SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte torsdagen den 21 januari 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Laage

CL

 

X

Anmält förhinder

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Emelie Svensson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

 Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 16 april år 2016 i Studiefrämjandets lokal. Inbjudan samt information om vilka uppgifter som ska sändas in till SGVK har skickats ut till samtliga rasklubbar. Bl.a. verksamhetsberättelser från avelsråden, namn på delegater till Fullmäktigestämman mm. Även rasklubbarnas aktuella medlemsantal 31/12-2015 ska begäras in. Anne bokar lokal och hotell.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

814/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

815/2016 – SKK - Valphänvisningsstopp

816/2016 – SKK - Information om SKKs nya uppfödarutbildning på www.skk.se

817/2016 – BIS - Styrelsemötesprotokoll

818/2016 – SKK - CS protokoll nr 7-2015

819/2016 – OESS - Styrelsemötesprotokoll

820/2016 – SKK- Rapport om hund som uppfört sig opassande på agilitytävling och blivit avstängd från all prov- och tävling tills vidare

821/2016 – SSK - Beslut via capsulam, ansökan om ekonomisk hjälp

822/2016 – SKK - Ny standard för Italienska raser

823/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

824/2016 – SKK - Återremitterat reviderat RAS för OESS

825/2016 – SKK - Påminnelse om remiss angående allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 2017-2021

826/2016 – SGVK - Kontrolluppgift

827/2016 – SKK - CUA kurs den 13-14 februari, Dalarnas Kennelklubb

828/2016 – Rfg - Medlemsuppgifter

829/2016 – SKK - Ändringar i regler & riktlinjer för utbildning av exteriördomare

830/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

831/2016 – SKK - Remiss från SKK utställningskommitté angående utställningsreglerna 2017-2021

832/2016 – SGVK - Kontrolluppgift

833/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

834/2016 – SKK- Beslut angående hund som uppfört sig opassande på agilitytävling och varit avstängd från all sorts prov- och tävling

835/2016 – SKK - Dödsannons, Bo Jonsson

836/2016 – SSK – Reviderat RAS

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 836/2016

att SGVK har beslutat skicka SSK reviderade RAS till SKKs avels- kommitté för påsyn och yttrande.

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. RDSG - Rapport om hund som uppfört sig opassande på agilitytävling och blivit avstängd från all prov- och tävling tills vidare

2. RDSG - Beslut angående hund som uppfört sig opassande på agilitytävling och varit avstängd från sorts all prov- och tävling

3. OESS - Återremitterat reviderat RAS, för komplettering

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Agneta Lindberg informerade om SSK begäran om ekonomisk hjälp som de har blivit beviljad mot vissa krav för åtagande.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin balans- och resultatrapport gicks igenom och godkändes. 2015 års resultat kommer att visa ett minus. Rent generellt kommer SGVK i år att gå med ett underskott på ca 20 000 kr. SGVK är således både likvida och solventa även om vi går med förlust i år.

 

Enligt tidigare praxis kommer det att överföras 15 900 kr till rasklubbarna. Beloppet rasklubbarna kommer att erhålla redovisas på fullmäktige-stämman.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Styrelsen diskuterade den planerade avelskonferensen och konstaterade att all logistik är klar. I dagsläget är det 29 st. deltagare anmälda förutom SGVKs styrelse, mycket glädjande med en så god uppslutning. Anne bokar hotell.

 

Vidare diskuterades anmälda avelsfunktionärer från rasklubbarna och till de rasklubbar som inte har anmält någon avelsfunktionär kommer det omgående att skickas ut en ”påminnelse”.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson informerar om att sluträkningen av SGVKs vinstrikaste utställningshund är klar och vann gjorde Mariana Amrén med C.I.B DK V-10 EUW-12 FI V-11 NORD UCH NORD V-10 WW-14 Atengos Great Pretender, stort grattis till segern!

 

Sluträkningen av SGVKs Allroundhund är inte klar ännu för deltagarna har fortfarande möjlighet att skicka in resultat (t.o.m. 31 januari år 2016).

 

Vidare diskuterade styrelsen huruvida handler eller förare måste vara medlem i SGVK ansluten rasklubb för att ekipaget ska ha rätt att delta i SGVKs Allroundhund och vinstrikaste Utställningshund. Det räcker att ägaren till hunden är medlem i SGVK ansluten rasklubb och uppfyller övriga kriterier för att delta i tävlingarna.

 

Mot bakgrund av att intresset för att delta i tävlingarna SGVKs Allroundhund och vinstrikaste Utställningshund har ökat avsevärt diskuterade styrelsen möjligheten att öka antalet rosetter. I dagsläget får enbart segraren pris och rosett. 

 

Styrelsen beslutar

att förutom till segraren dela ut rosetter till ekipagen på andra och tredje plats i både SGVKs Allroundhund och vinstrikaste Utställningshund.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

SGVK har fått återbud från domare som var kontrakterad till utställningen i Motala den 21 februari år 2016. Arbete med att hitta en ersättare pågår.

 14.

Hemsidan:

Den nya hemsidan med adress http://sgvk.se fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför som alltid ett fint arbete.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 7 februari klockan 09.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Emelie Svensson