SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerat styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Jönköping lördagen den 16 april 2016

Tid: 15.00

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AK

X

 

 

Emelie Svensson

ES

 

X

Anmält förhinder

Susanne Danheimer Nilsson

SD

X

 

 

Maj-Britt Larsson

ML

X

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande Agneta Lindberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Val av sekreterare:

Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

3.

Val av justerare:

Maj-Britt Larsson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Godkännande av dagordningen:

Dagordningen fastställes enligt förslag.

 

 

5.

Kompletterande val:

Styrelsen beslutar

att utse Carola Lindekrans till vice ordförande

att utse Krister Esping till kassör

att utse Anne Hansson till klubbens sekreterare och officiella adress

att utse Krister Esping, Emelie Svensson, Carola Lindekrans och Susanne Danheimer Nilsson som ansvariga för Prov- och Tävlingskommittén

att utse Agneta Lindberg och Annelie Karlsson Karjalainen som ansvariga för Utställningskommittén

att utse Anne Hansson och Maj-Britt Larsson som ansvariga för Avels- och Hälsokommittén

 

 

6.

Teckningsrätt:

Styrelsen beslutar

att kassör, Krister Esping 391024- och ordförande, Agneta Lindberg 430808- var för sig har rätt att disponera SGVK: s bankmedel.
Belopp över 10 000 kr tecknas tillsammans.

 

 

7.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger

 

 

8.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 17 april klockan 09.00

 

 

9.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Maj-Britt Larsson