan konstatera att antalet utställda ekipage är rejält mycket lägre till antalet än fjolårets och år 2015 var sämre än år 2014, vi befinner oss på sluttande plan. Utställningsverksamheten går med vinst men med en skäligen blygsam sådan. SGVK kommer i år att drabbas ekonomiskt då 2/3 mot tidigare1/3 av överskottet från utställningarna kommer att delas ut till rasklubbarna.

Även om vi går med förlust i år är SGVK således både likvid och solvent.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne informerar om att SSR revidering av RAS har påbörjats och pågår för fullt. Revideringen beräknas vara klar till årsskiftet.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Emelie informerar om att det är jämnt mellan ekipagen i toppen i tävlingen SGVK; s vinstrikaste utställningshund, det skiljer t.ex. inte många poäng mellan ettan och trean. Spännande och fortsättning följer!

 

Susanne informerar om att hon har godkänt ytterligare en ansökan om vallanlagsprov. Ibland har det tagit lång tid att registrera resultaten på SKK, bland annat för att check- och sammanställningslista samt protokoll har skickats med ordinarie post. SKK har ändrat sina rutiner och nu kan man maila uppgifterna och få dem registrerade omgående.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie informerar om det efter förlängd anmälningstid är ca 75 st. hundar anmälda till utställningen i Uppsala, lördagen den 8 oktober.

På ordförandekonferensen år 2015 diskuterades SGVK; s utställningar och några utställningsplatser. Det finns frågetecken kring utställningarna Kolbäck och Svedala.

 

Styrelsen beslutar

att Agneta kontaktar berörda rasklubbar och hör om de har några syn- punkter eller önskemål. t.ex. byte av utställningsplats etc.

 13.

Rasklubbarna:

Styrelsen diskuterade hur SGVK kan stötta rasklubbarna och vara behjälpliga i olika situationer. Ett av SGVK:s ansvarsområden är just att verka för ett gott samarbete med rasklubbarna.

 

Styrelsen beslutar

att kontakta SSR och bjuda in dem till ett fysiskt möte i Stockholm under hösten år 2016. Anne, Annelie och Agneta kommer att representera SGVK.

 

 

14.

Hemsidan:

Hemsidan fungerar som alltid mycket bra, uppdateras snabbt och kontinuerligt.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas lördagen den 5 november klockan 14.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Annelie Karlsson Karjalainen