SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte, onsdagen den 17 augusti år 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

X

Anmält förhinder

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Krister Esping

KE

 

X

Anmält förhinder

Maj-Britt Larsson

MBL

 

X

Anmält förhinder

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Susanne Danheimer Nilsson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bifalla exteriördomare Charlottes Laning Vrethammars ansökan om att göra aspiranttjänstgöring på rasen polski owzcarek nizinny för Benny Blid.von Schedvin.

 

att tillstyrka BIS önskemål angående den nya översättningen av reviderad standard för rasen bergamasco förutom meningen om svart färg.

att förtydliga och revidera reglerna i tävlingen SGVK:s vinstrikaste utställningshund.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

969/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

970/2016 – SKK - CS protokoll nr 3-2016

971/2016 – SKK - Protokollsutdrag från utställningskommittén

972/2016 – SKK - Exteriördomare uttagna till allroundutbildning

973/2016 – SKK - Beslut 35 från disciplinnämndens sammanträde 2016-05-20

974/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

975/2016 – SKK - Påminnelse om årsmöteshandlingar

976/2016 – CBP - Styrelsemötesprotokoll

977/2016 – CBP - Medlemsregister

978/2016 – SKK - Icke hänvisning

979/2016 – Rfg - Styrelsemötesprotokoll

980/2016 – Rfg - Medlemsregister

981/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

982/2016 – BIS - Bisbladet

983/2016 – SSR - Styrelsemötesprotokoll

984/2016 – OESS - Hjälp med CUA

985/2016 – SKK - Remiss på standard för bergamasco

986/2016 – Förfrågan från exteriördomare Charlotte Laning Vrethammar, ansöker om dispens att gå aspirant på rasen Polski Owzcarek Nizinny för Benny Blid von Schedvin

987/2016 – PON - Yttrande gällande exteriördomare Charlotte Laning Vrethammars ansökan om dispens att gå aspirant på rasen polski owzcarek nizinny för Benny Blid von Schedvin

988/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

989/2016 – Inbjudan från Kroppsvallarna till en prova-på/nybörjardag

990/2016 – RDSG - Yttrande gällande exteriördomare Christina Bjerstedt-Ohlssons ansökan om att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund

991/2016 – BIS - Yttrande angående förslag till översättning av reviderad standard för bergamasco

992/2016 – Medlemar i rasklubb, yttrande från förtroendevald på sociala medier
993/2016 – SKK - Inbjudan till SKK:s avelskonferens 19-20 november år 2016

994/2016 – SKK - ”Påminnelse” Regelöversyn och utvärdering av hälsoprogram

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 993/2016

att SGVK har beslutat skicka Anne Hansson på SKK:s avelskonferens
19-20 november år 2016. I mån av plats kan flera personer från samma klubb få delta och då står Agneta på tur. Anne ombesörjer anmälan.

 

 

7.

Utgående skrivelser:
1. Samtliga rasklubbar - uppmaning att skicka in aktuellt medlemsregister och styrelsemötesprotokoll

2. SKK - SGVKs yttrande gällande exteriördomare Christina Bjerstedt-Ohlssons ansökan om att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund, kopia till Christina Bjerstedt-Ohlssons

3. OESS - Kontaktuppgifter till CUA

4. Förfrågan från exteriördomare Charlotte Laning Vrethammar, ansökan om dispens att gå aspiranttjänstgöring på rasen polski owzcarek nizinny för Benny Blid von Schedvin

5. SKK - Information angående SGVKs byte av domännamn. SGVK önskar justering av länkar på SKK:s hemsida som länkar fel

6. SKK - SGVKs yttrande gällande exteriördomare Charlotte Laning Vrethammars ansökan om att gå aspiranttjänstgöring på rasen polski owzcarek nizinny för Benny Blid von Schedvin

7. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till SKK:s avelskonferens 19-20 november år 2016

8. SKK - BIS yttrande angående förslag till översättning av reviderad standard för bergamasco

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Förslag på ett fysiskt styrelsemöte under hösten diskuterades. Styrelse var överens om att ett fysiskt styrelsemöte är av största vikt, helgen 22 -23 oktober preliminärbokades.

 

 

9.

Rapport från kassören:

År 2016 ser ut att bli ett mellanår, fram för allt på grund av lågt deltagar-antal på utställningarna.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne informerar om att SSR revidering av RAS fortfarande inte har inkommit till SGVK:s avel- och hälsokommitté.

 

Styrelsen beslutar

att Anne kontaktar SSR och ber om status på klubbens revidering av RAS.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Susanne informerar om att 7 stycken hundar har deltagit i vallanlagsprov. Emelie informerar om tävlingen SGVK:s vinstrikaste utställningshund som pågår för fullt. I nuläget är det väldigt jämnt mellan ekipagen i toppen.

Vidare diskuterades reglerna i tävlingen SGVK:s Allroundhund. I agility har det skett ändringar i reglerna och en ny sport har tillkommit, Nosework som kommer att få officiell status år 2017. Med anledning av regel-ändringar och ny sportgren böra det ske en översyn av reglerna inför år 2017.

 

Styrelsen beslutar

att inför år 2017 göra en översyn och uppdatering av reglerna i tävlingen SGVK:s Allroundhund.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie informerar om det efter förlängd anmälningstid är ca 70 st. hundar anmälda till utställningen i Ljungskile fredagen den 26 augusti.
SSR som är platsansvarig har svårt att ansvara för det praktiska genomförandet av utställningen och SSK träder in och stöttar. SSR har huvudansvaret och eventuell ersättning kommer att fördelas på bägge rasklubbarna. Vidare diskuterades vad man kan göra för att få SGVK:s utställningar så attraktiva och funktionella som möjligt för besökarna. Ett förslag var att man på ett tidigt stadium presentera domarna på hemsidan. Ett annat att ha riktigt fina priser/rosetter så SGVK:s  utställningar har ”det lille extra” som gör att utställarna återkommer.

 

Styrelsen beslutar

att snarast lägga ut namn på kontrakterade domare och fylla på kalendariet på hemsidan efter hand som domarna blir klara.

att Susanne köper lämpliga saker som framgent ska användas av SGVK som gåvor till klubbfunktionärer, ringsekreterare och domare.

 13.

Rasklubbarna:

Styrelsen diskuterade ämnet klubbfunktionärer och medlemmar som deltar i konversationer i sociala medier exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande. Enligt Svenska Kennelklubbens policy

för digitala medier finns det inom ramen för medlemskapet i en SKK-ansluten klubb vissa skyldigheter som medlemmarna har gentemot Svenska

Kennelklubben. För mer information se SKK:s hemsida

www.skk.se/global/dokument/om-skk/.../policy-for-digitala-medier-s16.pdf

 

Styrelsen beslutar

att skicka ut information om Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier till samtliga rasklubbar.

 

 

14.

Hemsidan:

Hemsidan fungerar som alltid mycket bra, sidan uppdateras snabbt och kontinuerligt.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 22 september klockan 19.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Susanne Danheimer Nilsson