SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Jönköping, söndagen den 17 april år 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

 

 

Maj-Britt Larsson

MBL

 

X

Anmält förhinder

Emelie Svensson

ES

 

X

Anmält förhinder

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Susanne Danheimer Nilsson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman genomfördes i Jönköping, Kulturhuset lördagen den 16 april. Fullmäktigestämman inleddes med prisutdelning, vinnaren av tävlingen SGVK ´s vinstrikaste utställningshund hyllades. 2015 års tävling vanns av INT CH C.I.B DK V-10 DK V-12 EUW-12 EUW-15 FI V-11
FI UCH NORD UCH NORD V-10 NORD V-12 NORD V-15 NO V-12 NO-V 13 WW-14 SE V-12 SE V-13 SE V-15 HE V-11  HE V-12 HE V-13 ROM Ch EUW-15 Atengos Great Pretenderen av rasen Gos d’Atura Catalá, ägare Mariana Amrén. Ekipaget gratulerades, fotograferades, och tilldelades priset som bestod av en ”diamant” med tillhörande rosett.

 

Vidare diskuterades SGVK: s styrelse, hur många styrelseledamöter det ska vara till antalet förutom suppleanter.

 

Därefter ledde Per Inge Johansson fullmäktigestämman lugnt och stilla och på ett föredömligt sätt med mycket trevlig stämning och god anda.

 

Styrelsen beslutar

att ge Agneta i uppdrag att kontrollera antalet styrelseledamöter förutom suppleanterna.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

891/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

892/2016 – SSR - Hjälp med att hitta en ”CUA” till utställningen i Vänersborg, 16 juni år 2016

893/2016 – Medlem under utbildning till ringsekreterare som vill göra elev- tjänstgöring vid SGVK: s utställning i Kolbäck

894/2016 – SKK - Icke hänvisning

895/2016 – SKK - Inbjudan till Bruksläger

896/2016 – Rfg - Ansökan om rasspecial år 2018

897/2016 – Anmälan från medlem i SSK angående incident mellan utställare på utställning anordnad av SGVK i Älvsered 10 april år 2016.

898/2016 – SSK - Ansökan om rasspecial år 2018

899/2016 – SSAK - Medlemsförteckning

900/2016 – SSK - Typstadgar

901/2016 – SKK - Yttrande angående OESS revidering av RAS, godkänt

902/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

903/2016 – SKK - VB: Ange domare i SBK Tävling

904/2016 – SKK - Välkomna på SKKs avelskonferens i höst
905/2016 – Rfg - Typstadgar

906/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

907/2016 – PON - Typstadgar

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. Samtliga rasklubbar - Förfrågan om antagna typstadgar
2. SSR - Namn och kontaktuppgifter till en licensierad ”CUA”
3. Samtliga rasklubbar - Välkomna på SKKs avelskonferens i höst

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören informerar om ekonomin, föredrar vinst- och balans räkning.
I dagsläget har SGVK ett överskott på 42 700 kr och det är något lägre än fjolårets summa. De kostnader som har tillkommit och som vi inte hade räknat med är priser och rosetter till ekipagen som placerat sig på 1-3 plats i tävlingarna SGVK: s vinstrikaste utställningshund och SGVK: s Allround hund.

Vidare diskuterade styrelsen om man framledes skulle kunna ge rasklubbarna resebidrag till SGVK: s fullmäktigestämma. En möjlighet är att man tar pengar ur utvecklingsfonden, slutar med avsättning till utvecklingsfonden och i stället etablera en transportfond. Syftet med en ”transportfond” är att öka rasklubbarnas närvaro vid framför allt SGVK: s fullmäktigestämma.

Det är möjligt att fatta beslut på förslaget redan nu, men beslutet kan inte träda i kraft förrän vid fullmäktigestämman år 2017. Först måste SGVK sammanställa ett förslag på en ”transportfond”. Därefter ska förslaget skickas ut till rasklubbarna så de har möjlighet att yttra sig, därefter fattas ett beslut.

 

Styrelsen beslutar

att under hösten år 2016 skicka ett förslag på hur man kan etablera en transportfond, till samtliga rasklubbar.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Styrelsen diskuterade hur man kan utveckla avels- och hälsokommittén. Anne informerar om att SSK är färdiga med sin revidering av RAS och att det är dags att skicka in revideringen till SKK för fastställande.

Rasklubben för Polski Owzcarek Nizinny är även de klara att skicka in sin revidering av RAS till SKK för fastställande. Vidare diskuterade styrelsen SSR revidering av RAS.

 

Styrelsen beslutar

att utöka avels- och hälsokommittén med en person, Maj-Britt Larsson.

 

Styrelsen beslutar

att Carola kontaktar SSR och ber om status på deras revidering av RAS under det inplanerade mötet.

 

Styrelsen beslutar

att skicka in SSK och PON Unionens revideringar av RAS till SKK för fastställande.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Styrelsen diskuterade hur man kan utveckla prov- och tävlingskommittén. Vidare diskuterades rutiner för vallanlagsprov.

 

Styrelsen beslutar

att utöka prov- och tävlingskommittén med två personer, Carola Lindekrans och Susanne Danheimer Nilsson.

 

Styrelsen beslutar

att ge Carola i uppdrag att kalla funktionärer i prov- och tävlingskommittén till möte för att se över rutinerna för vallanlagsprov samt hämta in ute-liggande blanketter som nu finns hos anlagstestarna.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Styrelsen diskuterade hur man kan göra SGVK: s utställningar attraktivare, t.ex. anlita utländska domare, ha rosetter till försäljning - Excellent, Very good etc. Det är också viktigt att rasklubbarna marknadsför SGVK: s utställningar på ett informativt och trevligt sätt. Förslagsvis på sina hemsidor, sidor på facebook och i medlemstidningar.

 

Vidare diskuterade möjligheten att inför varje år, i början på året (efter att samtliga rasklubbars årsmöten är genomförda) skicka en lista till rasklubbarna som anger vilka utställningar de är ansvariga för samt ett dokument som innehåller information om vad som åligger rasklubben kontra SGVK när de arrangerar en utställning i SGVK: s regi.

 

Vidare diskuterades vilka regler som gäller för domare som dömer en specifik ras där en utställare har utbildat domaren.

 

Incidenten mellan utställare på SGVK: s utställningen i Älvsered den 10 april år 2016 diskuterades.

 

Annelie informerade om utställningen i Kolbäck, och meddelar att det i nuläget, slutet på anmälningstiden är ca 50 st. hundar anmälda och att anmälningstiden ska förlängas. Kan vi inte öka antalet deltagare till över
50 st. hundar är det tveksamt om budgeten kan hållas. I övrigt anbefalls
stor sparsamhet.

 

Styrelsen beslutar

att ge utställningskommittén i uppdrag att ta fram prisuppgift på rosetter för eventuell försäljning.

 

Styrelsen beslutar

att ge Maj-Britt i uppdrag att se över rasklubbarnas hemsidor, hur det ser ut med information om SGVK: s utställningar, marknadsför dessa.

 

Styrelsen beslutar

att i början på varje år skicka en lista till rasklubbarna som anger vilka utställningar de är ansvariga för samt ett dokument som innehåller information angående vad som åligger rasklubben kontra SGVK när de arrangerar en utställning i SGVK: s regi.

 

Styrelsen beslutar

att ge Agneta i uppdrag att ta reda på vilka regler som gäller för domare som dömer en specifik ras där en utställare har utbildat domaren.

 

Styrelsen beslutar

att ge Agneta i uppdrag att sammanställa samtliga dokument rörande incidenten mellan utställare på SGVK: s utställning i Älvsered den 10 april år 2016 och ombesörja att materialet skickas till SKK.

 14.

Rasklubbarna:

Styrelsen diskuterade Sveriges hundungdom - alla klubbars ungdomsförbund. 1991 infördes "ungdomsmedlemsskapet" som innebär att alla Sveriges Hundungdoms medlemmar, som är under 18 år får ett medlemskap på köpet i en vuxenklubb. Dessutom blir alla våra medlemmar tom det år de fyller 18, automatiskt medlemmar i SKK Länsklubb.

 

”Hundungdom” har möjligheten att välja vilken klubb de vill tävla för. SGVK ser gärna att rasklubbarna skickar ut information till sina medlemmar och uppmuntrar ungdomarna att välja att tävla för rasklubben istället för brukshundsklubben. Det är viktigt att dessa uppgifter registreras i rätt klubb.

 

Vidare diskuterades möjligheten att arrangera en rasmonter i SGVK: s regi på MyDOG, Göteborg och Älvsjömässan i Stockholm. En rasmonter som främst vänder sig till de små rasklubbarna.

 

Styrelsen beslutar

att ge Anne i uppdrag att skicka ut information till rasklubbarna och uppmana dem att uppmuntra sina ungdomar att tävla för sin rasklubb.

 

Styrelsen beslutar

att ge Anne i uppdrag att skicka en intresseanmälan till samtliga rasklubbar angående att arrangera rasmonter i SGVK: s regi.

 

 

Styrelsen beslutar

att ge Maj-Britt i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en rasmonter eventuellt kan arrangeras, byggas och se ut.

 

 

15.

Hemsidan:

Styrelsen diskuterade hemsidan och dess innehåll. Som alltid fungerar hemsidan mycket bra, sidan uppdateras snabbt och smidigt. Det har kommit önskemål från medlemmar om att det ska gå att lägga in uppgifter, gällande hundar som genomfört MH och BPH på hemsidan ”Skrytsidan”.

 

Vidare diskuterade styrelsen hur man enklast går till väga för att få kommunikationen mellan SGVK: s styrelsefunktionärer och webmastern att fungera smidigt.

 

Styrelsen beslutar

att ge Anne i uppdrag att kontakta webmastern och höra om det finns möjlighet att utöka hemsidan med två flikar till MH och BPH resultat.

 

Styrelsen beslutar

att all kommunikation mellan SGVK: s styrelsefunktionärer och webmastern sker genom Anne och Emelie.

 

 

16.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 10 maj klockan 19.00.

 

 

18.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Susanne Danheimer Nilsson